Detaljplan för Säveåpark

Samråd pågår!

Bakgrund

I februari år 2010 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att starta och genomföra samråd för en ny detaljplan gällande bostäder vid Torpskolans parkering i centrala Lerum. Samråd för ett planförslag hölls under hösten år 2010. Efter samrådet har ett nytt förslag kring utformningen och placeringen av byggnaderna tagits fram av exploatörerna. Kommunen bedömer därför att ett nytt samråd måste ske utifrån förändringar i förslaget.

Förslaget

Planområdet ligger direkt norr om Lerums centrum, utmed Säveåns norra strand. Gångavstånd till Bagges torg är omkring 200 meter och avståndet till Lerum station med bussar och pendeltågstrafik är cirka 300 meter. Området används idag som bilparkering.

Planförslaget innebär nybyggnation av två byggnadskroppar med cirka 85 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Byggnaderna placeras i vinkel och bildar ett öppet gårds- och naturområde ner mot Säveån. Genom utformningen får bostäderna en öppenhet mot Säveån samtidigt som bostadsmiljön skyddas mot trafikbuller från Häradsvägen. Utöver det ordnas boendeparkering och besöksparkering ovan och under mark. Området är idag planlagt för allmänt ändamål i en äldre byggnadsplan. Det nya förslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP 2008.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan därför har miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas i enlighet med 11§ 6 kap Miljöbalken.

Samråd

Kommunen samråder nu om förslaget samt om tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och ger tillfälle att lämna synpunkter under samrådstiden 2017-12-20 – 2018-01-24.

Samrådshandlingarna som beskriver förslaget och tillhörande utredningar finns att läsa längst ner på denna sida under respektive flik. Under samrådstiden finns handlingarna även uppsatta på Kundcenter KomIn i kommunhuset på Bagges torg i Lerum. KomIns öppettider gäller.

Öppet hus

Kommunen bjuder in till öppet hus, torsdagen den 11 januari, klockan 16:30-19:00 i lokal Årummet, kommunhus 2 i gatuplan vid Centrumpassagen 6 i Lerum centrum. Ingen anmälan behövs.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget och på miljökonsekvensbeskrivningen ska göra detta skriftligen senast 2018-01-24, till kommun@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Planenheten
443 80 Lerum

Synpunkter som kommer in till kommunen diarieförs och blir offentliga handlingar. Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga antagandet av detaljplanen om synpunkterna inte blivit tillgodosedda. Uppge därför namn och adress.

Vad händer sedan?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommer in under samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen att ge tillfälle att granska förslaget under år 2018. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget även under granskningstiden.