Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-06-15 - Beslut

 1. Avsägelser från förtroendeuppdrag

 2. Val av ersättare till styrelsen för Förbo AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jon Hjeltman (L) som ny ersättare i styrelsen för Förbo AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen för Förbo AB: Pia Jäderklint (S) Thomas Hallgren (M) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till styrelsen för Förbo AB: Bo Cedergårdh (FP)
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: LEDAMÖTER Pia Jäderklint (S) Thomas Hallgren (M) ERSÄTTARE Bo Cedergårdh (FP)
 3. Anmälan av nya motioner

 4. Anmälan av nya medborgarförslag

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om att bygga barnvagnsskjul till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift
  • Medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken
  • Medborgarförslag om mobila klassrum
  • Medborgarförslag om seniorläger

  Medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

 5. Anmälan av nya interpellationer

 6. Svar på enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande information om nationaldagsfirandet 2017 och 2018 ställd av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.

 7. Svar på enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om veterandagen som nationell flaggdag ställd av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.

 8. Svar på interpellation om kommunens nya dyra cykelboxar, inlämnad av Alexander Abenius (M)

 9. Svar på interpellation om uppföljning av pensionärsbusskorten ställd av Gunilla Lindell (KD)

 10. Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning.

  Sammanfattning:

  Som ett led i 2016 års redovisningsrevision har EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat den interna kontrollen för ett antal processer och rutiner, däribland bokslutsprocessen, löneprocessen, inköpsprocessen, faktureringsprocessen, investerings- och exploateringsprocessen samt processen för redovisning av mervärdesskatt och för finansiella instrument. EY har också granskat bland annat gränsdragning mellan investering och drift och övergripande resultatanalys.

  I rapporten, som är skriven i avvikelseform, framkommer ett antal iakttagelser och rekommendationer. Trots det kan konstateras att revisionen ser positivt på de förbättringsarbeten som gjorts och som pågår i kommunen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse om svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2016, daterad den 27 februari 2017, som sitt eget yttrande och överlämnar det till de förtroendevalda revisorerna.

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning.

  2017-04-27
 11. Budget

  Beslut:

  Kommunfullmäktige besluta att:

  • fastställa utdebiteringen för år 2018 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2017.
  • fastställa kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2018 samt plan för åren 2019 och 2020
  • övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.
  • omdisponering av driftbudget och investeringsbudget mellan sektorer ska beslutas av kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en annan äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.
  • medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas med ytterligare 238 miljoner kronor till totalt 1 768 miljoner kronor upplåningsram under 2018, och rätt att inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.
  • revisionen tilldelas en budgetram om 1,8 miljoner kronor för år 2018. Medlen hämtas från ramen för den politiska organisationen.

  Sammanfattning:

  Enligt kommunallagen ska kommunen upprätta en budget för nästkommande år samt en plan för de följande två åren. I Lerum består budgetbeslutet av fördelning av ekonomiska resurser utifrån beräknade skatteintäkter, prioriteringar och investeringsvolymer för kommande år.

  I samband med budgetbeslutet ska även utdebitering av skatt fastställas samt beslut fattas angående förändringar av taxor och avgifter. Förändring av taxor och avgifter behandlas som ett separat ärende.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att Majoritetens förslag till budget är kommunstyrelsens förslag till budget med ändringen att för Floda Nova och Gråbo idrottshall ska det sammanlagda beloppet ligga på 2018 i investeringsbudgeten.

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  • fastställa utdebiteringen för år 2018 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2017.
  • fastställa kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2018 samt plan för åren 2019 och 2020
  • övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.
  • omdisponering av driftbudget och investeringsbudget mellan sektorer ska beslutas av kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en annan äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.
  • medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas med ytterligare 238 miljoner kronor till totalt 1 768 miljoner kronor upplåningsram under 2018, och rätt att inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-05-17

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-04-26

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-04-12

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

  2017-03-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  2017-02-01

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-01-25

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

 12. Taxor och avgifter 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar om en sänkt biblioteksavgift, en justering av hyran för Dergårdsteatern samt nya avgifter att hyra gräsplan och idrottsanläggningar.

