Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen
 • 7

 • 7

 • 21

 • 11

 • 25

 • 16

 • 30

 • 13

-

 • 22

 • 5

 • 19

 • 3

 • 17

 • 7

 • 21

 • 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 14

 • 28

-

 • 9

 • 23

-

-

-

 • 26

 • 10

 • 24

 • 14

 • 28

-

Kommunfullmäktige
 • 22

 • 22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa
 • 21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 11

 • 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
 • 30

 • 20

 • 20

 • 24

 • 22

 • 12

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • 31

 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott
 • 31

 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2018-01-17 - Kallelse

 1. Upprop

 2. Val av justerare

 3. Tillkommande och utgående ärenden

 4. Svar på medborgarförslag om nya trappsteg vid Aspens badplats

 5. Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren

  Sammanfattning

  Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren kontaktade Lerums kommun gällande det arrendeavtal de hade med kommunen där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Avtalstiden var 1989-07-01 – 1994-07-01 och förlängs med två år i taget. Förningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De vill då försäkra sig om att de får vara kvar på arrendet en viss tid framöver för att göra de investeringar som de planerar att göra.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal med Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren som gäller i 10 år och som förlängs med 10 år i taget med ett års uppsägningstid.

  Föreningarna kan med detta fortsätta att verka på platsen och även utveckla och förbättra för de medlemmar som är med och möjliggöra för nya medlemmar att delta.

  Handlingar :

 6. Igångsättningsbeslut av VA-utbyggnad i Torpadal

  Sammanfattning

  Investeringsprojekt med en budget över fem Mkr ska föregås av ett igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen.

  Under 2018 kommer projektering av VA och även utredning av dagvattenhantering att ske. Utbyggnad av kommunalt VA i Torpadal är planerad att ske under 2019.

  Handlingar :

 7. Igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen

  Sammanfattning

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över fem miljoner ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  För att kunna fatta beslut avseende entreprenaden för konstgräsplan Aspevallen beslutar kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut för projektet

  Handlingar :

 8. Ianspråktagande av investeringsmedel gällande konstgräsplan Aspevallen

  Sammanfattning

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över fem miljoner ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  För att kunna fatta beslut avseende entreprenaden för konstgräsplan Aspevallen beslutar kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut för projektet

  Handlingar :

 9. Gråbo entréer

  Sammanfattning

  Medskapande är centralt i Gråbo utifrån arbetet med Pilot Gråbo och utifrån målen kring social hållbarhet i Visionsarbetet.

  Medskapandegruppen gavs hösten 2015 i uppdrag att ta fram en rapport med förslag för förbättrande av Gråbo Entréer. Rapporten har presenterats för kommunalrådsberedningen och förvaltningen. Därefter har det skett diskussioner kring rapporten med representanter från medskapandegruppen i syfte att bearbeta rapporten och göra prioriteringar.

  Bedömningen är att punkt 7 i rapporten, som tar upp Gråbovägen, tillsammans med ett antal ytterligare förslag på åtgärder, bör prioriteras i förverkligandet av Medskapandegruppens förslag. Från rondellen vid väg 190, till rondellen vid Hjällsnäsvägen får en resenär idag ingen hjälp med att uppleva närheten till Gråbo centrum. På vänster sida följer vägen en kraftledningsgata med lågvuxna träd, sly och vildvuxna ytor. Innanför delar av kraftledningsgatan växer en hög trädridå som döljer den bakomliggande bebyggelsen. Den högra sidan domineras av mindre industribyggnader och bakom dessa finns en bred kraftledningsgata. Även under denna är det vildvuxet, likaså sträckans avslutning vid Hjällsnäsvägen. Oberoende av färdriktning så har man i ett virrvarr av kraftledningar i blickfånget.

  För att få ett estetiskt och positivt intryck av samhället har medskapandegruppen tagit fram ett antal förslag på hur upplevelsen av sträckan kan förbättras.

  Handlingar :

 10. SKLs handlingsplan för gemensamma förutsättningar inom digitalisering 2017-2025

  Sammanfattning

  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har identifierat behovet av ökad samverkan inom digitalisering mellan Sveriges kommuner, landsting och regioner.

  Samverkan ska ge en grundläggande gemensam referensarkitektur för en uppsättning principer, standarder, generella regler och riktlinjer till stöd för hur enskilda system utvecklas avseende dess integrationslösningar. Handlingsplanen syftar till en aktiv, samordnande och verksam arkitekturstyrning av de digitaliseringsinitiativ som bedrivs bland Sveriges kommuner, regioner och landsting.

  I Lerum skulle handlingsplanen fungera som ett verktyg för att aktivera organisation till verksamhetsutveckling med digitala medel. Handlingsplanen behöver årligen följas upp och prioriteras.

  Bedömningen är att antagande och stegvis uppfyllande av handlingsplanen ska prioriteras i syfte att tillsammans på nationell nivå skapa gemensamma förutsättningar för det digitala utvecklingsarbetet, samt att skapa ett underlag för egna lokala prioriteringar.

