Säkrare gång och cykelväg vid Torpskolan

Publiceringsdatum : 2015-09-11

Nu bygger vi säkrare cykel- och gångväg vid Torpskolan och Vattenpalatset. På måndag den 14/9 påbörjas arbetena med att göra korsningen mellan Torpskolan och Vattenpalatset säkrare för gående och cyklister.

- Här passerar många barn och ungdomar på väg till skolan eller till Vattenpalatset, berättar trafikingenjör Bengt Holm. Vi kommer att höja cykel- och gångbanan så att biltrafikanterna tydligt ser att gående och cyklister har företräde i korsningen. Det blir en tydlig trafiklösning, som den vid Aspenäsvägen/ Göteborgsvägen.

Visst arbete kommer att behöva göras nattetid, när det är lite trafik. Natten mellan den 17 och 18 september är ett sådant tillfälle.

-Vi hoppas att både närboende och trafikanter ska ha förståelse för att det kan bli vissa störningar, både i trafiken och i form av ljud, säger Bengt Holm. Den 29 september ska ombyggnadsarbetet vara klart.

Bakgrund

Lerums kommun gör flera åtgärder för att öka säkerheten för främst gående och cyklande. Åtgärderna är också ett led i kommunens strävan främja gång- och cykeltrafiken, vilket är en del i arbetet med att uppnå visionen att bli Sveriges ledande miljökommun år 2015.

Syftet är att öka trafiksäkerheten och prioritera gående och cyklande i korsningar med fordon. I korsningar med biltrafiken höjs cykelbanan därför upp mellan 5 och 7 cm i förhållande till körbanan. Dessutom läggs tre rader små-gatsten längs förhöjningen, så att man tydliggör den genomgående cykelbanan.

I vissa fall kommer en genomgående cykelbana att korsa en bilväg, av lite större dignitet. Även där är det då viktigt, att man får en klar bild över vilken regel som ska gälla, och att utformningen ska stödja denna regel. I sådana fall byggs platsen om så att gatan korsar en cykelbana och då gäller regeln i Trafikförordningen 59§ "på cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare".

En sådan korsning är klar, den vid Aspenäsvägens anslutning vid Göteborgsvägen. Nu är det alltså dags att göra den andra korsningen enligt denna princip, över Häradsvägen vid Torpskolan och Vattenpalatset. Detta är en mycket angelägen åtgärd, eftersom platsen är starkt trafikerad av barn och ungdom till och från skolan samt av besökare till Vattenpalatsets olika verksamheter. Vi hoppas därför att trafikanterna tydligt ska se de ska lämna företräde för korsande gående och cyklande och att man därför håller en låg hastighet vid passage av gång-och cykelbanan.

Arbetena på Häradsvägen startar den 14/9 och vara färdigställda senast den 29/9. Vissa nattarbeten kommer av trafikskäl att utföras mellan den 17:e och 18/9. Vi ber om ursäkt för de störningar som kan uppstå för boende i angränsande fastigheter och för trafikanterna under byggtiden.