  Kommunfullmäktige beslutar även att besluta om övriga taxe- och avgiftsändringar listade i bilaga 1. Bilagan ändras dock så att rätt maxtaxa för 2017 blir:

  Förskola/familjedaghem    

  Barn 1            1 362
  Barn 2            908
  Barn 3            454

  Fritidshem    

  Barn 1            908
  Barn 2            454
  Barn 3            454

  Sammanfattning:

  I samband med beslut om budget 2018 och skattenivå 2018 ska även beslut om förändring av taxor och avgifter fattas. Förvaltningen har sett över samtliga taxor och föreslår justeringar. Förslaget gäller slopad avgift för borttappat bibliotekskort för barn med motiveringen att administrationen inte står i proportion till pedagogiskt eller ekonomiskt hänseende. Förslaget gäller även justering av hyra Dergårdsteatern då justering inte gjorts sedan 2015 samt ett införande av avgift att hyra gräsplan och friidrottsanläggning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en sänkt biblioteksavgift, en justering av hyran för Dergårdsteatern samt nya avgifter att hyra gräsplan och idrottsanläggningar.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 13. Reviderad riktlinje för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade riktlinjen för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer med följande ändringar från tidigare riktlinjer:

  • Att en avgift för växelvård, korttidsboende för personer som tillhör socialpsykiatrins målgrupp samt egenavgift för vuxna vid placeringar med syftet stöd- och hjälpinsatser läggs till
  • Ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen för personer under 18 år föreslås som avgiftsfria insatser
  • Förändringar i följande avgifter: kostavgift dagverksamhet, jourlägenhet våld i nära relationer och avgift för transport av avliden
  • I syfte att tydliggöra riktlinjen har texten skrivits om i avsnittet gällande reduceringar av avgift för särskilt boende vid sjukhusvistelse, inkomstförfrågan och hur kommunen rättar felaktigt beräknade och uttagna avgifter.
  • Ett förtydligande avsnitt om reducering av avgift för ordinärt boende har lagts till.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade riktlinjen för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-05-17

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade riktlinjen för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg.

  2016-06-16
  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjen för avgifter och taxor inom Sektor stöd och omsorg samt beslutar att ändra följande taxor och avgifter inom Sektor stöd om omsorgs verksamhetsområde från och med 2017-01-01: Service och omvårdnadsavgift särskilt boende Boendeavgift särskilt boende Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser i ordinärt boende Trygghetslarm Korttidsvistelse enligt SoL, service och omvårdnadsavgift Förbrukningsartiklar särskilt boende Dagverksamhet Kostavgift korttidstillsyn Sondmat Kost på dagverksamhet Vaccinationsavgift Transport av avliden Avgift för fritidsaktiviteter LSS Egenavgift vid bilresor Egenavgifter vid köpta platser inom LSS och SoL (psykiatrireformens målgrupp) Underhåll från föräldrar vars barn får vård/omvårdnad i annat hem än det egna Kommunfullmäktige beslutar att egenavgifterna vid köpta boendeplatser inom LSS och SoL endast ska gälla för avtal som tecknas efter 2017-01-01.
  2016-06-01
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjen för avgifter och taxor inom Sektor stöd och omsorg samt beslutar att ändra följande taxor och avgifter inom Sektor stöd om omsorgs verksamhetsområde från och med 2017-01-01: Service och omvårdnadsavgift särskilt boende Boendeavgift särskilt boende Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser i ordinärt boende Trygghetslarm Korttidsvistelse enligt SoL, service och omvårdnadsavgift Förbrukningsartiklar särskilt boende Dagverksamhet Kostavgift korttidstillsyn Sondmat Kost på dagverksamhet Vaccinationsavgift Transport av avliden Avgift för fritidsaktiviteter LSS Egenavgift vid bilresor Egenavgifter vid köpta platser inom LSS och SoL (psykiatrireformens målgrupp) Underhåll från föräldrar vars barn får vård/omvårdnad i annat hem än det egna Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att egenavgifterna vid köpta boendeplatser inom LSS och SoL endast ska gälla för avtal som tecknas efter 2017-01-01. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på övergångsregler för hur egenavgifterna för de befintliga avtalen vad gäller köpta platser inom LSS och SoL kan hanteras.
 14. Avgift för felparkering i Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att höja avgifterna för felparkering i Lerums Kommun, enligt förvaltningens förslag med ändringen att parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade föreslås vara 1300 kronor.

