Cykelöverfarter

Lerums kommun vill främja gång- och cykeltrafik, som ett led i visionen att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Därför prioriteras gående och cyklister med hjälp av cykelöverfarter.

För att öka säkerheten för gående och cyklister i trafiken vänder vi på begreppen en aning och prioriterar gående och cyklande före bilisterna, så att biltrafiken kommer att korsa en gång-och cykelbana istället för att, som det tidigare varit, cyklisterna korsat en gata.

Under år 2015 påbörjade kommunen arbetet med att utföra så kallade cykelöverfarter på kommunens övergripande cykelvägnät.

Vad är en cykelöverfart?

En cykelöverfart innebär att platser där gång och cykelvägen korsar biltrafiken, höjs upp fem till sju centimeter med hjälp av tre rader smågatsten. Parallell gata är, eller blir i vissa fall huvudled och anslutande gator har väjningsplikt innan cykelöverfarten. I vissa fall kommer inte gatan att bli formell huvudled, men de väjningsregler som kommer att gälla blir likartade. Även där är det då viktigt, att man får en klar bild över vilken regel som ska gälla, och att utformningen ska stödja denna regel. I och med att platsen byggs om, så att gatan korsar en cykelbana, gäller regeln i Trafikförordningen 59§ ”på cykelbanor ska cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare”. När man lämnar denna överfart, ska man också lämna företräde för biltrafiken på gatan som man kommer ut på.

Om olyckan trots allt är framme så är förutsättningarna bättre för att personskadorna minimeras då bilarna ska passera cykelöverfarterna med låg fart.

I samband med byggnationen av cykelöverfarterna sätter kommunen också upp en ny övergångställebelysning som ska ge bättre upplysning av korsningen, så att gående och cyklande syns bättre.

Tillsammans med utbyggnaden av cykelöverfarterna kommer även cykelvägvisning att sättas upp längs med det övergripande cykelvägnätet.

Tidplan

Projektet, som är medfinasierat av Trafikverket, stäcker sig över tre år. År 2015 har cykelöverfarter byggts längs med Strandvägen och Häradsvägen i Lerum.

Under 2016 byggde kommunen cykelöverfarter på sträckan Lerum till Floda via Alingsåsvägen, Stenkullenvägen och Lerumsvägen samt längs med Gamla vägen. 

En av cykelöverfarterna har tyvärr byggts högre än vad den ska vara och kommer att justeras under år 2017. Det är cykelöverfarten vid korsningen Stenkullenvägen och Grönstensvägen som ska justeras.

Under år 2017 kommer byggnation att ske utmed Södra Långvägen, Aspenvägen och Göteborgsvägen.  

Cykelöverfarter byggs även när andra korsningar och områden inom kommunen byggs om.