Detaljplan för bostäder vid Åsenvägen

Detaljplanen ska till politisk behandling i kommunfullmäktige.

Förslaget

Området ligger söder om Lerums centrum mellan Södra Långvägen och Åsenvägen, i nära anslutning till de två hållplatserna Lerums station och Aspedalen. Avståndet till stationerna är cirka 600 meter.

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 50 bostäder och kontorsverksamhet. Planförslaget innebär ett kombinerat kontors- och bostadshus längs med Södra Långvägen. I anslutning till och öster om detta hus kan ytterligare tre bostadshus byggas för att bilda en halvsluten innergård. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget och ställt ut det för granskning. Då kunde den som ville, lämna synpunkter på förslaget till kommunen. Granskningshandlingarna och tillhörande utredningar finns att ladda ner och läsa under Ladda hem, längst ner på denna sida.

Följande ändringar har genomförts i planen sedan samrådet:

 • Tydligare differentiering och reglering av hushöjderna. Nu tillåts bebyggelse med nockhöjd 13,5 m för bebyggelse utmed Södra Långvägen och bebyggelse med nockhöjd om 9,5 m mot Åsenvägen.
 • Planbestämmelse rörande maxgräns för vibrationer har tillfogats plankartan
 • Mer utförliga planbestämmelser för att reglera risksänkande åtgärder har tillfogats plankartan
 • Planbestämmelse att marksanering ska utföras innan startbesked för bostadsbebyggelse får ges
 • Markreservat för underjordiska ledningar har tillfogats plankartan

Följande utredningar har tagits fram sedan samrådet:

 • Bullerutredning, WSP, 2017-01-04
 • Bedömning av bullrets påverkan på människors hälsa, COWI, 2017-01-27
 • Riskutredning, COWI, 2017-01-19
 • Luftkvalitetsutredning, COWI, 2017-03-23
 • Solstudier, Wahlström & Steijner Arkitekter AB, 2017-02-16
 • Trafikutredning, Åf, 2016-12-08.
 • Markmiljöutredning, Structor Miljö Väst AB, 2017-01-20

Vad händer nu?

Inkomna synpunkter från samråd och granskning av förslaget samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna finns att läsa i granskningsutlåtandet, tillsammans med övriga antagandehandlingar under ladda hem. Den 4 oktober godkände kommunstyrelsen detaljplanen och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Åsenvägen.

Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktiges möte den 26 oktober.