Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

 • 23

 • 6

 • 20

 • 4

 • 18

 • 8

 • 22

 • 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

 • 30

 • 13

 • 27

 • 25

 • 15

 • 29

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

 • 21

 • 26

 • 23

 • 14

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 5

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

 • 13

 • 11

 • 15

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

 • 13

 • 11

 • 15

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

 • 13

 • 11

 • 15

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-05-31 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Budget

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att Majoritetens förslag till budget är kommunstyrelsens förslag till budget med ändringen att för Floda Nova och Gråbo idrottshall ska det sammanlagda beloppet ligga på 2018 i investeringsbudgeten.

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  • fastställa utdebiteringen för år 2018 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2017.
  • fastställa kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2018 samt plan för åren 2019 och 2020
  • övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.
  • omdisponering av driftbudget och investeringsbudget mellan sektorer ska beslutas av kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en annan äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.
  • medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas med ytterligare 238 miljoner kronor till totalt 1 768 miljoner kronor upplåningsram under 2018, och rätt att inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Enligt kommunallagen ska kommunen upprätta en budget för nästkommande år samt en plan för de följande två åren. I Lerum består budgetbeslutet av fördelning av ekonomiska resurser utifrån beräknade skatteintäkter, prioriteringar och investeringsvolymer för kommande år.

  I samband med budgetbeslutet ska även utdebitering av skatt fastställas samt beslut fattas angående förändringar av taxor och avgifter. Förändring av taxor och avgifter behandlas som ett separat ärende.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-17

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-04-26

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-04-12

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

  2017-03-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  2017-02-01

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-01-25

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

 3. Taxor och avgifter 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en sänkt biblioteksavgift, en justering av hyran för Dergårdsteatern samt nya avgifter att hyra gräsplan och idrottsanläggningar.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  I samband med beslut om budget 2018 och skattenivå 2018 ska även beslut om förändring av taxor och avgifter fattas. Förvaltningen har sett över samtliga taxor och föreslår justeringar. Förslaget gäller slopad avgift för borttappat bibliotekskort för barn med motiveringen att administrationen inte står i proportion till pedagogiskt eller ekonomiskt hänseende. Förslaget gäller även justering av hyra Dergårdsteatern då justering inte gjorts sedan 2015 samt ett införande av avgift att hyra gräsplan och friidrottsanläggning.

  Handlingar:

 4. Reviderade riktlinje för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade riktlinjen för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer med följande ändringar från tidigare riktlinjer:

  • Att en avgift för växelvård, korttidsboende för personer som tillhör socialpsykiatrins målgrupp samt egenavgift för vuxna vid placeringar med syftet stöd- och hjälpinsatser läggs till
  • Ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen för personer under 18 år föreslås som avgiftsfria insatser
  • Förändringar i följande avgifter: kostavgift dagverksamhet, jourlägenhet våld i nära relationer och avgift för transport av avliden

  I syfte att tydliggöra riktlinjen har texten skrivits om i avsnittet gällande reduceringar av avgift för särskilt boende vid sjukhusvistelse, inkomstförfrågan och hur kommunen rättar felaktigt beräknade och uttagna avgifter.

  Ett förtydligande avsnitt om reducering av avgift för ordinärt boende har lagts till.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-17

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade riktlinjen för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg.

