Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-06-14 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Uppföljning av kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsens beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet för år 2016.

  Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för en fördjupad analys.

  Vidare beslutar kommunstyrelsens att lämna över uppföljningen till kommunfullmäktige för information.

  Sammanfattning:

  Det förvaltningsövergripande arbetet med jämställdhet följs årligen upp av förvaltningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Följande redovisning är gjord för 2016 års arbete. Uppföljningen redogör för tio indikatorer som är grundläggande för kommunens förutsättningar för jämställdhetsintegrering. Uppföljningen presenterar också en övergripande bild av riktningen för arbetet inom respektive målområde.

  Sammanfattningsvis visar 2016 års uppföljning:

  • Arbetet utifrån handlingsplan för jämställdhet går enligt plan. Olika delar av organisationen har kommit olika långt i arbetet med jämställdhetsintegrering.
  • Vissa utmaningar går att fastställa, bland annat när det gäller att utveckla jämställdhetsanalys och att hitta verktyg för att säkerställa en likvärdig resursfördelning till kommunens invånare. Dessutom synliggörs ett behov av uppföljning av åtgärder genomförda för att öka jämställdheten för att säkerställa om arbetet bidrar till att uppfylla kommunens jämställdhetsmål.
  • Uppföljningen pekar på svårigheten att behålla den kunskapsnivå som kommunen uppnått fram till nu och samtidigt öka kunskapen inom områden som bedöms kunna skapa konkreta effekter för kommuninvånaren.
  • Viktiga steg har tagits inom HBTQ-området, även om det fortfarande saknas en systematik i hur dessa frågor arbetas med i kommunen.

  Handlingar:

 3. Revidering av formella grundkrav för uppföljning av Vision 2025

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till grundkrav för uppföljningen av Vision 2025 i enlighet med tjänsteskrivelse upprättad den 24 maj 2017.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att upphäva tidigare beslut från den 8 juni 2011, § 198, om grundkrav och målbild för uppföljning.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige har under 2016 fattat ett inriktningsbeslut om kommunens arbete med socialt hållbar utveckling. Från och med 2016 har visionsrapporten därför utökats till att omfatta även den sociala dimensionen. De formella grund-kraven för uppföljningen av Vision 2025 skulle därför också behöva revideras utgående från Kommunfullmäktiges beslut.

  Utifrån de erfarenheter som har gjorts sedan 2011 ser förvaltningen en möjlighet att förbättra uppföljningen ytterligare. De indikatorer som följs upp ändras inte mycket från år till år. Detta innebär att resultatet kan användas både i budget-arbetet och i verksamhetsarbetet två år i rad. Uppföljningen kan med fördel vartannat år bestå av djupare analyser av resultat som anses extra viktiga i den senaste visionsrapporten. En fördjupad analys kan bidra till att hitta framgångs-faktorer inom områden med positivt resultat men även inom områden som inte utvecklas lika positivt.

  Grundkraven för uppföljningen utgår ifrån följande områden: Visionens bredd och perspektiv, Fokus på resultat, Nationell jämförelse, Kontinuitet, Visionen som horisont samt Integrerad med styrsystemet

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-26

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till grundkrav för uppföljningen av Vision 2025 i enlighet med tjänsteskrivelse upprättad den 30 mars 2017, under rubriken ”Förslag till reviderade grundkrav för uppföljning av Vision 2025”.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare föreslå Kommunstyrelsen att upphäva tidigare beslut från den 8 juni 2011, § 198, om grundkrav och målbild för uppföljning enligt ”Tjänsteskrivelsen om struktur för uppföljning av Vision 2025: Målbild och grundkrav” daterad 11 maj 2011 (KS11.403-4).

