Detaljplan för bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober.

Förslaget

Planområdet ligger i södra delen av Lerums tätort, väster om Lilla Stamsjön, cirka 1 km från Lerums centrum mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Planområdet bedöms möjliggöra cirka 12 nya bostäder. De nya bostäderna öster om Brännåsvägen föreslås placeras tätt och med små tomter runt om en gemensam grönyta. Väster om Brännåsvägen möjliggörs tre småhus. Området inkluderar även naturmark ned mot Alebäcken.

Förslaget har tidigare varit ute på samråd och granskning. Detaljplanen var tänkt att godkännas i kommunstyrelsen den 9 november och antas i kommunfullmäktige den 15 december år 2016. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Förslaget har efter beslutet reviderats och varit ute på granskning igen under gransnknigstiden 8 juni till 29 juni.

Vad händer nu?

Sammanställda synpunkter som kom in efter den andra granskningen av förslaget finns nu att läsa i granskningsutlåtande II tillsammans med övriga antagandehandlingar. Detaljplanen godkännandes av kommunstyrelsen den 20 september och den 26 oktober antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut, vinner detaljplanen laga kraft den 23 november.