  2016-06-16
  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjen för avgifter och taxor inom Sektor stöd och omsorg samt beslutar att ändra följande taxor och avgifter inom Sektor stöd om omsorgs verksamhetsområde från och med 2017-01-01: Service och omvårdnadsavgift särskilt boende Boendeavgift särskilt boende Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser i ordinärt boende Trygghetslarm Korttidsvistelse enligt SoL, service och omvårdnadsavgift Förbrukningsartiklar särskilt boende Dagverksamhet Kostavgift korttidstillsyn Sondmat Kost på dagverksamhet Vaccinationsavgift Transport av avliden Avgift för fritidsaktiviteter LSS Egenavgift vid bilresor Egenavgifter vid köpta platser inom LSS och SoL (psykiatrireformens målgrupp) Underhåll från föräldrar vars barn får vård/omvårdnad i annat hem än det egna Kommunfullmäktige beslutar att egenavgifterna vid köpta boendeplatser inom LSS och SoL endast ska gälla för avtal som tecknas efter 2017-01-01.
  2016-06-01
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjen för avgifter och taxor inom Sektor stöd och omsorg samt beslutar att ändra följande taxor och avgifter inom Sektor stöd om omsorgs verksamhetsområde från och med 2017-01-01: Service och omvårdnadsavgift särskilt boende Boendeavgift särskilt boende Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser i ordinärt boende Trygghetslarm Korttidsvistelse enligt SoL, service och omvårdnadsavgift Förbrukningsartiklar särskilt boende Dagverksamhet Kostavgift korttidstillsyn Sondmat Kost på dagverksamhet Vaccinationsavgift Transport av avliden Avgift för fritidsaktiviteter LSS Egenavgift vid bilresor Egenavgifter vid köpta platser inom LSS och SoL (psykiatrireformens målgrupp) Underhåll från föräldrar vars barn får vård/omvårdnad i annat hem än det egna Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att egenavgifterna vid köpta boendeplatser inom LSS och SoL endast ska gälla för avtal som tecknas efter 2017-01-01. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på övergångsregler för hur egenavgifterna för de befintliga avtalen vad gäller köpta platser inom LSS och SoL kan hanteras.
 5. Förslag till nya riktlinjer för föreningsstöd Sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen med följande motivering:

  Förvaltningen ska ha dialog med berörda föreningar och sedan återkomma med ett reviderat förslag som först ska beredas i stöd- och omsorgsutskottet.

  Handlingar:

 6. Sektor stöd och omsorgs verksamhetsuppföljning 2016 samt om ny modell för uppföljning från och med 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen rörande verksamhetsuppföljning av Sektor stöd och omsorg avseende 2016.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att Sektor stöd och omsorg kan följa upp verksamheten årligen enligt föreslagen modell kallad Röda tråden från 2017.

  Sammanfattning:

  Sektor Stöd och omsorg har, likt övriga sektorer, tidigare följt upp verksamheterna genom särskild verksamhetsuppföljning enligt en på förhand fastställd tidplan för respektive verksamhet. Denna form av uppföljning passar inte Sektor stöd och omsorg då samtliga verksamhetsdelar påverkar varandra. Tillvägagångssättet att följa upp Sektor stöd och omsorg vid separata tillfällen har bidragit till en fragmentarisk bild av sektorn. I det utvecklingsarbete som pågår sedan över ett år har det framkommit att skälen är starka att öka samverkan mellan verksamheterna och att sätta fokus på de viktigaste strategiska frågorna i verksamheterna.

  Av ovanstående skäl har sektorchef för Stöd och omsorg tagit fram en ny uppföljningsmodell som går under namnet Röda tråden. Röda tråden innebär uppföljningsfokus på politiska mål och uppdrag, strategiska frågor samt ekonomin i sektorn. Planering sker i en sektorsplan i början av året och följs upp via en sektorsberättelse i slutet av året.

  Sektorn har redovisat samtliga verksamheters särskilda verksamhetsuppföljningar för 2016 som ligger till grund för sektorsberättelsen för 2016 i Stöd och omsorgsutskottet varför dessa också behöver nå Kommunstyrelsen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-26

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta notera informationen.

  2017-04-26

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta notera informationen.

  2017-03-29

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta notera informationen.

  2017-03-29

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta notera informationen.

  2017-03-29

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta notera informationen.

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  2017-01-25

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta notera informationen.

 7. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 år 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 1 rapporterat totalt 54 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 12 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader.
  34 ärenden har tidigare rapporterats och 20 är nya ärenden. 17 beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 20 flickor/kvinnor och 31 pojkar/män.