 4. Villkor och förutsättningar för fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg i stället för förskola eller i fritidshem

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun, gällande från och med 2018-01-01.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att anta villkor och förutsättningar för rätt till bidrag till fristående pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem i Lerums kommun, gällande från och med 2018-01-01.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har tagit fram förslag på villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola samt villkor samt förutsättningar för rätt till bidrag till fristående pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem. Dessa villkor och förutsättningar föreslås ersätta tidigare ”villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums kommun”, antagna av kommunstyrelsen 2009-06-10. Villkoren reviderade 2012-05-07.

  Villkor och förutsättningar för godkännande och bidrag har omarbetats i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vidare föreslås möjligheten att ha begränsat öppethållande med reducerat bidrag att upphöra från och med 2018-01-01, med hänvisning till öppenhetskravet i skollagen där verksamheten ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem.

  Gällande pedagogisk omsorg föreslås att det ska vara maximalt 6 barn per dagbarnvårdare men med möjlighet att ansöka om tidsbegränsad dispens för fler barn.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-17
  2017-04-19

  Kommunstyrelsen besluta att återemitera ärendet till kommunstyrelsens lärandeutskott för att undersöka juridiken och konsekvenserna av förslaget.

 5. Avtal mellan Lerums kommun och AB Aspenäs Villastad avseende förvaltning av fastigheter

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med AB Aspenäs Villastad avseende teknisk och administrativ förvaltning av bolagets fastigheter och ger sektorchef samhällsbyggnad i uppdrag att efter framtagande av avtal underteckna dessa.

  Sammanfattning:

  Kommunens bostadsaktiebolag AB Aspenäs Villastad ska bedriva uthyrning av bostadslägenheter. Bolaget har dock inte någon egen anställd personal för hantering av fastighetsförvaltning. Bolaget och förvaltningen har konstaterat att kommunen kan tillhandahålla denna tjänst dels inom ramen för befintliga resurser och dels genom nyrekrytering av en husvärd. Med anledning av detta har parterna tagit fram avtal som reglerar vilka tjänster kommunen ska tillhandahålla bolaget.

  Handlingar:

 6. Ansökan om planbesked för bostäder avseende fastigheten Torp 1:9 i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyreslen beslutar om negativt planbesked för flerbostadshus mellan Riddarstensvägen och Torpadalsstigen.

  Sammanfattning:

  Förslagets ambitioner för bostäder avseende fastigheten Torp 1:9 kan inte uppfyllas. Vatten och avlopp saknas och tomten ligger otillgängligt till. Fastigheten är belägen inom område med naturvärden som inte får skadas och påverkan på Brattetjärnsbäcken ska undvikas. Fastigheten är idag obebyggd och nås via en enskild, smal grusväg. Området gränsar till Brattetjärnsbäcken, ett ekologiskt känsligt område. Området är även geotekniskt instabilt.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-26

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag om negativt planbesked.

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för vidare beredning.

 7. Ansökan om planbesked avseende del av fastigheten Floda 3:17 m.fl. för idrottshall i anslutning till befintlig hall

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked.

  Sammanfattning:

  Floda Nova Sportcenter AB ansöker om planbesked för att uppföra en idrottshall i anslutning till befintlig hall för att kunna utöka sin verksamhet. Förslaget stämmer överens med avsedd inriktning för bebyggelseutvecklingen i Floda.

  Sportcentret är beläget nära E20 och området omfattas av byggnadsförbud vid allmän väg varför riskbedömning ska utföras i detaljplan. Hänsyn till skyddsvärd natur i området förutsätts också och anläggningen omfattas av Lerums kommuns naturvårdsprogram.

  Ny detaljplan kan upprättas efter att nödvändiga planutredningar för den nya idrottshallen utarbetas. I angränsning till sportcentret har givits positivt planbesked för nya bostäder och vid planläggning ska därför förändringarna i området beaktas i sin helhet, exempelvis vad gäller trafik- och gestaltningsfrågor. Byggnation bör prövas lämplig också för ej störande verksamhet avseende en yta om ca 0,5 ha utmed motorvägen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-17

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked.

