Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-04-19 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Information om förvaltnings arbete med integration i Lerums Kommun

 3. Överlåtelse av fastigheten Östad 12:57 till AVAB

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Östad 12:57.

  Sammanfattning:

  Kommunen har förvärvat fastigheten Östad 12:57 varpå det finns en byggnad med bostadslägenheter. Total bostadsyta är 347 kvadratmeter som fördelar sig på fem stycken tvårumslägenheter. Fastigheten har förvärvats med syfte att kunna erbjuda bostäder till nyanlända, det vill säga personer som har fått uppehållstillstånd och, i enlighet med lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, har anvisats till kommunen.

  Kommunens helägda kommunala bostadsaktiebolag AB Aspenäs Villastad önskar nu förvärva fastigheten Östad 12:57 och kommunen önskar överlåta den till bolaget.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar överlåta fyra stycken villavagnar uppställda på fastigheten Torp 2:80 till en kostnad om 3 750 000 kronor, fem stycken villavagnar uppställda på fastigheten Östad 12:52 till en kostnad om 4 200 000 kronor samt sex stycken villavagnar med identifikationsnummer VN4016001, VN4016002, VN4016006, VN4016008, VN4016009 och VN4016014 till en kostnad av 3 630 000 kronor till Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar överlåta fyra stycken villavagnar uppställda på fastigheten Torp 2:80 till en kostnad om 3 750 000 kronor, fem stycken villavagnar uppställda på fastigheten Östad 12:52 till en kostnad om 4 200 000 kronor samt sex stycken villavagnar med identifikationsnummer VN4016001, VN4016002, VN4016006, VN4016008, VN4016009 och VN4016014 till en kostnad av 3 630 000 kronor till Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 4. Yttrande över de förtroendevalda revisorernas granskning av förebyggande arbete och skyddet mot ekonomiska oegentligheter

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.

  Sammanfattning:

  EY har på uppdrag av de förtroendevalda genomfört en granskning av intern styrning och kontroll avseende ekonomiska oegentligheter. Syftet med granskningen var att övergripande granska hur kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern styrning och kontroll av det förebyggande arbetet mot oegentligheter.

  Den samlade bedömningen är att den interna styrningen och kontrollen avseende skyddet mot oegentligheter är bristfällig. Revisorerna anser att kommunstyrelsen behöver ett kommungemensamt arbetssätt för att fortlöpande identifiera risker kopplade till oegentligheter. De anser även att kommunstyrelsen behöver arbeta med utbildningar, framtagande av nya riktlinjer och policys samt kommunikation av dessa. Dessutom anser de att kommunstyrelsen behöver tydliggöra och kommunicera vart anställda och andra kan rapportera oegentligheter.

  Förvaltningen delar revisorernas bedömning och finner det angeläget att arbeta vidare med frågan. Bedömningen är att det är viktigt att ta sig an problemet ur ett helhetsperspektiv. Därför kommer en tillfällig arbetsgrupp att bildas i kommunen. Arbetsgruppen kommer att utifrån granskningsrapporten ta fram förslag på hur kommunen kan stärka sitt arbete med att motverka oegentligheter.

  Handlingar:

 5. Uppföljning av beredningsrapporter, våren 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen två gånger per år ska följa upp arbetet med att verkställa kommunfullmäktiges antagna beredningsrapporter. Förvaltningen har följt upp de 19 beredningsrapporter som har antagits av kommunfullmäktige mellan 2010 och 2016. Två stycken av de 19 beredningsrapporterna är nya från 2016 och tas med i uppföljningen för första gången.

  En generell slutsats av uppföljningen är att arbetet med att verkställa beredningsrapporterna varierar från rapport till rapport. Vissa beredningsrapporter har lett till åtgärder och insatser, medan andra rapporter inte har arbetats vidare med. Delar av det som beredningarna har föreslagit ligger dock nära det ordinarie arbete som förvaltningen bedriver.