  Handlingar:

 8. Antagande av interimistisk Närvårdsamverkansorgansation i Lerum och Alingsås kommuner

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till organisation för interimistisk Närvårdsamverkan i Lerum och Alingsås kommuner.

  Sammanfattning:

  Vårdgivare och organisationer med verksamhet i Alingsås och Lerum kommun har arbetat fram ett förslag till en ny interimistisk samverkansorganisation. Beslutet att träda ur Närvårdsamverkan Södra Älvsborg föregicks av dialog med Alingsås kommun och Alingsås lasarett utifrån ett identifierat behov av att utveckla samverkan på lokal nivå, nära invånarna. En utvärdering hade visat att Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg inte uppnådde de konkreta förbättringarna för invånarna som förväntats. Förslaget bygger på bedömningen att parterna i den nya mer lokalt förankrade närvårdssamverkan får en mer flexibel samverkansorganisation som ger större förutsättningar till dialog och utveckling på operativ nivå som i frågor som parterna har möjlighet att förändra på denna nivå.

  Utgångspunkten för närvårdssamverkan är enligt bilagt förslag att utveckla den egna organisationens grunduppdrag. Samverkan ska därför ske utifrån avvikelser och identifierade ”glapp” mellan organisationer och verksamheter med målet att hitta hållbara lösningar och tillämpningar för en sammanhållen vård och omsorg. Ambitionen är att samverkan ska ge praktiskt resultat i verksamheterna. Förslaget innebär att befintliga strukturer som idag är välfungerande ska bibehållas. Samverkansgrupperingarna runt området äldre, psykisk ohälsa/missbruk och Västbus bör därför fungera som utgångspunkter i den nya samverkansstrukturen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-17

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till organisation för interimistisk Närvårdsamverkan i Lerum och Alingsås kommuner.

 9. Val av representanter i den delregionala politiska samrådsgruppen för tillfällig närvårdssamverkan i Lerum och Alingsås kommuner

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande representanter till det delregionala politiska samrådgruppen för tillfällig närvårdssamverkan fram till den 31 december 2018:

  • Eva Andersson (C)
  • Dennis Jeryd (S)
  • Oskar Ahlman (M)
 10. Svar på motion om folkhälsofrämjande friskvårdsredskap i offentliga miljöer, väckt av Svante Karlsson (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-07

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för ett förtydligande av beslutsformulering.

  2016-12-07
  SKRIV BESLUT HÄR
  2016-04-13
  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över motionen till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för yttrande.
 11. Beslut om antagande av detaljplan för del av fastigheten Dergården 1:249 med flera, idrottshall vid Dergårdsgymnasiet

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Dergården 1:249 med flera, idrottshall vid Dergårdsgymnasiet.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att P-situationen runt ICA affären och i Dergårdsområdet löses.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för att göra det möjligt att uppföra ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium. Efter att det 2015 beslutat att grundförstärkning av gymnasiets huvudbyggnad inte ska genomföras, ändrades förutsättningarna för arbetet. En förstudie togs då fram som visar hur hela Dergårdsområdet kan utvecklas i framtiden med nytt gymnasium, nya bostäder, idrottshall och kulturhus. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 om uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan samt att samråda om förslaget. De huvudsakliga synpunkterna som inkom i samrådet gällde geoteknik, dagvatten samt parkering.