 8. Upphandlingsbeslut för ombyggnad av kommunhus 1 och 2

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta upphandlingsbeslut för att genomföra en upphandling av en ombyggnad av Kommunhus 1 och 2 som en Totalentreprenad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har efter omorganisation och nyanställningar behov av lokalförändringar för att utöka antalet kontorsplatser. Kommunstyrelsen beslutade i januari att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av plan 2 i kommunhus 1 och 2,
  § 7/2017-01-18.

  Framtaget förslag visar att det går att utöka antalet fasta och tillfälliga kontorplatser. Förslaget innebär även att vissa mötesrum, tysta rum och skrivarrum byggs om. Ombyggnationen kommer förbättra arbetsmiljön genom bättre inomhusklimat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10
  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av plan 2 i Kommunhus 1 och 2.
  Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja och ianspråkta medel utöver 2017 års investeringsbudget för en ombyggnad av lokaler i Kommunhus 1 och 2.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde 2017-01-18.

 9. Åtgärder vid dämmet för L Stamsjön

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att teckna naturvårdsavtal med markägare.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att söka de tillstånd som krävs och utföra åtgärder vid dämmet vid L Stamsjöns utlopp till Alebäcken för att nå en långsiktig hållbar lösning.

  Sammanfattning:

  L Stamsjön fick under våren 2016 en låg vattennivå (ca 70-90 cm under normal nivå) på grund av en kombination av för högt utflöde ur sjön tidigt på året och den kraftiga torkan under vår och försommar. Den låga nivån har varit kvar även 2017.

  Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om och hur ett kommunalt ansvar för drift och skötsel av dämmet kunde utformas, eftersom det finns många intressen runt sjön. Då skapas också möjligheten att nå en hållbar och säker reglering som inte utgör ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, som dämmet gör idag. En naturvårdande insats kan då göras samtidigt som en mer naturlig vattennivå kan uppnås och insatsen att sköta dämmet blir därefter liten.

  Förslaget innebär att kommunen tecknar ett naturvårdsavtal med markägaren, tillstånd söks och åtgärder vid utloppet genomförs.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för en kommunal drift och skötsel av dämmet vid L Stamsjöns utlopp till Alebäcken samt projektera för att nå en långsiktigt hållbar lösning av regleringen i samråd med Länsstyrelsen..
 10. Nytt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel med giltighet på tre år och start 2017-10-01.

  Sammanfattning:

  Förslag på nytt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel har tagits fram av samverkansorganisation mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i länet.

  En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet. Nuvarande avtal gäller för perioden från 2015-10-01 till 2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och VGR. Utförare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom VGR. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör innevarande avtal från 2017-10-01.

  Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande samarbetsavtal för genomförts. Syftet med utvärderingen var att utvärdera effekten av nuvarande samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen samt att ta fram ett underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell. Utvärderingen visar att Samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt och Ledningsrådet för hjälpmedel rekommenderar att ett nytt avtal tecknas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-17

  Stöd och omrsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel, med giltighet på tre år med start 2017-10-01.

 11. Ekonomisk månadsuppföljning, maj 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  Sammanfattning:

  Ärendet rapporterar ekonomiskt utfall per 31 maj 2017 samt prognos för helår 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

 12. Rapportering av sektor stöd och omsorgs ekonomi till kommunstyrelsen

 13. Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, period 3 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

   

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05
  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

 14. Kommundirektören rapporterar

 15. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 16. Planbesked avseende fastigheten Drängsered 2:120

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Drängsered 2:120.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-26

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om positivt planbesked för fastigheten Drängsered 2:120, samt att föreslå när planen kan antas.

  Inom området finns två nedbrunna bostadshus. Väster om fastigheten finns en gångväg/stig vilket ger en god tillgänglighet till rekreationsområdet i nordväst. Öster om fastigheten finns en bäck, vilken ej berörs av planområdet.

  Möjlighet finns att ansluta vatten och avlopp till angränsande anslutningspunkt i syd. Området går väl att anpassa till gränsande bebyggelse med mindre enplanshus.

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för vidare beredning.