Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Farligt avfall

På återvinningscentralen Hultet kan hushållen lämna farligt avfall. Fyra gånger om året besöker dessutom Renovas Farligt avfall-bil olika platser i kommunen för att ta emot farligt avfall från hushållen. Småelektronik och belysningskällor kan även lämnas i miljöskåpet. Hultet har inte tillstånd att ta emot farligt avfall från företag eller verksamheter.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön, även i mycket små mängder. 

Håll extra koll på batterier inbyggda i produkter som leksaker, kläder och skor som blinkar, rör sig eller låter. Dessa innehåller alltid batterier och elektronik som inte alltid går att ta ur. Lämna detta på återvinningscentralen Hultet.

I Sorteringsguiden hittar du information om var du kan lämna olika produkter.

Sorteringsguiden

Hur mycket farligt avfall får hushållen lämna per gång?

 • Brandsläckare - max tre stycken
 • Elavfall, enheter - max fem stycken
 • Gasoltuber - max tre stycken
 • Lysrör - max 20 stycken
 • Ljuskällor, övriga - max 50 stycken
 • Kylmöbler, till exempel luftvärmepump, AC-anläggningar och vattenkylare - max två stycken
 • Vitvaror - max tre stycken
 • Spillolja - max 25 liter
 • Övrigt farligt avfall inklusive färgavfall - max 25 kilo

Vi tar inte emot bildäck med eller utan fälg 

Bildäck med och utan fälg lämnas till återförsäljare av däck.

Vi tar inte emot Asbest

Återvinningscentralen Hultet tar inte emot asbest. På Tagene återvinningscentral (ÅVC) kan privatpersoner lämna asbest. Kontakta alltid personalen på Tagene ÅVC innan du lämnar ditt asbestmaterial.
Om Renovas tjänster för privatpersoner. 

Följande produkter kan innehålla asbest:

 • fönsterbänkar
 • fasadbeklädnadsskivor
 • takpannor, av fabrikatet Eternit
 • ventilationstrummor, av fabrikatet Eternit
 • rörisolering och annan isolering med krav på hög värmetålighet, till exempel värmeväxlare, el- och oljepannor

När en lågenergilampan går sönder - använd inte dammsugare

Om lampan är kall

Samla upp lampresterna med en bit styvt papper eller kartong samt fuktig trasa. Lägg allt detta i en glasburk med lock och märk upp med innehåll. Lämna burken på återvinningscentralen Hultet som farligt avfall.

Om lampan är varm

Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet (öppna fönster) och lämna rummet i 20-30 minuter. Följ sedan rekommendationerna för när en kall lampa går sönder.

Nya krav på verksamheter att rapportera in sitt farliga avfall

Nästan alla verksamheter producerar farligt avfall. Farligt avfall är avfall som är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. Det är väldigt svårt att bedriva en verksamhet där det inte uppstår någon form av farligt avfall.

Sedan tidigare har alla som yrkesmässigt får farligt avfall i sin verksamhet en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Anteckningsskyldigheten gäller när man lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter, innan borttransport av det farliga avfallet sker, rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske senast 2 arbetsdagar efter att transporten ägt rum.

De uppgifter som behöver rapporteras är mängden farligt avfall och vilken typ av avfall det är (avfallskod). Vilken avfallskod du ska välja beror på avfallets ursprung och egenskaper. Du hittar avfallskoderna antingen i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) eller under avsnitt 13 (EWC-kod) i olika produkters säkerhetsdatablad.

Klicka på länkarna nedan för mer information:


Farligt avfall som kan uppstå i verksamheter

Farligt avfall som uppstår i er verksamhet får inte blandas med annat avfall och det ska förvaras så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten eller avlopp. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att se till att ditt farliga avfall samlas in och behandlas på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Exempel på farligt avfall:

 • Batterier
 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Oljeförorenade trasor och trassel
 • Innehållet i olje- och slamavskiljare
 • Förbrukade tvättvätskor och avfettningsmedel
 • Lysrör, glödlampor, lågenergilampor, Elartiklar
 • Riskavfall
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä
 • Kemikalierester som har farlighetsmärkning

Från 1 januari 2021 tar inte Hultets återvinningscentral emot farligt avfall från verksamheter. Samma gäller för i stort sett alla återvinningscentraler i regionen. Renhållningsenheten i Lerum har skickat ut information om detta till alla som har ett företagskort på Hultet.
Klicka här för mer information företagskort på återvinningscentralen.

Ytterligare information

Lerums kundcenter KomIn telefon 0302-52 10 00

Frågor om miljö och hälsa

Sektor samhällsbyggnad, Miljöenheten, telefon 0302-52 10 00

Frågor om renhållning

Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service, telefon 0302-52 10 00