  Förslaget var utsänt för granskning i mars-april 2017. De synpunkter som kvarstod från samrådet gällande geoteknik bedömdes nu som redogjorda för på ett tillfredställande sätt. Synpunkter gällande parkering kvarstår då de inte bedöms kunna lösas enbart inom ramen för detta detaljplanerabete. Ytterligare synpunkter kring trafik har inkommit från privatperson. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats där inkomna synpunkter bemöts. Inga revideringar av planhandlingarna skett utöver att de uppdaterats till antagandehandlingar.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget till detaljplan för granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för idrottshall i Dergårdsområdet samt att samråda om förslaget. Idrottshallen ska placeras på gymnasiets nuvarande parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen.
  2015-11-18
  Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att påbörja planeringen för ett nytt gymnasium i Lerums tätort. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för ett kulturhus i centrala Lerum. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för en idrottshall med kapacitet för 1000 åskådare i Lerums tätort.
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att via ett parallellt arkitektuppdrag belysa utformning och placering av idrottshall och kulturhus vid Lerums gymnasium samt utformning av omgivande utemiljö. Jury för arkitektuppdraget ska vara sammansatt av kommunalrådsberedningen och tre tjänstemän för Lerums kommun. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska godkänna den kommande uppdragsbeskrivningen för arkitektuppdraget. Den estetiska utformningen ska beaktas särskilt i uppdragsbeskrivningen. Vid det tillfälle då uppdragsbeskrivningen kommer upp till kommunstyrelsen för godkännande ska förvaltningen redovisa aktuell tidplan och aktuellt budgetläge.
  2015-06-10
  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.
  2015-05-20
  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott konstaterar tillsammans med lärandeutskottet nödvändigheten av att ha fortsatt tät dialog mellan berörda parter i processarbetet, och noterar i övrigt informationen.
  2015-03-04
  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska arbeta vidare med förslaget till lokalisering av ny idrottshall på framsidan av Dergårdsgymnasiet i anslutning till befintlig idrottshall som tar hänsyn till skolans och idrottsföreningarnas behov.
  2014-08-27
  Kommunstyrelsen beslutar att ambitionen är att kunna påbörja byggnation av arena med möjlighet till kulturarrangemang (det vill säga med läktare) senast år 2018. Kommunstyrelsen beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till extern medfinansiering samt placering nära gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutar att arenan ska byggas även om extern medfinansiering inte kan nås.
  2013-05-08
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för kontakt med exploatören i området och eventuellt andra intressenter samt att kommunstyrelsen önskar få se exempel på hur en välkomnande och estetisk bild av en idrotthall.
  2013-04-24
  Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-08.
  2013-02-06
  Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram en mini-plan för alternativ A och B samt för "Häggen" samt att man tar kontakt med idrottsrörelsen samt tar med kulturkompetens. Kommunstyrelsen beslutar också att förvaltningen återkommer i ärendet inom 2 månader till kommunstyrelsen.
  2012-11-21
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med ekonomiskt underlag.
  2012-10-31
  Kommunstyrelsen beslutar uppdra förvaltningen att skyndsamt ta fram förslag för integrerad parkeringslösning och att presentera en konsekvensanalys av alternativ norr och söder.
 12. Beslut om antagande av detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan)

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att ge ett positivt planbesked till att ändra detaljplanerna SB 1 och SB 4, för att möjliggöra nybyggnation av lägenheter på fastigheten där Floda missionskyrka idag är belägen. Kyrkan planerar att flytta till en tomt på motsatt sida av Säveån.

  Förslaget beskriver som huvudspår en till två flerbostadshus i max fem våningar utmed Rurik Holms väg med garage i källaren som innehåller ca 60 lägenheter. Förslaget innehåller också en möjlighet att bygga en ny kyrka.

  Förslaget ligger i linje med kommunens vision 2025 och skapar förtätning kring kollektivtrafik noderna. Det stöder kommunens tillväxtmål och kan generera ett relativt stort antal bostäder inom en och samma detaljplan. Planändringen innebär att utvecklingen av Floda centrum i enlighet med det vinnande arkitektförslaget i tävlingen om Floda centrum.

  Förslaget har varit på samråd och granskning. Viktiga frågor är buller, hushöjd, geoteknik, dagvatten, strandskydd och Säveåns Miljö kvalitets norm. Dessa frågor har nu behandlats och förslaget kan nu antagas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-09-07
  Kommunstyrelsen beslutar att sända förslaget på granskning.
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med de kringboende i det aktuella flerbostadskvarteret i Floda centrum om områdets framtida utveckling.
  2015-04-29
  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår Kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med de kringboende i det aktuella flerbostadskvarteret i Floda centrum om områdets framtida utveckling.
  2014-01-08
  Kommunstyrelsen beslutar ge Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan samt genomföra samråd.
  2013-11-06
  Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för detaljplan på fastigheterna Floda 8:1 och Floda 3:143. Planarbetet kan startas 2014 och antas tidigast år 2015.
 13. Exploateringsavtal för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Missionskyrkan rörande Detaljplan för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan).

