Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-12-13 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Köp av fastigheten Floda 3:646

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Dödsboet George Valentin Ljungqvist, avseende köp av fastigheten Floda 3:646 till en köpeskilling om 52 110 kronor.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen tog fram en åtgärdsvalsstudie som färdigställdes hösten 2016. Åtgärdsvalsstudies mål var att skapa en god trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter i Flodamotets korsningar samt förbättra kollektivtrafiken längs E20.

  För att kunna genomföra förslaget i åtgärdsvalsstudien behöver förvaltningen tillgång till mark som inte ägs av kommunen. Förvaltningen kontaktade fastighetsägaren till Floda 3:646 för att få tillgång till marken som del av Flodamotet ligger på. Då fastigheten är belägen mitt i en på- och avfartsramp är förslaget att köpa hela fastigheten. Detta bidrar till snabbt tillträde till marken samt inga förrättningskostnader. Att kommunen äger samtlig mark i Flodamotet kan även ses som ett strategiskt köp för eventuella framtida planer.

  Handlingar:

 3. Avbryta detaljplanearbete för fastigheten Uddared 1:101 i syfte att bygga ett LSS-boende vid Bäckstigen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att avbryta detaljplanearbetet för fastigheten Uddared 1:101, LSS-boende vid Bäckstigen.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen fick den 11 juni 2012 in en ansökan om planbesked med förfrågan om ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:101 med flera i syfte att bygga ett LSS-boende.

  Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012 att lämna positivt planbesked.

  Kommunstyrelsen fattade beslut om att påbörja planarbete samt samråda om planförslaget för rubricerad fastighet den 23 april 2014.

  I arbetet med att ta fram detaljplan för fastigheten har förvaltningen gjort bedömningen att platsen inte är lämplig på grund av att målgruppen för LSS-boendet behöver avskildhet.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-04-23
  Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan samt samråda om planförslaget .
  2012-12-19
  Kommunstyrelsen beslutar att kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete för fastigheten Uddared 1:101 med flera, LSS-boende vid Bäckstigen i Floda. Detaljplanen beräknas att kunna antas under 2014. Planbeskedet är inte bindande eller överklagbart och ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.
 4. Avsiktsförklaring för nyproduktion av vårdboendet Höjden i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att sektor stöd och omsorg ska utreda behov, kvalité och utformning.

  Sammanfattning:

  Lerums kommun blockhyr idag äldreboendet Höjdenhemmet med 54 vårdplatser. Lokalerna är inte ändamålsenliga för verksamheten och kommunen ser också att det finns ett behov av ytterligare ett femtiotal platser. Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2016 om positivt planbesked.

  Inför start av samarbete i den kommande planprocessen har kommunen och Förbo arbetat fram en avsiktsförklaring som ska ligga till grund för fortsatt samarbete i syfte att åstadkomma nyproduktion av både vårdboende och bostäder där Höjdenhemmet ligger idag. Lerums kommun har för avsikt att hyra de vårdplatser som Förbo avser att bygga i området.

  Förvaltningen gör bedömningen, med utgångspunkt från ovanstående, att kontrollkriteriet är uppfyllt och att verksamhetskriteriet sannolikt är uppfyllt. Med hänsyn till att frågan om vad som avses med att det kontrollerade bolaget, i det här fallet Förbo, utför mer än 80 procent av sin verksamhet för de kontrollerande kommunernas räkning inte har prövats, finns dock risk att domstolen vid en eventuell prövning kommer till motsatt slutsats.

  Handlingar:

 5. Ianspråktagande av investeringsmedel för utbyggnad av kommunalt VA i västra Oryd

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ur investeringsbudgeten ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala VA-ledningar i västra Oryd.

  Sammanfattning:

  Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i västra Oryd. Västra Oryd är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer nio fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Utbyggnad av kommunalt VA startar 2018 och slutbesiktning sker 2019.

  Genom att bygga ut kommunalt VA i västra Oryd följs även Lerums strategiska VA-planering.

  Handlingar:

 6. Igångsättningsbeslut för överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för byggnation av en överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över 5 miljoner ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen

  Åtgärden måste genomföras för att erforderlig rening av spillvattnet från Sjöviks fastigheter ska vara möjlig, samt säkerställa dricksvattenförsörjning till orten.

