Ombyggnad av Gråbovägen

Nu pågår ett arbete med att ta fram lösningar för trafiksäkerheten längst med Gråbovägen.

Korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen är olycksdrabbad och många oskyddade trafikanter vistas i området, varav många är skolbarn och ungdomar. Mitt på sträckan mellan korsningarna ligger två busshållsplatser på var sin sida om Gråbovägen, vilka idag saknar en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter.

Under år 2016 genomfördes en åtgärdsvalstudie för området tillsammas med Trafikverket och Västtrafik. Gråbovägen och del av Lundbyvägen som berörs är Trafikverket väghållare för. Samverkan med Trafikverket är därför en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras.

Åtgärdsvalstudien föreslår en cirkulationsplats vid korsningen Gråbovägen/ Olstorpsvägen. En omstigningshållplats byggs och får en anslutning i cirkulationsplatsen. Detta för att undvika att oskyddade trafikanter rör sig över Gråbovägen.

I Korsningen Gråbovägen/Lundbyvägen föreslås antigen en cirkulationsplats eller ett vänstersvängfält. Detta är beroende på vilken lösning som är bäst utifrån de förutsättningar som finns i området. Vidare föreslås en förlängning av gång- och cykelbanan från Stora Lundby Kyrka fram till Gråbovägen.

 

Tidsplan

Arbetet med vägplan är nästa steg. Dock har resursbrist hos Trafikverket gjort att arbetet med en ny vägplan inte kunnat startas upp som planerat och projektet är därmed försenat. Lerums kommun för en dialog med Trafikverket för att försöka påskynda arbetet.    

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se