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att ge ett positivt planbesked till att ändra detaljplanerna SB 1 och SB 4, för att möjliggöra nybyggnation av lägenheter på fastigheten där Floda missionskyrka idag är belägen.
  Förslaget beskriver som huvudspår en till två flerbostadshus i max fem våningar utmed Rurik Holms väg med garage i källaren. Förslaget innehåller ca 60 lägenheter. Det innehåller också en möjlighet att bygga en ny kyrka.

  Detaljplan för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan), är nu klar för antagande. Dessförinnan ska exploateringsavtal tecknas mellan markägare och kommunen. Avtalet omfattar bland annat köp av mark, cirka 420 kvm, försäljning av mark, cirka 120 kvm, samt fördelning av kostnader för detaljplanens genomförande. Exploatören betalar alla Lantmäteriets förrättningskostnader. Kommunen projekterar och utför anläggningar på allmän plats medan exploatören gör detsamma inom kvartersmarken. Dock ska kostnaden för gatans utbyggnad av Rurik Holms väg fördelas så att exploatören betalar hälften av denna kostnad.

  Handlingar:

 14. Beslut om antagande av ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen sträcker sig över två olika detaljplaner som reglerar byggrätten på olika sätt. Syftet med ändringen av detaljplanerna är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

  Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober, 2016 att skicka ärendet på samråd. I samrådet framkom att ändringen motiverar en komplettering av brandpostnätet i området. Planändringens antagande kommer därför att föregås av ett undertecknat exploateringsavtal där exploatören förbinder sig att bekosta anläggandet av en ny brandpost utmed Glimmervägen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars att skicka ärendet på granskning. Inga synpunkter inkom i granskningen.

  Beställaren av planen planerar att utöka sin verksamhet ytterligare efter att planändringen är antagen. De har en pressad tidsplan för detta. För att kunna gå beställaren till mötes och möjliggöra ett antagande av planändringen innan sommaren krävs omedelbar justering av detta beslut. Detta för att planen ska kunna antas på Kommunfullmäktiges möte den 15 juni 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att sända ut ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-10-19
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för ändrat huvudmannaskap i Floda samt att samråda om förslaget.
 15. Beslut att avsluta detaljplanearbete för del av fastigheten Rydsberg 8:2, bostäder vid Tånvägen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att avsluta detaljplanearbetet för del av fastigheten Rydsberg 8:2.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 maj 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att omgående skapa permanent byggnation av hyresrätter bland annat på fastigheten Rydsberg 8:2. Kommunstyrelsen fattade beslut om att påbörja planarbete för rubricerad fastighet den 15 juni 2016.

  I arbetet med att ta fram detaljplan för fastigheten har det framkommit att det är en svår plats att bebygga på grund av bland annat topografin, trafiken, riksintressen och natur- samt rekreationsvärden.

  Förvaltningen bedömer att det inte vore kostnadseffektivt att fortsätta planlägga för och att i framtiden bygga bostäder på den här delen av fastigheten Rydsberg 8:2. Byggnation här skulle förvärra en redan problematisk trafiksituation och förstöra bostadsnära natur som används som närrekreation.

  Förvaltningen bedömer att marken lämpar sig bäst för närrekreation så som den används idag och att pågående planarbete bör avslutas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Rydsberg 8:2.
 16. Tillägg till parkeringspolicy

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till samhällsbyggnadsutskottet för politisk beredning.