  Handlingar:

 7. Ianspråktagande av medel för överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för byggnation av en överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över 5 miljoner ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen

  Åtgärden måste genomföras för att erforderlig rening av spillvattnet från Sjöviks fastigheter ska vara möjlig, samt säkerställa dricksvattenförsörjning till orten.

  Handlingar:

 8. Svar på medborgarförslag om toalett vid lekplatsen i Nyebroparken

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgaförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-10-05
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens yttrande.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget.
  2015-06-10
  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: • Medborgarförslag om toalett vid lekplatsen i Nyebroparken • Medborgarförslag om vägen mellan Stenkullen och Floda • Medborgarförslag om namn på torg eller plats vid en eventuell byggnation i Herrgårdsbacken
 9. Svar på medborgarförslag om att anpassa lyktstolpar till den naturliga omgivningen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgaförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

 10. Särskild verksamhetsuppföljning 2017: Vuxenutbildningen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

  Sammanfattning:

  Inom Sektor lärande bedrivs ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete enligt en gemensam modell. I detta ärende ingår den särskilda verksamhetsuppföljningen för Vuxenutbildningens olika utbildningar.

  I den särskilda verksamhetsuppföljningen ingår uppföljning av verksamhetsindikatorer, av arbetet under det gångna året och av strategier för utveckling från föregående år.

  Följande övergripande strategier för utveckling föreslås:

  • Fortsatt arbete för högre NKI-värde
  • Fortsatt arbete för att minska avhopp
  • Arbete med ökad digitalisering
  • Arbeta för ökad integration och ökade möjligheter till egen försörjning
  • Inventera behov av nya yrkesutbildningar

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-15

  Kommunstyrelsens lärandeutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

 11. Svar på återremiss ny skolstruktur i Floda

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att planera för en skolstruktur i Floda som utgörs av fyra F-6-skolor och en 7-9-skola. Utöver det ska Tolleredsskolan göras om till en F-6-skola.

  • Alla skolorna i Floda-Tollered behålls
  • Övergången till F-6 skolstruktur bör göras så snart som möjligt
  • Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en fördjupad kostnadsanalys för de olika skolorna i alternativ 1
  • Efter övergången till F-6 är klar, sker en ny översyn av vilka framtida behov som finns, vilka skolor som skulle kunna fortsätta att växa och på vilket sätt
  • En kontinuerlig dialog i ärendet ska föras med Ksau

  Sammanfattning:

  Ärendet om fortsatt utbyggnad av Berghultsskolan etapp 2 återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 och förvaltningen ombads att återkomma med en mer långsiktig lösning för skolorna i Floda och ett mer kostnadseffektivt förslag för att möta elevökningen i Floda fram till 2021. Det samlade antalet skolplatser i Floda räcker inte för kommande års elevantalsökningar, framförallt för elever i äldre årskurser. För att möta den kommande ökningen av elevantalet i Floda föreslog förvaltningen en långsiktig inriktning mot att skolstrukturen i Floda på sikt ska utgöras av tre F-9-skolor.
  Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14 återremitterades ärendet återigen, och förvaltningen gavs i uppdrag att belysa tre olika alternativa förslag till framtida skolstruktur i Floda, bestående av:

  1. Fyra F-6-skolor och en 7-9-skola
  2. Två F-6-skolor och en 7-9-skola
  3. Tre F-9-skolor

  I alla tre alternativen skulle, utöver angivna skolor ovan, Tolleredsskolan göras om till en F-6-skola.

  Förvaltningen återkommer nu med fördjupade beskrivningar av dessa tre olika alternativ, vilka redovisas i denna tjänsteskrivelse.