  Handlingar :

 11. Lerum Centrumutveckling, handlingsplan 2018

  Sammanfattning

  På förslag från Fastighetsägarföreningen genomfördes en förstudie 2015 gällande samverkan avseende Lerum centrumutveckling tillsammans med Lerums kommun och näringsidkare i området. Förstudien pekar på att samverkan är viktig för att utveckla den småskaliga handeln på ett hållbart sätt för att Lerums centrum ska kunna utvecklas till en mer attraktiv plats att vara på och att handla i. I förstudien föreslogs samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare samt Lerums kommun under tre år, 2016-2018.

  I en verksamhetsplan föreslogs åtta olika arbetsområden som aktörerna primärt ska samverka omkring:

  1) Tryggt och säkert
  2) Rent och snyggt
  3) Hållbar miljö
  4) Medlemsvård och Vi-anda
  5) Utbud och etablering
  6) Marknadsföring och evenemang
  7) Trafik och tillgänglighet, samt
  8) Stadsmiljö

  Varje år ska en handlingsplan med konkreta aktiviteter per arbetsområde tas fram. Detta ärende presenterar handlingsplanen för 2018 för att kommunstyrelsen ska kunna besluta om finansiering för 2018.

  Handlingar :

 12. Återrapportering demokratitorg 2017

  Sammanfattning

  Demokratitorget genomfördes på Lerums gymnasium den 24 oktober med elever från Byggprogrammet, Barn -och Fritidsprogrammet samt Samhällsprogrammet ihop med flertalet politiker från Lerums kommun. Det är andra året i rad som det genomförs i kommunen och utvärderingen av Demokratitorget visar att eleverna var nöjda med dagen.

  Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning har projektlett Demokratitorget. Kostnaden för Pedagogiskt Centrum för genomförandet var 90 tkr. För planering och genomförande deltog även två tjänstepersoner från Lerums kommun.

  Förutom att tas upp för information till kommunstyrelsen kommer rapporten mailas ut till kommunfullmäktige och till fullmäktiges beredningar. Vilka som tagit del av rapporten återkopplas till eleverna.

  Arbete pågår för att utveckla demokratitorget så att det lyfts in i ett större sammanhang kring ungas inflytande.

  Handlingar :

 13. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med hänsyn till den nya kommunallagen

  Sammanfattning

  Den nya kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2018. I huvudsak innebär lagen en ny struktur med ett enhetligt språk. Det finns dock ett par ändringar i sak. Ett fåtal av dessa påverkar kommunfullmäktige. Med anledningen av lagändringen finns det behov av att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning. Förvaltningen föreslår bland annat följande ändringar:

  • Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att ta fram förslag på de förtroendevaldas budget.
  • Annonseringskravet i ortstidning slopas.
  • Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.
  • När revisionsberättelse, årsredovisning eller ett ärende som berör revisorernas granskning behandlas i kommunfullmäktige får de sakkunniga revisorerna delta i överläggningen.

  Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium.

  Handlingar :

 14. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

  Sammanfattning

  Reglementet är kommunfullmäktiges beställning till kommunstyrelsen. Det anger vad kommunstyrelsen ska göra, vad kommunstyrelsen får göra och vad kommunstyrelsen ansvarar för. Reglementet anger även hur kommunstyrelsen som politiskt organ ska arbeta.

  Förvaltningen har fått i uppdrag att revidera uppdrags- och arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott och måste därför även revidera kommunstyrelsens reglemente.

  Ändringen som förvaltningen föreslår är ett förtydligande gällande att kommunstyrelsen bestämmer vilka ärenden som ska beredas av kommunstyrelsens utskott.

  Handlingar :

 15. Åtgärder för att stärka utskottens funktionssätt

  Förslag till beslut

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad uppdrags- och arbetsordning för kommunstyrelsens utskott. Därmed fastställer kommunstyrelsen ett nytt beredningsförfarande för planärenden, innebärande att det tidigare beslutet om planstart tas bort till förmån för årliga strategiska planprioriteringsbeslut samt att plansansökningar, beslut om samråd och beslut om granskning ska beredas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

  Sammanfattning

  Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige Lerums kommuns ledande politiska instans. Styrelsen ansvarar, bortsett från myndighetsutövningen, för hela den kommunala verksamheten. Det är ett brett uppdrag som innebär allt från att säkerställa kvalitet i skola, vård och omsorg till att styra samhällsbyggnaden så att fler kan flytta till Lerums kommun.

  Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra utskott knutna till sig. De är i huvudsak dialog- och beredningsorgan.

  Förvaltningen föreslår ändringar av utskottens reglering för att förbättra deras funktionssätt.