  Sammanfattning:

  ”Interrimsbeslut om riktlinjer för flexibla parkeringstal” är ett tillägg till gällande parkeringspolicy. Parkeringstal är det antal parkeringsplatser som varje exploatör åläggs att bygga. Flexibla parkeringstal innebär att den totala mobiliteten (rörligheten) för alla trafikslag bedöms, istället för enbart parkering. Det kan användas då både kommun och exploatör ser fördelar med ett reducerat parkeringstal. Detta är främst aktuellt i centrumområdena, men kan även vara aktuellt i tätortsområdena om kraven på god kollektivtrafik och service uppfylls. I de projekt där flexibla parkeringstal inte önskas eller bedöms vara lämpliga, enligt riktlinjernas kriterier, används gällande parkeringspolicy som vanligt.

  Förvaltningen bedömer att detta interrimsbeslut är ett viktigt led i arbetet mot vision 2025. Det bidrar till attraktivare centrumområden, bättre hälsa, jämställdhet och jämlikhet såväl som till minskade utsläpp på grund av minskat bilresande. När centrumområden växer och förtätas blir det högre tryck på kommunens allmänna parkeringar men med flexibla parkeringstal går den utvecklingen snabbare. Det ställs därmed högre krav på reglering och bevakning av allmänna parkeringsplatser.

  Förslaget är ett Interrimsbeslut som biläggs gällande Parkeringspolicy fram till antagande av Trafikstrategi där en uppdatering av parkeringspolicyn ingår. Enligt tidplan för Trafikstrategin ska den fastställas i mitten av 2018.

  Handlingar:

 17. Planansökan för fastigheten Hallsås 16:1 i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyreslen beslutar om positivt planbesked för förskola avseende fastigheten Hallsås 16:1 med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att planen ger möjlighet för en förskola om minst sex avdelningar.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen ansöker om planbesked avseende fastigheten Hallsås 16:1 med anledning av stort behov av centralt belägen förskola med fyra - sex avdelningar i centrala Lerum. Den föreslagna tomten omfattar ca 0,7 ha och byggnad avses uppföras i en eller två våningar med byggnadsarea om 400 - 1200 kvm.

  Handlingar:

 18. Medfinansieringsavtal för framtagande av vägplan för en gång- och cykelbana längs med del av Olofstorpsvägen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering för framtagande av vägplan.

  Sammanfattning:

  Våren 2016 gav Västra Götalandsregionen kommunerna möjlighet att ansöka om utbyggnad av gång- och cykelvägar längs med statliga/regionala vägar under perioden 2016-2020. Av de behov som lyftes fram i Lerums kommuns ansökan beslutades det att utbyggnad av gång- och cykelväg ska ske längs med del av Olofstorpsvägen. Sträckan som avses byggas är mellan Solåsvägen och Grankullavägen. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim och i dagsläget saknas det gång- och cykelväg. Åtgärden genomförs för att förbättra möjligheterna att pendla med cykel till jobb, tågstation, fritidsaktiviteter och/eller skola i Lerums centrum.

  Handlingar:

 19. Yttrande över planerad 400 kV-ledning från Skogssäter till Stenkullen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar anta förvaltningens yttrande till Energimarknadsinspektionen, daterat 2017-05-10, som sitt eget.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Svenska kraftnät vill bygga och använda en 400-kilovolts luftledning mellan Skogssäter och Stenkullen och har ansökt om tillstånd för det hos Energimarknadsinspektionen. Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om Svenska kraftnät ska få tillstånd att bygga och använda den planerade ledningen och har därför skickat en remiss till Lerums kommun med möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Lerums kommun har fått anstånd med att lämna synpunkter till den 8 juni 2017 därav behövs omedelbar justering.