  Förvaltningens bedömning är att den framtida skolstrukturen bör utformas enligt alternativ 3; Tre F-9-skolor i Floda och att Tolleredsskolan görs om till en F-6-skola.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar återemittera förslaget med följande motivering:

  Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med tre alternativa lösningar, som var och en möter en ökning på 105 elever under perioden 2018-2025. Svar behövs på följande frågor:

  • Vad behöver göras med Flodas skolor, för att klara en ökning i Floda på 105 elever tom 2025? Två utgångspunkter är:
   1. samma organisation som idag, men med den förändring att årskurs 6 ska gå tillsammans med årskurserna under och inte som idag med årskurserna över
   2. Berghultskolan som den ser ut idag (exkl etapp 2).
  • Hur kan man förändra skolstrukturen i Floda mot större skolor (500-800 elever/skola) med nuvarande upplägg, dvs med en separat högstadieskola?
  • Hur kan man förändra skolstrukturen i Floda mot större skolor (500-800 elever/skola) med F-9 upplägg?

  De tre underlagen ska:

  • visa påverkan på samtliga skolor i Floda
  • visa kostnaderna så att de tre alternativen kan jämföras
  • visa översiktligt på kvalitativa fördelar/nackdelar med olika alternativ
  • inkludera påverkan på driftskostnaden
  • översiktligt peka på möjlig alternativanvändning av lämnade skolor
 12. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av åtgärder och insatser för elever inom grundskolan som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och lämnar över det till revisorerna som sitt svar på revisionsrapporten.

  Kommunstyrelsen beslutar även att lämna över svaret till kommunfullmäktige med förslag till beslut att kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på granskningen.

  Sammanfattning:

  EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lerums kommun genomfört en granskning av åtgärder och insatser för elever inom grundskolan som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med åtgärder och insatser för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven inom grundskolan.

  Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med åtgärder och insatser för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven inom grundskolan. Det finns dock några utvecklingsområden som kommunstyrelsen bör arbeta vidare med.

  Förvaltningen delar i stort revisionens rekommendationer om behoven av vidare utvecklingsarbete. Vissa rekommendationer åtgärdas under hösten 2017 medan andra behöver längre tid för att genomföras. Förvaltningen delar inte bedömningen att en sammanfattad version av den särskilda verksamhetsuppföljningen bör tas fram.

  Handlingar:

 13. Reviderat förslag till riktlinjer för föreningsstöd i sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om följande redaktionella ändringar i riktlinjerna:

  • Under avsnitt 2 krav och förutsättningar ändras punkt sju till
   Föreningsstödet enligt dessa riktlinjer utgår inte till ideell förening som för sin verksamhet erhåller bidrag eller stöd av skattemedel från annan sektor inom Lerums kommun.
  • Under avsnitt 3.5 om Stödberättigad medlem ändras sista punkten till
   Medlem av tillfällig karaktär är inte stödberättigad. Exempel är besökare på utåtriktade arrangemang som innebär avgift (exempelvis entré-, kurs- eller anmälningsavgifter).

  Sammanfattning:

  En utvärdering av effekterna av riktlinjerna för föreningsbidrag november 2016 belyste flera förbättringsområden. Förvaltningen har därför gjort bedömningen att riktlinjer för föreningsbidrag ersätts med nya riktlinjer för föreningsstöd. Huvuddragen för de nya riktlinjerna kan läsas här nedan:

  • I förslaget ersätts det gamla medlemsbidraget med ett föreningsstöd för samverkansföreningar och övriga föreningar.
  • I riktlinjerna förtydligas det särskilda verksamhetsstödet och ger exempel på särskilda aktiviteter föreningar kan söka medel för.
  • Riktlinjerna innehåller även nya villkor som förhindrar att budgeten för lokalkostnadsstödet överskrids och att det framgår av riktlinjerna vad som är godkända hyreskostnader.
  • I riktlinjerna framgår att stödberättigad medlem ska bo i Lerums kommun. Föreningen ska även ha sin huvudsakliga verksamhet i Lerums kommun, såvida föreningen inte är en handikappförening i annan kommun.

  Ärendet har beretts av kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott och de föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-15

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun.

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen med följande motivering:

  Förvaltningen ska ha dialog med berörda föreningar och sedan återkomma med ett reviderat förslag som först ska beredas i stöd- och omsorgsutskottet.