  De flesta beredningsrapporter följs inte upp direkt genom särskilda uppföljningar men däremot ligger många mål och uppdrag i beredningsrapporterna i linje med verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen beslutade även i december 2015 att de beredningsrapporter som antagits mellan 2010 och 2015 ska utgöra underlag för arbetet med förslag till budget 2017 i syfte att göra rapporterna till en del av den ordinarie styrkedjan. Förvaltningen lämnande utifrån detta förslag på prioriteringar och åtgärder kopplade till antagna beredningsrapporter.

  Handlingar:

 6. Motionsläget april 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka motioner som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från när den väcktes får kommunfullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.

  Den 5 april 2017 fanns 11 väckta motioner som kommunfullmäktige ännu inte hade fattat beslut om. Av de 16 motioner som låg för handläggning i oktober 2016 har 9 avslutats.

  Handlingar:

 7. Medborgarförslagsläget april 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av ett medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från när den väcktes får kommunfullmäktige avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Den 5 april 2017 fanns 11 i kommunfullmäktige väckta medborgarförslag som kommunfullmäktige ännu inte hade fattat slutgiltigt beslut om. Av de 15 medborgarförslag som låg för handläggning i oktober 2016 har 7 avslutats.

  Handlingar:

 8. Reviderad Näringslivsstrategi för Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade näringlivsstrategin för Lerums Kommun.

  Sammanfattning:

  I januari 2012 antogs en ny näringslivsstrategi för Lerums kommun av kommunfullmäktige. Den strategin var framarbetad av beredningen för Näringsliv och turism under 2011. Beredningen genomförde under 2011 en rad aktiviteter som tillsammans ledde fram till en näringslivsstrategi för Lerums kommun. Det var bland annat medborgardialog med fokus på näringslivsklimatet, företagsbesök, kommunbesök, skolkontakter, omvärldsbevakning, omvärldsanalys och näringslivspolitisk debatt i kommunfullmäktige.

  Under 2016 fram till kvartal 1 2017 har en revidering gjorts av denna strategi genom ett arbete av förvaltningen i samverkan med kommunens näringslivsråd. Kommunens näringslivsråd består av kommunalråden, en representant ifrån beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv, ordförandena i kommunens olika företagarföreningar, en representant ifrån organisationen Fastighetsägarna samt berörda tjänstemän.

  Förslaget bygger på den tidigare strategin och det arbete som gjordes inför framtagandet av den med några förändringar. Till exempel har de tre inriktningsmålen som var angivna blivit omskrivna till inriktningar utefter visionens tre pusselbitar det vill säga inflytande, kreativitet och hållbarhet.

  Mätbara mål kommer istället att preciseras i näringslivsenhetens verksamhetsplan med tillhörande aktivitetsplan för varje år för att tydliggöra och uppfylla strategin.

  Handlingar:

 9. Villkor för godkännande och förutsättningar för bidrag till fristående förskoleverksamhet samt till fristående annan pedagogisk omsorg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen besluta att återemitera ärendet till kommunstyrelsens lärandeutskott för att undersöka juridiken och konsekvenserna av förslaget.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har tagit fram förslag på villkor för godkännande och förutsättningar för bidrag till fristående förskoleverksamhet samt villkor och förutsättningar för bidrag till fristående annan pedagogisk omsorg istället för förskola i Lerums kommun. Dessa villkor och förutsättningar föreslås ersätta tidigare ”villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och förskoleklass i Lerums kommun”, antagna i kommunstyrelsen 2009-06-10. Villkoren reviderades 2012-05-07.

  Villkor, förutsättningar för godkännande och bidrag samt beskrivning av ansökan har förtydligats i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vidare föreslås att möjligheten till utbetalning av barnpeng till reducerat bidrag upphör fr.o.m. 2018-01-01 utifrån kravet på öppethållande enligt skollagen 8 kap § 5.

  Handlingar:

 10. Upphandling gällande nybyggnad av idrottshall i Dergårdsområdet

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnad av idrottshall i Dergårdsområdet.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser nybyggnation av en idrottshall i Dergårdsområdet, i Lerum. Avtal kommer att tecknas med en totalentreprenör.

