Klimat och miljö

Ett led i arbete att bli Sveriges ledande miljökommun är den klimatstrategi kommunen arbetar med.

Målet med klimatstrategin är att Lerums kommun till år 2050 ska bidra till att den globala uppvärmningen begränsas till två grader Celsius.

Lerums kommuns klimatstrategi:

 • Motivera och inspirera medborgare genom det livslånga lärandet till en klimatsmart livsstil
 • Ge barn och unga Sveriges bästa förutsättningar att leva klimatsmart och miljövänligt
 • Minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter
 • Minska fossila koldioxidutsläpp år 2020 till maximalt 1,5 ton/invånare och år
 • Anpassa samhället till och förbereda medborgare på den klimatförändring som sker

Klimatstrategin följs upp årligen och revideras vartannat år av kommunfullmäktige, senast är strategin reviderad 2010.

Några satsningar

 • Vinnande miljöarbete genom miljödiplomering.
  Vi erbjuder löpande företag i kommunen en ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom att minska företagets miljöpåverkan.
 • Energieffektiva hus.
  I Lerum byggs energieffektiva hus på olika sätt.
  Läs om energieffektiva hus.
 • Energiplan 2008.
  Energiplan 2008 är en viktig del i arbetet med kommunens vision att bli Sveriges ledande miljökommun. Målet är att vi i kommunen år 2020 ska leva så att vi inte bidrar till fortsatt ökning av växthusgaserna. Vi ska ha så låg energiförbrukning som möjligt och energin ska komma från rätt energikällor.
  Läs mer om energiplanen.
 • Upphandlingspolicy med starkt fokus på miljö och etik.
  Kommunen har en upphandlingspolicy som ställer höga krav på både miljö och etik.
  Läs mer om kommunens upphandlingspolicy
 • Hållbart resande.
  Kommunen arbetar aktivt med att minska transporternas negativa påverkan, såväl inom kommunens egna verksamheter som bland allmänheten. Bland annat har kommunen antagit en resepolicy för tjänstemännens och politikernas tjänsteresor. Syftet med policyn är att minska klimatpåverkan, bland annat genom att resa med tåg och buss i så stor utsträckning som möjligt.
  Läs mer om kommunens arbete med hållbart resande.
 • Miljöpris.
  Sedan 1988 delar kommunen årligen ut ett miljöpris för ideella miljöinitiativ. 2008 delades för första gången även en utmärkelse ut för årets miljöföretag. Allmänheten får nominera sina miljöhjältar.

Ladda hem