Lerums Resecentrum

Lerums resecentrum ska innehålla förbättrade möjligheter för resande med kollektivtrafik, tåg och bussar.

Funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp, ska finnas enkelt tillgängliga. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla funktioner som kiosk, kafé och butiker.

I nuläget planeras byggnaden i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.Stationsvägens gestaltning ska jämfört med idag bli mer intim och trygg. Resecentrum kommer att få en viktig funktion som fasad för hela Lerums centrum, ut mot järnväg och motorväg. Byggnaden för resecentrum tar befintliga parkeringsplatser i anspråk och för att kunna erbjuda pendlare parkering, har ett parkeringshus byggts väster om den föreslagna placeringen för resecentrum.  

Detaljplanen för resecentrum hittar ni att läsa längst ner på denna sida under ladda hem.

Tidplan

Just nu pågår projektering av verksamhetsytan som innefattar bland annat bussplan och bussomläggning. Projektering sker även för gångbron över järnvägsspåren samt för byggnaden resecentrum. Arbetet drivs av de inblandade aktörerna, Lerums kommun, Trafikverket och Västtrafik.

Projekteringen planeras vara färdig vintern 2017/2018. Därefter ska upphandling ske. Målsättningen är att upphandlingen ska vara klar till sommaren 2018. När upphandlingen vunnit laga kraft kan byggnationen starta. Planen är att resecentrum ska kunna börja byggas hösten 2018.

Lerums kommun har också ansökt hos Lantmäteriet om en tredimensionell fastighetsbildning. Tanken är att Västtrafik ska äga första planet som ska domineras av resefunktioner och att den entreprenör som bygger resecentrum ska äga de andra två planen.   

Frågor?

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta projektchef Lina Cavallin, e-post lina.cavallin@lerum.se, telefon 0302-52 11 91 eller kommunens projektledare Mahmood Salih, e-post mahmood.salih@lerum.se,  telefon 0302-52 11 87.