  Sammanfattning:

  Avgifterna för felparkerade fordon har inte reglerats sedan 2009 i kommunen. I tätorterna finns det stora problem med felparkering, främst på korttidsparkeringarna. För att följa med i inflationens utveckling, samt minska andelen felparkeringar i kommunen föreslår förvaltningen att avgifterna för felparkering höjs.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att höja avgifterna för felparkering i Lerums Kommun, enligt förvaltningens förslag.

 15. Uppdatering av modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

  Sammanfattning:

  Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har tillämpats sedan verksamhetplan 2011. Modellen bygger på ett antal finansiella nyckeltal som ligger till grund för jämförelse med andra kommuner och grupper av kommuner. Mål för nyckeltal har bestämts med utgångspunkt från gruppen Sveriges samtliga kommuner och belysande och kompletterande jämförelse har skett med utgångspunkt från kommungrupperna Göteborgsregionen och gruppen förortskommuner till storstäder.

  En översyn av modellen har gjorts där nyckeltal, grupper och analysmetod har diskuterats. Synpunkter har framförts att jämförelsegruppen Sveriges samtliga kommuner inte är optimal, utan grupperna Göteborgsregionen eller Sveriges förorter till storstäder är mer lämpade att fungera som jämförelsegrupper för målangivelse. Lerums kommun har betydligt mer gemensamt med dessa två grupper än med Sveriges kommuner som helhet. I stället för att Lerums kommun ska tillhöra den övre fjärddelen av Sveriges samtliga kommuner vad avser nivå på nyckeltalen anger modellen att Lerums kommunkoncern ska vara neutralt eller positivt positionerad i förhållande till övriga kommunkoncerner i regionen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-18

  KKommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-04-12

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

 16. Beslut om antagande av detaljplan för del av fastigheten Dergården 1:249 med flera för att möjliggöra idrottshall vid Dergårdsgymnasiet

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Dergården 1:249 med flera, idrottshall vid Dergårdsgymnasiet.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för att göra det möjligt att uppföra ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium. Efter att det 2015 beslutats att grundförstärkning av gymnasiets huvudbyggnad inte ska genomföras, ändrades förutsättningarna för arbetet. En förstudie togs då fram som visar hur hela Dergårdsområdet kan utvecklas i framtiden med nytt gymnasium, nya bostäder, idrottshall och kulturhus. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 om uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan samt att samråda om förslaget. De huvudsakliga synpunkterna som inkom i samrådet gällde geoteknik, dagvatten samt parkering.

  Förslaget var utsänt för granskning i mars-april 2017. De synpunkter som kvarstod från samrådet gällande geoteknik bedömdes nu som redogjorda för på ett tillfredställande sätt. Synpunkter gällande parkering kvarstår då de inte bedöms kunna lösas enbart inom ramen för detta detaljplanerabete. Ytterligare synpunkter kring trafik har inkommit från privatperson. Eter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats där inkomna synpunkter bemöts. Inga revideringar av planhandlingarna skett utövar att de uppdaterats till antagandehandlingar.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Dergården 1:249 med flera, idrottshall vid Dergårdsgymnasiet.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att P-situationen runt ICA affären och i Dergårdsområdet löses.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget till detaljplan för granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för idrottshall i Dergårdsområdet samt att samråda om förslaget. Idrottshallen ska placeras på gymnasiets nuvarande parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen.
  2015-11-18
  Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att påbörja planeringen för ett nytt gymnasium i Lerums tätort. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för ett kulturhus i centrala Lerum. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för en idrottshall med kapacitet för 1000 åskådare i Lerums tätort.
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att via ett parallellt arkitektuppdrag belysa utformning och placering av idrottshall och kulturhus vid Lerums gymnasium samt utformning av omgivande utemiljö. Jury för arkitektuppdraget ska vara sammansatt av kommunalrådsberedningen och tre tjänstemän för Lerums kommun. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska godkänna den kommande uppdragsbeskrivningen för arkitektuppdraget. Den estetiska utformningen ska beaktas särskilt i uppdragsbeskrivningen. Vid det tillfälle då uppdragsbeskrivningen kommer upp till kommunstyrelsen för godkännande ska förvaltningen redovisa aktuell tidplan och aktuellt budgetläge.
  2015-06-10
  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.
  2015-05-20
  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott konstaterar tillsammans med lärandeutskottet nödvändigheten av att ha fortsatt tät dialog mellan berörda parter i processarbetet, och noterar i övrigt informationen.
  2015-03-04
  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska arbeta vidare med förslaget till lokalisering av ny idrottshall på framsidan av Dergårdsgymnasiet i anslutning till befintlig idrottshall som tar hänsyn till skolans och idrottsföreningarnas behov.
  2014-08-27
  Kommunstyrelsen beslutar att ambitionen är att kunna påbörja byggnation av arena med möjlighet till kulturarrangemang (det vill säga med läktare) senast år 2018. Kommunstyrelsen beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till extern medfinansiering samt placering nära gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutar att arenan ska byggas även om extern medfinansiering inte kan nås.
  2013-05-08
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för kontakt med exploatören i området och eventuellt andra intressenter samt att kommunstyrelsen önskar få se exempel på hur en välkomnande och estetisk bild av en idrotthall.
  2013-04-24
  Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-08.
  2013-02-06
  Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram en mini-plan för alternativ A och B samt för "Häggen" samt att man tar kontakt med idrottsrörelsen samt tar med kulturkompetens. Kommunstyrelsen beslutar också att förvaltningen återkommer i ärendet inom 2 månader till kommunstyrelsen.
  2012-11-21
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med ekonomiskt underlag.
  2012-10-31
  Kommunstyrelsen beslutar uppdra förvaltningen att skyndsamt ta fram förslag för integrerad parkeringslösning och att presentera en konsekvensanalys av alternativ norr och söder.
 17. Beslut om antagande av detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan).

