Grundskola

Lerums kommun månar om att det ska finnas en stor valfrihet i att välja skola för sina barn.

Här beskrivs allt du behöver veta om förskoleklass, grundskola, grundsärskola och skolbarnsomsorg.

Skolstart

Eleverna börjar läsåret 2014/2015 tisdagen den 19 augusti. Klicka på dokumentet längre ner på denna sida (Skolstart Ht-2014) för detaljerad information och tider kring uppstart på respektive skola.

Vill du veta mer om när terminerna slutar, lovdagar med mera kan du klicka på länken nedan:

Klicka här för att se fullständiga läsårstider >>

Förskoleklass

Detta är en frivillig skolform för barn från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år.

Grundskola och grundsärskola

Alla barn är skolpliktiga från höstterminen det år barnet fyller sju år till utgången av vårterminen det år barnet går nionde klass. Man kan välja att låta barnet börja vid sex års ålder.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en särskild skolform för elever som har en utvecklingsstörning eller som fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder. Eleverna kan gå i grundskoleklass eller i grundsärskoleklass.
Klicka här för att komma till särskolan >>

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen finns för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov då förälder arbetar eller studerar.
Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 10 år. För barn i behov av särskilt stöd erbjuds fritidshem till och med vårterminen barnet fyller 13 år.
Från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år till och med vårterminen det året barnet fyller 13 år, erbjuds öppen verksamhet i form av fritidsklubb.
För barn över 13 år som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), erbjuds Korttidstillsyn. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 13 om LSS-beslut finns.

Enskild verksamhet

I Lerums kommun finns grundskolor, fritidshem, fritidsklubbar och fritidsgårdar som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former, exempelvis som kooperativ eller föreningar.

Rätten att välja skola

Elev/vårdnadshavare väljer skola – kommunal eller enskild. Elever i skolans närområde har företräde. Man kan även välja skola i annan kommun.

Kvalitetmätningar

Kommunen genomför regelbundna mätningar av hur elever upplever sin skola. Det finns även andra jämförelser gällande måluppfyllelse.
Du hittar kvalitetsmätningarna via den här länken >>

Skriva ut

Om du är osäker på hur du ska skriva ut sidan eller blanketter - se information längre ner på sidan under Mer information.