 14. Rapportering till kommunstyrelsen som arbetslöshetsnämnd 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen

  Sammanfattning:

  Arbetsmarknadsenheten (AME) inom Sektor stöd och omsorg har som mål att bryta utanförskap och att öka sysselsättningen. Det finns ett tiotal arbetsmarknadsåtgärder och aktiviteter att erbjuda, både till unga och vuxna, som ett första steg till självförsörjning. Insatserna på AME pågår under tre månader och därefter hålls uppföljningsmöte tillsammans med deltagaren och uppdragsgivaren. Insatserna kan förlängas efter behov. Under perioden
  2016-07-01 – 2017-06-30 har AME tagit emot 47 remisser för insats från myndighet för personer med ekonomiskt bistånd, fördelat på 16 kvinnor och 31 män.

  Arbetsmarknadsenheten åtar sig årligen att utföra arbetsmarknadsuppdrag åt Arbetsförmedlingen genom att erbjuda insatser till arbetssökande personer. Uppdragen tydliggörs genom en skriftlig överenskommelse om antal platser.
  För år 2017 har Arbetsmarknadsenheten åtagit sig att bereda 45 platser inom jobb- och utvecklingsgarantin/jobbgaranti för unga samt max 30 platser inom skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA). Antalet OSA platser styrs av de ekonomiska förutsättningarna för innevarande år. I dagsläget har vi totalt 25 stycken offentligt skyddade anställningar inom AME, 12 personer på naturarbetsgruppen och övriga 13 på andra kommunala verksamheter. Ytterligare fem platser har beretts för personer inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

  Lerums kommun har 140 feriearbetsplatser och 20 av dessa platser är prioriterade för ungdomar med särskilda behov. 2017 var det 240 ungdomar som ansökt om feriejobb, fördelat på 141 pojkar och 99 flickor och av dessa fick totalt 140 ungdomar ferieplatser inklusive prioriterade platser. De prioriterade platserna blev 24 stycken fördelat på 19 pojkar och 5 flickor. Av de prioriterade platserna erbjöds LSS 5 platser, gymnasiesärskolan 5 platser, etableringen 4 platser samt 10 platser till myndighet.

  Handlingar:

 15. Kontrollplan 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsens beslutar att anta kontrollplan 2018.

  Sammanfattning:

  Intern styrning och kontroll (ISK) kan enklast beskrivas som ett arbete som syftar till att ge en rimlig försäkran om att den verksamhet som bedrivs i förvaltningen är ändamålsenlig, resurseffektiv, att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och att de lagar och regler som verksamheten omfattas av följs. Arbetet är en process som består av bland annat av riskanalys, värdering av risker samt upprättande av kontroll av rutiner.

  Varje år gör förvaltningen särskilda analyser av verksamheten och tar fram ett förslag på en kontrollplan som föreläggs kommunstyrelsen för beslut. Förvaltningen har, som grund för kontrollplanen, gjort kartläggningar av risker inom förvaltningens samtliga områden tillsammans med en bedömning av sannolikheten för att en risk ska falla ut och hur stora konsekvenserna skulle bli om så skulle ske. En bedömning och prioritering av riskerna har gjorts. Förvaltningen arbetar även med de risker som har identifierats men som inte finns med i kontrollplanen. Det sker genom exempelvis inom ramen för sektorernas kvalitetssystem, egenkontrollprogram och ett kontinuerligt arbete med handlingsplaner, policys, med mera.

  Förvaltningen har prioriterat 19 risker för uppföljning inom ramen för kommunens kontrollplan. 8 risker är gemensamma för hela förvaltningen. Sektor lärande har prioriterat 5 risker medan Sektor stöd och omsorg och Sektor samhällsbyggnad har lyft 3 risker vardera.

  Handlingar:

 16. Undertecknande av handling 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumentet 2017-11-10 Undertecknande av handlingar 2018.

  Sammanfattning:

  Varje år antar kommunstyrelsen bestämmelser om vem som har rätt att underteckna olika typer av handlingar för Lerums kommuns räkning.

  Förvaltningen föreslår vissa ändringar gentemot tidigare dokument på grund av förändring av personal.

  Handlingar:

 17. Återrapportering av upphandlingar kvartal 2, 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsfunktionen dokumenterar samtliga genomförda upphandlingar och statistik förs löpande bland annat avseende antalet upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar, upphandlat värde under avtalsperioden och tilldelningsgrund. Återrapportering till kommunstyrelsen avseende genomförda upphandlingar sker efter varje kvartal genom en rapport i form av en tjänsteskrivelse om de upphandlingar som genomförts under perioden.

