Kommunens planarbete

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden.

Hur kan du påverka?

Inför nya översiktsplaner ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

För ändring av detaljplaner kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har intresse av förslaget lämna synpunkter under samrådstiden.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna.
Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för t.ex. bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Pågående detaljplaner och program

I menyn till vänster hittar du våra pågående detaljplaner och program. Här kan du också läsa mer om detaljplanering och översiktligplanering. Du kan även ladda hem och läsa kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2008.