Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva detaljplanen.

Bakgrund

Kommunen arbetar med att utveckla Floda centrum. Som en del i utvecklingen föreslås att Equmeniakyrkan flyttas och att det istället planeras för bostäder på platsen. Equmeniakyrkan ligger i centrala Floda i närheten av Floda Torg och Centralskolan.

Förslaget

Planområdet vid Rurik Holms väg är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum. Området avgränsas av Rurik Holms väg i nordväst, Skolvägen i nordost samt Brovägen. Förslaget innebär ett tillskott av cirka 60 bostäder i ett centralt läge i Floda. Detaljplanen möjliggör även centrumverksamhet vilket innebär att den befintliga verksamheten (kyrka) kan fortsätta att utvecklas på platsen. Även annan centrumverksamhet möjliggörs. Förslaget innebär också att förhållandena förbättras för gång- och cykeltrafikanter längs med Rurik Holms väg.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget vid årskiftet år 2014-2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen. Kommunen genomförde granskning av förslaget mellan den 28 september till den 26 oktober år 2016. Under ladda hem kan du läsa antagandehandlingarna som förklarar förslaget samt tillhörande utredningar.

Vad händer nu?

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 31 maj och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen har överklagats. Alla handlingar i ärendet har skickades till för mark- och miljödomstolen för granskning och beslut. Den 28 november var mark- och miljödomstolen i Floda för sammansträde och syn på plats. Då fick kommunen och dem som överklagat detaljplanen visa vad dem tycker är viktigt för att domstolen skulle kunna göra sin bedömning.

Prövning av detaljplan i mark- och miljödomstolen är en del av detaljplaneprocessen, om någon väljer att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplanen. I detta fall har boende i närheten av den föreslagna detaljplanen överklagat kommunfullmäktiges beslut från den 15 juni i år om att anta detaljplanen för nya bostäder vid Rurik Holm väg. De som överklagat anser bland annat att de tilltänkta flerbostadshusen är för höga och för nära inpå deras fastigheter. Lerums kommun anser att intresset att tillgodose det stora bostadsbehovet i regionen väger tyngre än de olägenheter som detaljplanen innebär för kringliggande fastigheter. 

Mark – och miljödomstolen beslutade den 19 december att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplanen. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen som är sista instans fram till och med den 9 januari.

I början av januari kommer kommunen ta beslut om man ska överklaga beslutet om att upphäva detaljplanen eller inte.