  Under det andra kvartalet 2017 har femton upphandlingar slutförts av Upphandlingsfunktionen till ett sammanlagt värde av 57 375 053 kronor. Den mest omfattande upphandlingen, sett till värde, som slutfördes under det andra kvartalet var upphandlingen av ramavtal för hantverkstjänster, måleri, till en uppskattad kostnad om 20 000 000 kronor.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

 18. Återrapportering av upphandlingar kvartal 3, 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsfunktionen dokumenterar samtliga genomförda upphandlingar och statistik förs löpande bland annat avseende antalet upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar, upphandlat värde under avtalsperioden och tilldelningsgrund. Återrapportering till kommunstyrelsen avseende genomförda upphandlingar sker efter varje kvartal genom en rapport i form av en tjänsteskrivelse om de upphandlingar som genomförts under perioden.

  Under det andra kvartalet 2017 har femton upphandlingar slutförts av Upphandlingsfunktionen till ett sammanlagt värde av 57 375 053 kronor. Den mest omfattande upphandlingen, sett till värde, som slutfördes under det andra kvartalet var upphandlingen av ramavtal för hantverkstjänster, måleri, till en uppskattad kostnad om 20 000 000 kronor.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

 19. Verksamhetsplan 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan 2018.

  Sammanfattning:

  Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 beskriver förverkligandet av kommunfullmäktiges budget 2018 utifrån budgetens beslutade mål och uppdrag. Det beskriver även angreppssätt och strategier för att förverkliga uppdrag och inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden 2011-2018 i Framtidsbilder 2018. Verksamhetsplanen innehåller även ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudgetar. Det ingår även en resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget samt bilaga med barn- och elevpeng.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

 20. Ekonomisk månadsuppföljning, november 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  Sammanfattning:

  Ärendet rapporterar ekonomiskt utfall per 30 november 2017 samt prognos för helår 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-22

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  2017-06-14

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  2017-06-14

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

 21. Rapportering om ekonomin i sektor stöd och omsorg

 22. Kommundirektören rapporterar

 23. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 24. Medborgarförslag om farthinder på Stationsvägen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det lämnats över till förvaltningen som ett inspel i den framtida verksamhetsutvecklingen.

  Handlingar:

 25. Motion om nyföretagande hos nyanlända, ställd av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda motionen.

  Handlingar:

 26. Motion om byggherredriven planprocess, ställd av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ger förvaltningen i uppdrag att bereda motionen.

  Handlingar:

 27. Val av ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott år 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (L) som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från den 5 oktober 2017.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Sara Jäderklint (S) som ny ledamot i kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott från den 5 oktober 2017.

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Marie Sjödin (M) som ny ledamot och vice ordförande i lärandeutskottet.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens lärandeutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Lill Jansson (L), ordförande
  Anneli Rhedin (M) vice ordförande
  Karolina Roughton (S)
  Olle Adolfsson (S)
  Christian Eberstein (KD)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Eva Andersson (C), ordförande
  Oskar Ahlman (M), vice ordförande
  Jesper Liljedahl (S)
  Emma Liljeberg (MP)
  Peter Norling (L)

  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Nanna Siewertz Tulinius (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Peter Norlings (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Peter Norling (FP) till ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (FP) till ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S), Henrik Ripa (M), Rutger Fridholm (MP), Lill Jansson (FP) och Eva Andersson (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Klara Martinsson (S), Alexander Abenius (M), Peter Norling (FP), Anette Holgersson (V) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018. Kommunstyrelsen beslutar att välja Henrik Ripa (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015: Klara Martinsson (S), Douglas Thisell (M), Rutger Fridholm (MP), Peter Norling (FP) och Esbjörn Holmén (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Douglas Thisell (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015: Olle Adolfsson (S), Karolina Roughton (S), Alexander Abenius (M), Lill Jansson (FP) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Lill Jansson (FP) till ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Alexander Abenius (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015: Jesper Liljedahl (S), Oskar Ahlman (M), Emma Liljeberg (MP), Nanna Siewertz-Tulinius (FP) och Eva Andersson (C). Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) till ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Oskar Ahlman (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
 28. Val av ledamöter och presidium till kommunstyrelsens lärandeutskott år 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (L) som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från den 5 oktober 2017.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Sara Jäderklint (S) som ny ledamot i kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott från den 5 oktober 2017.