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att ge ett positivt planbesked till att ändra detaljplanerna SB 1 och SB 4, för att möjliggöra nybyggnation av lägenheter på fastigheten där Floda missionskyrka idag är belägen. Kyrkan planerar att flytta till en tomt på motsatt sida av Säveån.

  Förslaget beskriver som huvudspår en till två flerbostadshus i max fem våningar utmed Rurik Holms väg med garage i källaren som innehåller ca 60 lägenheter. Förslaget innehåller också en möjlighet att bygga en ny kyrka.

  Förslaget ligger i linje med kommunens vision 2025 och skapar förtätning kring kollektivtrafik noderna. Det stöder kommunens tillväxtmål och kan generera ett relativt stort antal bostäder inom en och samma detaljplan. Planändringen innebär att utvecklingen av Floda centrum i enlighet med det vinnande arkitektförslaget i tävlingen om Floda centrum.

  Förslaget har varit på samråd och granskning. Viktiga frågor är buller, hushöjd, geoteknik, dagvatten, strandskydd och Säveåns Miljö kvalitets norm. Dessa frågor har nu behandlats och förslaget kan nu antagas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan)

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-09-07
  Kommunstyrelsen beslutar att sända förslaget på granskning.
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med de kringboende i det aktuella flerbostadskvarteret i Floda centrum om områdets framtida utveckling.
  2015-04-29
  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår Kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med de kringboende i det aktuella flerbostadskvarteret i Floda centrum om områdets framtida utveckling.
  2014-01-08
  Kommunstyrelsen beslutar ge Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan samt genomföra samråd.
  2013-11-06
  Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för detaljplan på fastigheterna Floda 8:1 och Floda 3:143. Planarbetet kan startas 2014 och antas tidigast år 2015.
 18. Exploateringsavtal för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Missionskyrkan rörande Detaljplan för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan).

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att ge ett positivt planbesked till att ändra detaljplanerna SB 1 och SB 4, för att möjliggöra nybyggnation av lägenheter på fastigheten där Floda missionskyrka idag är belägen. Förslaget beskriver som huvudspår en till två flerbostadshus i max fem våningar utmed Rurik Holms väg med garage i källaren. Förslaget innehåller ca 60 lägenheter. Det innehåller också en möjlighet att bygga en ny kyrka.

  Detaljplan för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan), är nu klar för antagande. Dessförinnan ska exploateringsavtal tecknas mellan markägare och kommunen. Avtalet omfattar bland annat köp av mark, cirka 420 kvm, försäljning av mark, cirka 120 kvm, samt fördelning av kostnader för detaljplanens genomförande. Exploatören betalar alla Lantmäteriets förrättningskostnader. Kommunen projekterar och utför anläggningar på allmän plats medan exploatören gör detsamma inom kvartersmarken. Dock ska kostnaden för gatans utbyggnad av Rurik Holms väg fördelas så att exploatören betalar hälften av denna kostnad.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Missionskyrkan rörande Detaljplan för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan).