  Förvaltningen vidmakthåller tidigare samrådsyttrande till Svenska kraftnät och förtydligar att Lerums kommun ser negativt på ytterligare en luftburen ledningsgata genom kommunen. Kommunens hållning är att befintliga samt tillkommande ledningar samförläggs i en ledningsgata och att ledningarna i första hand ska grävas ner hela sträckan, i andra hand grävas ner i Gråbo centrum. Kommunen vill även att Svenska kraftnät i det fortsatta arbetet redogör för de kompensationsåtgärder som ska vidtas om planerad 400-kilovoltsledning får negativa konsekvenser på omgivningen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-05-11
  Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut att ge Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd, se bilagor. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2016-05-04 som sitt skriftliga överklagande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2014-12-17
  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till svar med följande ändringar: Andra stycket formuleras om till: Utifrån det konstruktiva mötet som kommunstyrelsens presidium hade med Svenska Kraftnät är det Lerums kommun hållning att befintliga samt tillkommande ledningar ska samförläggas i en ledningsgata och i första hand grävas ned hela sträcken. I andra hand ska ledningen grävas ned i Gråbo centrum. Det tredje stycket ska strykas.
  2014-08-27
  Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut att ge Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2014-08-21 som sitt skriftliga överklagande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2014-04-09
  Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade tjänsteskrivelsen daterad den 9 april 2014 som sitt yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2014-04-09
  Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade tjänsteskrivelsen daterad den 9 april 2014 som sitt yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2014-02-26
  Kommunstyrelsen beslutar att innehållet i brevet ska diskuteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 mars 2014.
  2013-04-10
  Kommunstyrelsen beslutar att anta Sektor samhällsbyggnads förslag till yttranden som sina egna med förändringen med strykning av första meningen i stycket bakgrund " På grund av en omfattande vindkraftsutbyggnad". Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 20. Särskild verksamhetsuppföljning 2017: Verksamheten Social hållbarhet, Sektor lärande

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

  Sammanfattning:

  I enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Med utgångspunkt i de analyser av verksamhetens resultat som framkommer i uppföljningen formuleras strategier för det framåtsyftande utvecklingsarbetet.

  De strategiska utvecklingsområdena beskrivs i sin helhet i den särskilda verksamhetsuppföljningen. Följande är en förkortad beskrivning av vilka strategier för utvecklingsarbetet som föreslås:

  • Utveckla arbetet för att minska antalet avhopp från gymnasiet
  • Utveckling av undervisningen för nyanlända
  • Utveckla en modell för modersmålsstöd och språkutvecklande arbetssätt i förskolan.
  • Utveckling av undervisningen i modersmål
  • Utveckling av studiehandledningen till nyanlända
  • Fokus på främjande och förebyggande arbete för både elevhälsans medicinska som psykologiska insats.
  • Utvecklad samverkan med olika aktörer kring barn och unga i behov av samordnat stöd

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-17

  Kommunstyrelsens lärandeutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

 21. Ny skolstruktur i Floda

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar återemittera förslaget med följande motivering:

  Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med tre alternativa lösningar, som var och en möter en ökning på 105 elever under perioden 2018-2025. Svar behövs på följande frågor:

  • Vad behöver göras med Flodas skolor, för att klara en ökning i Floda på 105 elever tom 2025? Två utgångspunkter är:
   1. samma organisation som idag, men med den förändring att årskurs 6 ska gå tillsammans med årskurserna under och inte som idag med årskurserna över
   2. Berghultskolan som den ser ut idag (exkl etapp 2).
  • Hur kan man förändra skolstrukturen i Floda mot större skolor (500-800 elever/skola) med nuvarande upplägg, dvs med en separat högstadieskola?
  • Hur kan man förändra skolstrukturen i Floda mot större skolor (500-800 elever/skola) med F-9 upplägg?

  De tre underlagen ska:

  • visa påverkan på samtliga skolor i Floda
  • visa kostnaderna så att de tre alternativen kan jämföras
  • visa översiktligt på kvalitativa fördelar/nackdelar med olika alternativ
  • inkludera påverkan på driftskostnaden
  • översiktligt peka på möjlig alternativanvändning av lämnade skolor

  Sammanfattning:

  Ärendet om fortsatt utbyggnad av Berghultsskolan etapp 2 återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 och förvaltningen ombads att återkomma med en mer långsiktig lösning för skolorna i Floda samt ett mer kostnadseffektivt förslag för att möta elevökningen i Floda fram till 2021. För närvarande pågår utbyggnaden av Berghultsskolan etapp 1, vilken färdigställs under våren 2017. Den nya delen av skolan kan därmed tas i bruk från och med höstterminen 2017. Trots denna utbyggnad bedöms inte det samlade antalet skolplatser i Floda att räcka för kommande års elevantalsökningar. Det är framförallt antalet elever i äldre årskurser som ökar.

