Låga vattennivåer i Lilla Stamsjön

Publiceringsdatum : 2016-06-10

Det är för närvarande låga vattennivåer i Lilla Stamsjön. Vi arbetar tillsammans med Länsstyrelsen för att lösa det.

Först publicerad 2016-05-26
Uppdaterad 2016-06-10 och 2016-06-14

Det torra vädret som vi har haft ett tag har enligt Länsstyrelsen medfört mycket låga vattenflöden i både åar och sjöar i hela länet. Kommunens miljöenhet arbetar tillsammans med Länsstyrelsen för att lösa läget i Lilla Stamsjön.

Länsstyrelsen har tillsyn över vattendomar och vattenregleringar, och de har kontakt med ägarna till dämmet kring vad som behöver göras för att få upp vattennivån. Från kommunens sida arbetar vi för att hitta lösningar för att det låga vattenståndet ska påverka den omgivande miljön så lite som möjligt.

Vad gäller sommarens simskola planerar fritidsenheten att genomföra den som vanligt, men man kommer att hålla till utanför bryggorna. Man kommer också att hålla extra koll på vattenkvalitén med tanke på det låga vattenståndet

Varför är det så lågt vatten i Lilla Stamsjön?

Lilla Stamsjön har nu en låg vattennivå (ca 70-90 cm under normal nivå) på grund av en kombination av för högt utflöde ur sjön tidigt på året och den kraftiga torkan under vår och försommar. Sjön saknar egentlig vattendom. Det finns en häradsdom från 1851 då mjölkvarnen för Kolboryds gård vid utloppet från sjön byggdes. Denna reglerar vilken högsta nivå sjön får ha, inte lägsta nivå.

Vad kan kommunen göra på kort sikt?

Det finns ingen omedelbar lösning på problemet om det inte kommer nederbörd. Det går inte att göra någon justering av utflödet i nuläget eftersom det är så höga naturvärden i Alebäcken som rinner ut ur sjön. Dessa naturvärden kan redan nu hotas om det låga vattenflödet i bäcken minskar ytterligare. Ett minskat uttag av vatten från vattenverket i Öxsjön (som ligger uppströms Lilla Stamsjön) skulle kunna påverka något, men det är oklart hur mycket.

Vad kan kommunen göra på lång sikt?

Det finns många intressen runt Lilla Stamsjön; friluftsliv, bad, höga naturvärden i utloppet Alebäcken med öring och ål som vandrar upp och dessutom kommunens största dricksvattenproduktion i Öxsjöverket.

Kommunen söker en långsiktigt hållbar lösning i samråd med Länsstyrelsen. Ambitionen är att uppnå en mer naturligt varierad sjönivå som minskar risken för översvämning nedströms samtidigt som en naturvårdsinsats kan göras genom att fiskvägen för vandrande öring och ål kan öppnas.