  Förfrågningsunderlaget är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-09-07
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en nybyggnation av en idrottshall i Dergårdsområdet. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ur Investeringsbudget 2017-2019 ta budgeterade medel i anspråk för en nybyggnation av en idrottshall. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för externa ekonomiska bidrag för föreningsspecifika behov.
 11. Beslut om granskning av detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m fl. för att möjliggöra bostadsbyggande

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 m.fl. på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Ett detaljplanearbete för fastigheten Hallsås 2:261 med flera vid Åsenvägen har pågått sedan 2012. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga ca 50 bostäder och kontor. Planområdet består av fastigheterna Hallsås 2:261, 2:301 och 2:258 som ägs av två olika dotterbolag till Ernst Rosén Holding AB (Handelsbolaget Åsenvägen 1 i Lerum samt Hallsås Fastigheter AB).

  Området är problematiskt att bebygga med hänsyn till buller- och risksituationen utmed E20 och Västra stambanan. I detaljplaneförslaget är därför särskilda åtgärder reglerade för att säkerställa acceptabla buller- och risknivåer.

  Förvaltningen bedömer att förslaget ligger i linje med GR:s strukturbild för regionen och kommuns mål att förtäta med bostäder i kollektivtrafiknära lägen, där befintlig service och infrastruktur kan nyttjas.

  För att kunna hålla projektets tidplan och att byggnationen ska kunna påbörjas under 2017 krävs omedelbar justering av detta beslut.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 med flera.
  2016-03-02
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplaneförslag för Hallsås 2:261 med flera.
 12. Remissyttrande över Alingsås kommuns nya översiktplan

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet om att det inte finns några planeringskonflikter mellan kommunerna som sitt eget med tillägget att Lerums kommun ser positivt på utveckling av det gemensamma cykelnätet tillexempel runt Mjörn.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  De mellankommunala frågorna mellan Alingsås och Lerum som beskrivs är Västra Stambanan, E20, Väg 190, området Norsesund, Ingared – Hemsjö (fördjupning av översiktsplanen och vatten och avlopp), sjön Mjörn och sjön Sävelången samt grönkilarna Härskogen och Risveden.

  Lerums kommun har tagit del av Alingsås kommuns översiktsplan, utställningshandlingen och ser i nuläget inte att det finns några planeringskonflikter mellan kommunerna. De samarbeten som kommunerna har i dessa frågor är viktiga och det finns säkerligen potential för att utveckla dessa och andra samarbetsfrågor.

  Handlingar:

 13. Särskild verksamhetsuppföljning: Kommunens verksamheter 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för att de ska återkomma med en särskild verksamhetsuppföljning i ärendet.

  Sammanfattning:

  Kommunens verksamhetslokaler (KVL) presenterar en fördjupad verksamhetsuppföljning rörande KVL och ger information om följande verksamhetsindikatorer: fastighetsbestånd, nya lokaler 2016, energiförbrukning, producerad förnybar el, procentuell fördelning av värmekällor, total energikostnad per år, planerat underhåll, underhållsskuld, nöjd kundindex (NKI) och systematiskt jämställdhetsarbete.

  KVL har idag ungefär 240 fastigheter att sköta drift, underhåll och förvaltning, totala egen yta är ca 220 000 kvm och externt inhyrt är cirka 27 000 kvm. Beståndet är i blandad ålder men den stora delen är från 60- och 70-talen, men också ett flertal nyproducerade fastigheter har tillkommit de senaste sju åren. Nya lokaler som tillkommit under år 2016 är två förskoleavdelningar, ett kök, en gymnastiksal, två skolsalar, boende för Sektor stöd och omsorg, ombyggnad av kök och tillagningskök.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-29
  2017-02-22

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

 14. Rapportering av sektor stöd och omsorgs ekonomi till kommunstyrelsen

 15. Rapportering av sjukfrånvaro till kommunstyrelsen

 16. Kommundirektören rapporterar

 17. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 18. Hyresavtal gällande inhyrning av två fastigheter avseende bostäder till nyanlända

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ingå hyresavtal gällande fastigheten på Ekollonvägen (Almekärr 3:342) för hyresperioden
  2017-04-20 till och med 2018-11-14.

  Kommunstyrelsen beslutar även att ingå hyresavtal gällande fastigheten Ekåsa, Dämsjövägen 5 för hyresperioden 2017-02-23 till och med 2017-11-30.