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 19. Beslut om antagande av ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen.

  Sammanfattning:

  Fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen sträcker sig över två olika detaljplaner som reglerar byggrätten på olika sätt. Syftet med ändringen av detaljplanerna är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

  Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober, 2016 att skicka ärendet på samråd. I samrådet framkom att ändringen motiverar en komplettering av brandpostnätet i området. Planändringens antagande kommer därför att föregås av ett undertecknat exploateringsavtal där exploatören förbinder sig att bekosta anläggandet av en ny brandpost utmed Glimmervägen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars att skicka ärendet på granskning. Inga synpunkter inkom i granskningen.

  Beställaren av planen planerar att utöka sin verksamhet ytterligare efter att planändringen är antagen. De har en pressad tidsplan för detta. För att kunna gå beställaren till mötes och möjliggöra ett antagande av planändringen innan sommaren krävs omedelbar justering av detta beslut. Detta för att planen ska kunna antas på Kommunfullmäktiges möte den 15 juni 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att sända ut ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-10-19
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för ändrat huvudmannaskap i Floda samt att samråda om förslaget.
 20. Beslut om ändring av detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Stenkullen

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrad detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. – Vattenfallsbyn, med tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120.

  Sammanfattning:

  Ändringen av detaljplan innebär ändrade varsamhetsbestämmelser för två byggnader i Vattenfallsbyn så att rivning medges. Planändringen innebär också att medgiven markanvändning ändras från bostadsändamål till allmän plats natur. Därmed kommer boende förhindras på fastigheterna.

  Vattenfallsbyn som utgör kulturhistoriskt värdefull miljö har planstöd och skyddsbestämmelser för husen och områdets bevarande. Planändringen innehåller därför en antikvarisk konsekvensanalys. Byggnaderna som planeras att rivas har ett kulturhistoriskt värde som enskilda byggnader samt som delar av helhetsmiljön i Vattenfallsbyn. Konsekvenserna av rivningen bedöms leda till betydande påverkan på möjligheten att förstå och läsa områdets kulturhistoriska värden.

  Planändringen behövs för att tillgodose järnvägsutbyggnad i enlighet med fastställd järnvägsplan för förbigångsspår i Stenkullen och punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ändrad detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. – Vattenfallsbyn, med tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120.

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar att sända ändringen av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Vattenfallsbyn, tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120 på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-10-19
  Kommunstyrelsen beslutar att sända ändringen av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Vattenfallsbyn, tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120 på granskning.
  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för dialog med Trafikverket om att använda fastigheterna som bostäder för nyanlända. .
  2016-03-02
  Kommunstyrelsen beslutar godkänna samrådshandlingarna och ger förvaltningen i uppdrag att samråda om förslaget.
  2015-02-11
  Kommunstyrelsen beslutar lämna ett positivt planbesked samt att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för ändring av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m fl, Vattenfallsbyn LD 128 - avseende fastigheterna Hunstugan 1:119-1:121.
  2014-12-10
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott framhåller att det är värdefullt att man försöker bevara husen om möjlighet finns, för att eventuellt använda till annat än boende. Arbetsutskottet framhåller också vikten av att ha dialog med boende i området innan beslut om åtgärder fattas.
 21. Revidering av verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 1 juli 2017.

  Sammanfattning:

  I Lerums kommun finns två typer av verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp (VA): Verksamhetsområden där alla tre ändamålen dricksvatten (V), spillvatten (S) och dagvatten (D) erbjuds samt verksamhetsområden där endast V och S erbjuds.

  VA-enheten har genomfört en översyn och uppdatering av kommunens verksamhetsområden för VA. Översynen innebär följande:

  • Fastigheter som anslutits till kommunalt VA är tillagda
  • En översynen av gränsdragningarna för verksamhetsområdena har genomförts med syftet att verksamhetsområdena följer fastighetsgränserna
  • Geografiska områden där det inte finns behov av kommunalt VA har tagits bort från verksamhetsområde. Inga medborgare påverkas av detta eftersom det inte funnits några VA-anslutningar inom dessa områden

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 1 juli 2017.

 22. Anmälan av revisionsrapport: Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Lerums Tennisklubb 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Handlingar:

 23. Anmälan av revisionsrapport: Uppföljning av 2014 års granskning avseende kommunstyrelsens arbete med social hållbarhet och folkhälsa