Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

 • 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

 • 14

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

 • 7

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

 • 12

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-11-23 - Kallelse

 1. Upprop

 2. Val av justerare

 3. Avsägelser från förtroendeuppdrag

 4. Fyllnadsval vid sammanträdet

 5. Anmälan av nya motioner

 6. Anmälan av nya medborgarförslag

 7. Anmälan av nya interpellationer

 8. Anmälan av nya frågor

 9. Svar på motion om temperaturen i Lerums Gymnasium, ställd av Alexander Abenius (M)

 10. Svar på medborgarförslag om information om fiske vid badbryggor

 11. Svar på medborgarförslag om mobila klassrum

 12. Svar på interpellation om bostadsinbrottsförebyggande åtgärder ställd av Alexander Abenius (M)

 13. Svar på interpellation om sjukfrånvaron, ställd av Alexander Abenius (M)

 14. Svar på interpellation om statsbidrag för att täcka kostnader för ensamkommande flyktingungdomar väckt av Gunilla Lindell (KD)

 15. Svar på enkel fråga till kommunalrådet för Sektor lärande om nolltolerans mot kränkande behandling, ställd av Thomas Eriksson (SD)

 16. VA-taxa 2018

  Sammanfattning

  VA-taxan för brukningsavgifter, såväl grundavgift som rörlig avgift, föreslås höjas med 3 % från 1 januari 2018.

  VA-taxan för anläggningsavgifter följer ett medelindex av entreprenadindexgrupperna 112, 119, 311, 322, 324. Uppräkningen för 2018 föreslås bli 3% baserat på juli månads utfall.

  Utöver justering av avgifter föreslås mindre justeringar och förtydliganden för att tydliggöra berörda paragrafers syfte.

  Handlingar :

 17. Renhållningstaxa 2018

  Sammanfattning

  Förvaltningen föreslår att renhållningstaxan ändras från och med 1 januari 2018. Bakgrunden till förslaget är att behandlingspriserna för ett flertal avfallsslag har stigit under 2017 och att läget för vår nuvarande soptömningsentreprenör är väldigt osäkert vilket skulle kunna innebära lösningar med annan entreprenör. Fakturering ut mot kund har dessutom inte skötts på ett tillfredsställande sätt av den nya entreprenören. För att säkerställa korrekt fakturering och få kontroll över kundregistret håller verksamheten på att skyndsamt ta tillbaka ansvaret för faktureringen med en del ökade kostnader som följd.

  I korthet innebär förslaget till förändring av renhållningstaxan att den fasta grundavgiften (kärlavgiften) höjs med cirka 10 procent. Viktsavgiften föreslås vara oförändrad på 2 kronor per kilo (inklusive moms). Förändringen innebär en årlig höjning på cirka 120 kronor för ett normalhushåll. Det motsvarar en höjning, inklusive viktsavgift, på cirka 6 procent.

  Gångavståndsavgiften, avgifterna för extratjänster samt tömningsavgifter för enskilda avlopp föreslås oförändrade.

  Vidare justeras priserna på Hultets ÅVC mot företag. De föreslagna mottagningspriserna för 2018 speglar bättre aktuella behandlingspriser. I dagsläget subventionerar hushållen kostnader för företagen.

  Handlingar :

 18. Medborgarförslagsläget hösten 2017

  Sammanfattning

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av ett medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från när det väcktes får kommunfullmäktige avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Handlingar :

 19. Motionsläget hösten 2017

  Sammanfattning

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka motioner som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från när den väcktes får kommunfullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.

  Handlingar :

 20. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3

  Sammanfattning

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 3 rapporterat totalt 56 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 13 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. 34 ärenden har tidigare rapporterats och 22 är nya ärenden. Åtta beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 24 flickor/kvinnor och 30 pojkar/män*.

  Handlingar :