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Marie Sjödin (M) som ny ledamot och vice ordförande i lärandeutskottet.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens lärandeutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Lill Jansson (L), ordförande
  Anneli Rhedin (M) vice ordförande
  Karolina Roughton (S)
  Olle Adolfsson (S)
  Christian Eberstein (KD)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Eva Andersson (C), ordförande
  Oskar Ahlman (M), vice ordförande
  Jesper Liljedahl (S)
  Emma Liljeberg (MP)
  Peter Norling (L)

  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Nanna Siewertz Tulinius (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Peter Norlings (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Peter Norling (FP) till ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (FP) till ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S), Henrik Ripa (M), Rutger Fridholm (MP), Lill Jansson (FP) och Eva Andersson (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Klara Martinsson (S), Alexander Abenius (M), Peter Norling (FP), Anette Holgersson (V) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018. Kommunstyrelsen beslutar att välja Henrik Ripa (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015: Klara Martinsson (S), Douglas Thisell (M), Rutger Fridholm (MP), Peter Norling (FP) och Esbjörn Holmén (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Douglas Thisell (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015: Olle Adolfsson (S), Karolina Roughton (S), Alexander Abenius (M), Lill Jansson (FP) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Lill Jansson (FP) till ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Alexander Abenius (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015: Jesper Liljedahl (S), Oskar Ahlman (M), Emma Liljeberg (MP), Nanna Siewertz-Tulinius (FP) och Eva Andersson (C). Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) till ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Oskar Ahlman (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
 29. Val av ledamöter och presidium till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott år 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (L) som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från den 5 oktober 2017.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Sara Jäderklint (S) som ny ledamot i kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott från den 5 oktober 2017.

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Marie Sjödin (M) som ny ledamot och vice ordförande i lärandeutskottet.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens lärandeutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Lill Jansson (L), ordförande
  Anneli Rhedin (M) vice ordförande
  Karolina Roughton (S)
  Olle Adolfsson (S)
  Christian Eberstein (KD)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Eva Andersson (C), ordförande
  Oskar Ahlman (M), vice ordförande
  Jesper Liljedahl (S)
  Emma Liljeberg (MP)
  Peter Norling (L)

  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Nanna Siewertz Tulinius (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Peter Norlings (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Peter Norling (FP) till ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (FP) till ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S), Henrik Ripa (M), Rutger Fridholm (MP), Lill Jansson (FP) och Eva Andersson (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Klara Martinsson (S), Alexander Abenius (M), Peter Norling (FP), Anette Holgersson (V) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018. Kommunstyrelsen beslutar att välja Henrik Ripa (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015: Klara Martinsson (S), Douglas Thisell (M), Rutger Fridholm (MP), Peter Norling (FP) och Esbjörn Holmén (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Douglas Thisell (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015: Olle Adolfsson (S), Karolina Roughton (S), Alexander Abenius (M), Lill Jansson (FP) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Lill Jansson (FP) till ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Alexander Abenius (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015: Jesper Liljedahl (S), Oskar Ahlman (M), Emma Liljeberg (MP), Nanna Siewertz-Tulinius (FP) och Eva Andersson (C). Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) till ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Oskar Ahlman (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
 30. Val av ombud till bolagsstämmor 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ombud till bolagsstämmor för år 2018:

  Aspenäs villastad
  Eva Andersson (C), ordinarie
  Douglas Thisell (M), ersättare
   

  Förbo AB
  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Douglas Thisell (M), ersättare
   

  Renova AB
  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Oskar Ahlman (M), ersättare
   

  Renova Miljö AB
  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Oskar Ahlman (M), ersättare
   

  Gryaab
  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare
   

  Lerum Energi AB
  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare
   

  Lerum Fjärrvärme AB
  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare

  Lerum Elhandel AB
  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ombud till Renova Miljö AB för 2017:

  • Dennis Jeryd (S), ordinarie
  • Oskar Ahlman (M), ersättare
  2016-12-14

  Aspenäs villastad
  Eva Andersson (C), ordinarie
  Douglas Thisell (M), ersättare


  Förbo AB

  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Douglas Thisell (M), ersättare


  Renova AB

  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Oskar Ahlman (M), ersättare

   

  Gryaab

  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare

   

  Lerum Energi AB

  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare


  Lerum Fjärrvärme AB

  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare

  Lerum Elhandel AB

  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare

  2015-12-02
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande att vara ombud vid bolagsstämmor 2015: Förbo AB Dennis Jeryd (S) (ordinarie) Douglas Thisell (M) (ersättare) Renova AB Dennis Jeryd (S) (ordinarie) Oskar Ahlman (M) (ersättare) Gryaab Dennis Jeryd (S) (ordinarie) Anneli Rhedin (M) (ersättare) Lerum Energi AB Lill Jansson (FP) (ordinarie) Alexander Abenius (M) (ersättare) Lerum Fjärrvärme AB Lill Jansson (FP) (ordinarie) Alexander Abenius (M) (ersättare) Lerum Elhandel AB Lill Jansson (FP) (ordinarie) Alexander Abenius (M) (ersättare)
 31. Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2018:

  Lill Jansson (L), ordinarie
  Henrik Ripa (M), ersättare

 32. Val av ombud till Göta Älvs vattenvårdsförbund år 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ombud till Göta Älvs vattenvårdsförbund år 2018:

  Rutger Fridholm (MP), ordinarie
  Douglas Thisell (M), ersättare

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ombud till Göta Älvs vattenvårdsförbund för år 2017:

  Rutger Fridholm (MP) – ordinarie
  Douglas Thisell (M) – ersättare

  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ombud till Göta Älvs vattenvårdsförbund för 2015: - Jesper Liljedahl (S) - ordinarie - Douglas Thisell (M) - ersättare
 33. Val av ledamot och ersättare till Mölndals vattenråd 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ombud till Mölndals vattenråd 2018:

  Rutger Fridholm (MP), ordinarie
  Douglas Thisell (M), ersättare

 34. Försäljning av del av fastighet Hjällsnäs 36:1

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av Hjällsnäs 36:1 till ett pris om 29 200 000 kronor.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

 35. Försäljning av del av fastighet Östad 12:52

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av fastighet Östad 12:52 till ett pris om 52 000 000 kronor.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

 36. Anmälan av ordförandebeslut: Beslut om ingående av hyresavtal

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen beslutar för sin del överlåta de hyresavtal med avtalsnummer 20170815-01H samt 20171026-01H som kommunen har tecknat med Nordic Modular Leasing AB till AB Aspenäs Villastad så att AB Aspenäs Villastad träder i kommunens ställe så som avtalspart och hyrestagare.

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna köpeavtalet avseende fastigheten Östad 12:57.

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Östad 12:57.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar överlåta fyra stycken villavagnar uppställda på fastigheten Torp 2:80 till en kostnad om 3 750 000 kronor, fem stycken villavagnar uppställda på fastigheten Östad 12:52 till en kostnad om 4 200 000 kronor samt sex stycken villavagnar med identifikationsnummer VN4016001, VN4016002, VN4016006, VN4016008, VN4016009 och VN4016014 till en kostnad av 3 630 000 kronor till Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar överlåta fyra stycken villavagnar uppställda på fastigheten Torp 2:80 till en kostnad om 3 750 000 kronor, fem stycken villavagnar uppställda på fastigheten Östad 12:52 till en kostnad om 4 200 000 kronor samt sex stycken villavagnar med identifikationsnummer VN4016001, VN4016002, VN4016006, VN4016008, VN4016009 och VN4016014 till en kostnad av 3 630 000 kronor till Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 37. Extra sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda den 14 februari 2018.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott:

  10 januari, 31 januari, 20-21 februari, 28 mars, 18 april, 2 maj, 23 maj, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 14 november och 28 november.

  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsens lärandeutskott, stöd- och omsorgsutskott samt samhällsbyggnadsutskott:

  31 januari, 28 februari, 28 mars, 18 april, 23 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 28 november.