  För att möta den kommande ökningen av elevantalet i Floda föreslår därför förvaltningen en långsiktig inriktning mot att skolstrukturen i Floda på sikt ska utgöras av tre F-9-skolor. Detta innebär en fortsatt utbyggnad (etapp 2) av Berghultsskolan till en F-9-skola och att den långsiktiga planeringen för övriga skolor i Floda inriktas mot en F-9-struktur. Detta förslag behandlar inte framtida skolstruktur i Tollered.

  Tidigare har beslut fattats om att skolstrukturen i Gråbo – exklusive Östad – ska bestå av tre F-9-skolor. Även rörande Norra Lerum har beslut fattats om en gradvis övergång till F-9-skolor. I första skedet gäller detta om- och tillbyggnationer av Knappekullaskolan och Torpskolan. Sedan tidigare finns det en F-9-skola i Stenkullen.

  Handlingar:

 22. Rapportering om systemteknik

 23. Återrapportering av upphandlingar kvartal 1, 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsfunktionen dokumenterar samtliga genomförda upphandlingar och statistik förs löpande bland annat avseende antalet upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar, upphandlat värde under avtalsperioden och tilldelningsgrund. Återrapportering till kommunstyrelsen avseende genomförda upphandlingar sker varje kvartal genom en rapport i form av en tjänsteskrivelse om de upphandlingar som genomförts under perioden.

  Under det första kvartalet 2017 har elva upphandlingar slutförts av Upphandlingsfunktionen till ett sammanlagt värde av 61 748 420 kronor. Den mest omfattande upphandlingen, sett till värde, som slutfördes under det första kvartalet var upphandlingen av skötsel av fritidsanläggningar till en kostnad av 29 400 000 kronor.

  Handlingar:

 24. Tertialuppföljning 1, 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsens beslutar att godkänna tertialrapport 1, 2017

  Sammanfattning:

  Tertialrapporten är en löpande uppföljning av budget och verksamhetsplan 2017 och sker per 30 april och per 31 augusti. Tertialrapport 1, 2017, redovisar utfall och prognos för ekonomin utifrån drift, investeringar och exploatering samt verksamhetsresultat per 30 april.

  Handlingar:

 25. Rapportering av sektor stöd och omsorgs ekonomi till kommunstyrelsen

 26. Rapportering av sjukfrånvaron till kommunstyrelsen

 27. Motion om att införa etableringsmodellen i Lerums kommun väckt av Alexander Abenius (M)

 28. Motion om att öka antalet förtroendevalda revisorer så att samtliga partier blir representerade ställd av Ralf Dahlgren (SD) och Ingrid Swenson (SD)

 29. Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor, ställd av Svante Karlsson (M)

  Beslut:

  Ordförande Dennis Jeryd (S) föreslår kommunstyrelsen att besluta att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

  Handlingar:

 30. Medborgarförslag om seniorläger

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 31. Medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel

 32. Medborgarförslag om mobila klassrum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att remittera medborgarförslaget till lärandeutskottet för politisk beredning.

  Handlingar:

 33. Medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget eftersom detaljplanen redan är antagen.

  Handlingar:

 34. Medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen för att förslaget får hanteras i den framtida översynen av taxor och avgifter.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget besvarat med motiveringen att förslaget får hanteras i den framtida översynen av taxor och avgifter.

  Handlingar:

 35. Kommundirektören rapporterar

 36. Kommunstyrelsens utskott rapporterar

 37. Kommunstyrelsens representanter rapporterar