Lerum faller i ranking i öppna jämförelser för grundskolan 2015

Publiceringsdatum : 2016-04-25

Av niorna som gick ut grundskolan i kommunen våren 2015 uppnådde 81 procent kunskapskraven i alla ämnen. På den punkten hamnar Lerum på plats 67 i de öppna jämförelser för grundskolan, som Sveriges kommuner och landsting genomför bland landets kommuner. Samtidigt tappar Lerums kommun placeringar i det sammanvägda resultatet, från plats 93 vid förra mätningen till plats 157.

I undersökningen tittar Sveriges kommuner och landsting bland annat på niornas genomsnittliga meritvärde, antal elever behöriga till yrkesprogram, och antal elever som når kunskapskraven i alla ämnen. Sedan räknas ett resultat ut kopplat till kommunens socioekonomiska förutsättningar.

- Vi ser både till de faktiska resultaten och hur vi presterar i förhållande till våra förutsättningar. Det är framförallt i förhållande till förutsättningarna som vi ser att resultaten borde vara bättre, säger Karin Persson, verksamhetschef Sektor lärande.

Syftet med modellen är att ta hänsyn till kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. Där ingår bland annat föräldrarnas utbildningsnivå och behov av ekonomiskt bistånd.

- Vi arbetar ständigt med att utveckla undervisningen i våra skolor. Bland mycket annat är deltagandet i det statliga läslyftet och i matematiklyftet särskilt viktiga delar. Vi ser att resultaten kan variera en hel del mellan olika år och vi såg de här resultaten redan när läsåret 2015 avslutades. Att höja nivån på kunskapsresultaten är vårt absolut viktigaste mål. Vi utvecklar vårt elevhälsoarbete, och vi utvecklar ständigt det pedagogiska ledarskapet hos våra rektorer och arbetar långsiktigt med att utveckla det språkutvecklande arbetet redan i förskolan, säger Karin Persson, verksamhetschef Sektor lärande.

- En bra skola är ett av kommunens viktigaste uppdrag. Varje elev ska ges möjlighet att lära sig så mycket det bara går. Det gäller oavsett om man behöver särskilt stöd eller vill ha extra utmaningar. Att öka kunskapsresultaten i våra grundskolor har högsta prioritet och vi gjorde därför en stor ekonomisk satsning på skolan förra året. Den ligger kvar och Sektor lärande fortsätter sitt arbete med att öka kunskapsresultaten, säger kommunalråd Lill Jansson, ordförande för Lärandeutskottet.