Noisun minskar buller

Publiceringsdatum : 2015-12-21

I veckan blev mätningarna av bullerskyddet mellan järnvägen och Göteborgsvägen klara. De visar att boende längs Göteborgsvägen har fått en betydligt bättre inomhusmiljö. En enkätundersökning i området visar att mellan 50 och 80 % av dem som tidigare hade en bullrig inomhusmiljö, inte längre störs av buller.

-Det är ett bra resultat, och för de personer som nu slipper buller är det en mycket stor skillnad i livskvalitet. Men vi behöver fortsätta arbeta med bullerfrågorna, säger Per-Ola Johannesson, verksamhetschef för bygglovs- och miljöfrågor i Lerums kommun.

- Vår ambition är att fler ska få en boendemiljö med trafikbuller under riktvärdena. Det är Trafikverket som ansvarar för åtgärder längs järnvägar och statliga vägar och kommunen för kommunala vägar. Längs de stora trafikstråken har flera åtgärder gjorts, bland annat byte av fönster och nu görs bullerskydd vid uteplatser enligt Trafikverkets plan.

-När vi undersökt effekterna av Noisun visar några av enkätsvaren från Åtorps udde att det finns personer som upplever en försämring efter att bullerskyddet byggdes och några insändare i Lerums tidning har uttryckt samma sak. Vi kommer därför göra en mätning och flera beräkningar där för att kunna bedöma om riktvärdena överskrids, säger Per-Ola Johannesson.

Bakgrund

Vissa delar av området längs E20 och järnvägen i tätorten Lerum är ett av Lerums kommuns mest bullerutsatta. I början av 2015 togs ett bullerskydd med solfångare i bruk längs med Göteborgsvägen.

Bullerskyddet med solfångare, Noisun, vid Göteborgsvägen är ett delvis EU-finansierat projekt. I början av 2000-talet fick ca 2000 personer längs med E20 och Västra stambanan besvara en hälsoenkät, bland annat om hur de upplevde buller. Under 2015 har boende längs Göteborgsvägen och Åtorp en uppföljande enkät som visar att mellan 50 och 80% av de boende längs Göteborgsvägen upplever en bättre miljö med mindre buller, men också att några hushåll i Åtorp fortfarande är bullerstörda.

Lerums kommun är en av få kommuner i landet som gjort en nästintill heltäckande bullerutredning och åtgärdsplaner. Bullerskydden vid Södra Långvägen och Noisun vid Göteborgsvägen var de båda högst prioriterade åtgärderna. Tredje prioritet (inte genomfört ännu) har området Höjden, därefter norra Floda.

Läs mer

På lerum.se finns gott om information om buller, bullerutredningen och Lerumsstudien (hälsoenkäten)

Mer information om Noisun finns på www.noisun.se