  Handlingar :

 16. Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen

 17. Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete

  Sammanfattning

  Upphandlingsunderlaget avser ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-09-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar :

 18. Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm

  Sammanfattning

  Upphandlingsunderlaget avser ramavtal för hantverkstjänster, larm till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-11-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag är belagt med sekretess och sänds därför ut separat

  Handlingar :

 19. Kommundirektören rapporterar

 20. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 21. Medborgarförslag om att flytta lekplatsen vid Kring Alles väg

 22. Medborgarförslag om att flytta parken vid Feminetthuset

 23. Medborgarförslag om att införa ett avgiftstak på transport av avlidna

 24. Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke för tågolyckan i Lerum

 25. Motion om att införa en fyra veckors utbildning för de som ska arbeta inom äldrevården ställd av Ingrid Swenson (SD)

 26. Yttrande till förslag för en ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

  Sammanfattning

  Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med hänsyn till den nya kommunallagen och för att anpassa till förbundets nuvarande storlek. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Nya medlemmar kommer även att läggas till i förbundsordningen.

  Som medlem i förbundet ger nu Lerums kommun möjlighet att inkomma med ett yttrande kring förslaget och Tolkförmedling Väst vill ha in yttrandet senaste den 16 februari.

  Lerums kommun har inget att invända mot i den föreslagna förbundsordningen då förändringarna i huvudsak är för att anpassa till gällande lagstiftning och nuvarande verksamhet. I övrigt innehåller den nya förbundsordningen några strukturella och redaktionella ändringar.

  Handlingar :

 27. Omtag av anvisning av fastigheter för snabb byggnation av hyresrätter

  Sammanfattning

  Kommunstyrelsen har tidigare valt ut ett antal platser för snabb byggnation av hyresrätter i två etapper. Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att hyresrätterna i både etapp 1 och 2 förblir hyresrätter i minst 10 år och att ca 50 % av dem kan fördelas till kommunens behov. Under processens gång har det dock visat sig att det inte är möjligt att både försälja fastigheterna och samtidigt säkerställa att de förblir hyresrätter i tio år och att hälften fördelas till kommunens behov. På kommunstyrelsens uppdrag har förvaltningen gått igenom fastigheterna på nytt för att föreslå hur kommunen ska gå vidare med respektive fastighet.

  Handlingar :

 28. Svar efter skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolans värdegrundsarbete vid Höjdens förskola i Lerums kommun

  Förslag till beslut

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar som kommunstyrelsens egna.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning

  Skolinspektionen genomförde under våren 2017 en kvalitetsgranskning av förskolornas värdegrundsarbete. Totalt granskades 15 förskolor i landet med såväl enskilda som kommunala huvudmän. Höjdens förskola med Lerums kommun som huvudman ingick i urvalet för granskningen.

  Skolinspektionen har efter tillsyn gjort bedömningen att utvecklingsarbete behöver inledas inom följande områden:

  • Förskolechefen behöver skapa förutsättningar för att säkerställa att personalen utvecklar och använder sig av ett demokratiskt arbetssätt i verksamheten som är i överensstämmelse med förskolans läroplan.

  • Förskolechefen behöver skapa förutsättningar för att säkerställa att personalen utvecklar och använder sig av ett gemensamt etiskt förhållningssätt i verksamheten som är i överensstämmelse med förskolans läroplan.

  I svaret till skolinspektionen framgår vilka åtgärder som genomförts och genomförs, effekterna av dessa samt beskrivning av fortsatt utvecklingsarbete.

  Handlingar :

 29. Arrende för del av fastighet Tollestorp 6:3

  Förslag till beslut

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och Frode Laursen Stenkullen AB för del av fastighet Tollestorp 6:3.

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna arrendekontraktet med Frode Larsen Stenkullen AB gällande del av fastigheten Tollestorp 6:3 med en årlig avgift om 16 000 kr.

  Sammanfattning

  Logistikföretaget Frode Larsen Stenkullen AB (hädanefter kallat Frode Laursen) har förvärvat fastigheten Tollestorp 6:18 i norra Stenkullen. För att kunna nyttja fastigheten optimalt för sina behov vill de köpa till mark som tillhör angränsande fastigheten Tollestorp 6:3 som ägs av Lerums kommun. Marken är värderad till 190 kr/m2. Eftersom marken är till liten nytta för kommunen och eftersom det finns ett stort ekonomiskt och socialt värde att möjliggöra och förenkla för Frode Laursen att genomföra sin etablering på Tollestorp 6:18 har priset satts till 75 kr/m2. Totalt rör fastighetsregleringen en yta om cirka 7000 m2.

  För att Frode Larsen snabbt ska kunna starta arbetet på Tollestorp 6:3 har ett arrendekontrakt skrivits som ska gälla under tiden som lantmäteriförrättningen pågår och fastighetsregleringen kan slutföras. Detta blir en form av förtida tillträde. Arrendet gäller ett område på ca 7000 m2 och ersättningen är 16000 kr/år. Arrendeavgiften kommer enligt kontraktet att räknas av på köpesumman ifall fastighetsregleringen fullbordas

  Handlingar :