Hushållsavfall

Abonnenterna kan välja kärlstorlek och få glesare hämtning vid kompostering.


Avfall från ett vanligt hushåll


Abonnenterna kan

* välja kärlstorlek - 190, 240, 370 och 660 liter
(kontakta Renova, telefon 0302-238 90)

* vid kompostering få glesare hämtning beviljad av
Medborgarkontoret KomIn, telefon 0302-52 20 00

Avgift per behållare och år 


Med matavfallsinsamling

Avgift för helårsabonnenter med matavfallsinsamling, alternativt anmäld godkänd varmkompost. I områden där matavfallsinsamling ännu inte införts, betalar alla kunder enligt denna taxa. 

Storlek
liter

Tömnings-
intervall

Fast avgift
(inklusive moms)

190 Varannan vecka 1.103 kronor
190 1 gång var 4:e vecka    823 kronor
240 Varannan vecka 1.299 kronor
370 Varannan vecka 1.723 kronor
 

Med osorterat avfall

Avgift för helårsabonnenter med osorterat avfall betalar

Storlek
liter

Tömnings-
intervall

Fast avgift
(inkl moms)

190 Varannan vecka 2.296 kronor
240 Varannan vecka 2.491 kronor
370 Varannan vecka 3.053 kronor


Rörlig avgift

Rörlig avgift 2 kronor/kilo. För mer information, till exempel delat abonnemang, extra hämtning, se Renhållningstaxan 2015 (länk under rubriken "Ladda hem").

När det är hämtningsdag

På hämtningsdagen ska handtaget (och hjulen) på sopkärlet vara vänt utåt för att minska belastningsskadorna för Renovas renhållare. Var och en hanterar i genomsnitt 300 kärl per dag. Eftersom de kan väga en hel del blir belastningen stor om handtaget är vänt åt fel håll. Kontakta Renovas kundtjänst om du undrar när ditt/dina kärl töms, telefon 0302-238 90.

Vintertid

För att sophämtningen ska fungera vintertid behöver Renova din hjälp under de kalla månaderna. För att Renova ska hinna tömma alla kärl under en arbetsdag måste dragvägen vara snöröjd och vid behov också sandad. Det gäller hela vägen fram till kärlet. Tänk på att skotta i hela kärlets bredd.
Det är också bra om dragvägen till gatan är så kort som möjligt. Om kärlet är felvänt eller svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor.

Glöm inte ......

Glöm inte att ställa fram kärlet klockan 06 den dag det ska tömmas. Låt sedan kärlet stå tills tömning skett.

Tips för sopkärlet

  • placera kärlet i skuggan
  • lägg en tidning i botten på sopkärlet som suger upp vätska och annan fukt
  • räkskal och fiskrens kan du frysa in så länge och slänga den dag då soporna hämtas 

Du betalar inte bara för sophämtning, du får också

  • tillgång till återvinningscentralen Hultet
  • hämtning av farligt avfall fyra gånger per år
  • miljöriktig hantering av elektronikskrot
  • miljöriktig hantering av farligt avfall
  • rådgivning till hushållen 

Om du flyttar

Om du ska flytta vill Renova ha skriftligt besked om det senast två veckor innan. Du kan meddela Renova antingen genom