Aspen Strand

Samråd pågår! Var med och tyck till om detaljplan för Aspen Strand.

Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt bostadsområde vid Aspen strand. Området ligger vid sjön Aspen, cirka 1 km sydväst om Lerums centrum. Kärnan i förslaget ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken. Området omfattar även Aludden, Aspedalens station och bensinstationen vid Lerum Andersvägen.

Förslaget

Förslaget innebär att reningsverket rivs och att det istället byggs cirka 550 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Husen består av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Området ska vara tillgängligt för alla med en arkitektur som öppnar för och inbjuder till spontana möten och en hållbar livsstil. En ny förskola med 4-6 avdelningar planeras i den norra delen av planområdet närmast Aludden. I förslaget föreslås också en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens station. Byggnaden kommer att utgöra ett bullerskydd mot väg och järnväg och bostadshusen anpassas och utformas till bullersituationen, exempelvis genom skyddade gårdar.

Tennisklubben har av kommunen erbjudits en annan lokalisering och ingår inte i projektet. Dialog mellan kommunen och föreningen kring omlokalisering pågår. Anläggningarna för segling och bmx kan vara kvar i området. Kolonilotterna berörs inte av förslaget då de ligger utanför planområdet.

Samråd

Nu pågår samråd om detaljplan för Aspen strand och den som vill, kan lämna synpunkter på förslaget under samårdstiden 8 november -- 30 november. Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan och att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Samrådshandlingarna som beskriver förslaget samt utredningar för området och tillhörande handlingar hittar du att läsa, längst ner på denna sida under respektive flik. Under samrådstiden finns handlingarna även uppsatta på kommunens kundcenter KomIn i kommunhuset på Bagges torg i Lerum. KomIns öppettider gäller.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget och på miljökonsekvensbeskrivningen ska göra det skriftligen senast 30 november, till kommun@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80  Lerum

Du kan också lämna dina synpunkter till kommunen genom att fylla i formuläret på denna sida. 

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar. Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga antagandet av detaljplanen, om synpunkterna inte blivit tillgodosedda. Uppge därför namn och adress.

Öppet hus för frågor

Kommunen bjuder in till öppet hus vid två tillfällen. Välkomna till lokalen Årummet i kommunhus 2, Centrumpassagen 6 i Lerum.

Tisdagen den 14 november, klockan 16:00-19:00

Onsdagen den 15 november, klockan 16:00-19:00

Tjänstemän från sektor samhällsbyggnad kommer att vara på plats för att besvarar frågor. Ingen anmälan behövs.

Vad händer efter samrådet?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen att ställa ut förslaget igen för granskning. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget även under granskningstiden.

Frågor?

Om du vill ha information om utvecklingen av Aspen Strand kan du kontakta projektsamordnare Louise Wollter, e-post; louise.wollter@lerum.se, telefon; 0302-52 11 32.

Har du frågor om detaljplanearbetet för Aspen Strand kan du kontakta projektledare Tordh Lindgren, e-post tordh.lindgren@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.

Synpunkter på detaljplan för Aspen strand