Avgifter Hultet

För att lämna så kallad ej miljöstörande industri-, handels-, byggnads- och trädgårdsavfall (som uppkommit inom Lerums kommun) betalas följande avgifter (inklusive skatt 370 kronor/ton).

Fraktion

Kronor/m³ exklusive moms

Kronor/m³ inklusive moms

Industri-, bygg och rivningsavfall 
Sorterat 1)

500 625
Avfall för egen sortering vid återvinningscentralen, pris per inkörning (max 2 kubikmeter)  200  250
Park- och trädgårdsavfall  100  125
Rent trä  10  12,50
Behandlat trä (fritt från tryckimpregnerat)  50 62,50
Sorterat ris  50  62,50
Tryckimpregnerat trä  600  750
Skrot  10  12,50
Olja  8 / liter  10 / liter
Kyldiskar från verksamhet 960 / meter  1.200 / meter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Med sorterat industri-, bygg- och rivningsavfall avses ett avfall fritt från samtliga brännbara fraktioner samt asbest ochskrot.