Lerums kommunala skolor tål att granskas

Publiceringsdatum : 2016-09-05

I våras granskades Lerums kommunala skolverksamhet i den regelbundna tillsyn som Skolinspektionen gör. Vi kan konstatera att förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskolans nationella program och vuxenutbildningen (inklusive svenska för invandrare) fårgodkänt på alla punkter. Detta är mycket ovanligt. "Ert kvalitetsarbete hör till det bästa vi sett", konstaterade en av inspektörerna.

Inom gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna samt gymnasieskolans introduktionsprogram hade Skolinspektionen en annan uppfattning än kommunen när det gäller hur resultat ska följas upp. Vi anpassar därför våra rutiner för att möta Skolinspektionens krav.

På enhetsnivå fick Lerums skolor bara smärre anmärkningar. Vid en skolenhet påpekades dock att yngre elever upplevt problem med tryggheten. Sektor lärandes ledning menar att problemet och dess orsaker har hanterats på ett bra sätt av medarbetarna. Trygghet är givetvis något som vi alltid måste vara uppmärksamma på och arbeta med.

Skolledning och medarbetare har anledning att vara stolta över slutsatserna i Skolinspektionens tillsynsbeslut. Nu gäller det att vi tillsammans fortsätter utveckla våra verksamheter och vårt systematiska kvalitetsarbete.

- Skolinspektionen har samma mål som vi har i Lerums kommun, nämligen att alla elever ska få en god utbildning i en trygg miljö och det är bra att vi får till oss deras synpunkter. I stora drag känner jag mig trygg med deras tillsynsbeslut och att det bekräftar att vi har duktiga medarbetare och bra skolor i Lerums kommun. Därmed inte sagt att allt fungerar. Det finns självfallet sådant vi måste bli bättre på, vilket inspektionen också påtalar, och det förbättringsarbetet har redan påbörjats, säger Lill Jansson (L), kommunalråd.

Om Skolinspektionens regelbundna tillsyn

Skolinspektionen är en statlig myndighet med tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Tillsynens syfte är att bidra till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

Alla huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, genomgår regelbunden tillsyn under en treårsperiod från och med 2015.

Huvudmannen (i detta fall Lerums kommun) får tillsynsbeslut för alla skolformer som bedrivs. Dessutom får varje skolenhet eller verksamhet som granskats ett eget beslut. Läs mer om tillsynsarbetet och samtliga beslut på www.skolinspektionen.se