Hushållsavfall

Abonnenterna kan välja kärlstorlek och få glesare hämtning vid kompostering.


Avfall från ett vanligt hushåll


Abonnenterna kan

* välja kärlstorlek - 190, 240, 370 och 660 liter
(kontakta Renova, telefon 0302-238 90)

* vid kompostering få glesare hämtning beviljad av
Medborgarkontoret KomIn, telefon 0302-52 20 00

Avgift per behållare och år 


Med matavfallsinsamling

Avgift för helårsabonnenter med matavfallsinsamling, alternativt anmäld godkänd varmkompost. I områden där matavfallsinsamling ännu inte införts, betalar alla kunder enligt denna taxa. 

Storlek                          Tömnings-                                 Fast avgift
liter                                intervall                                    (inklusive moms)

190                                Varannan vecka                          1.213 kronor     
190                                1 gång var 4:e vecka                      905 kronor
240                                Varannan vecka                          1.429 kronor
370                                Varannan vecka                          1.895 kronor

Med osorterat avfall

Avgift för helårsabonnenter med osorterat avfall betalar:

Storlek                         Tömnings-                                 Fast avgift
liter                               intervall                                    (inklusive moms)

190                                Varannan vecka                         2.526 kronor
240                                Varannan vecka                         2.740 kronor
370                                Varannan vecka                         3.358 kronor

Rörlig avgift

Rörlig avgift 2 kronor/kilo. För mer information, till exempel delat abonnemang, extra hämtning, se renhållningstaxan nedan.

När det är hämtningsdag

På hämtningsdagen ska handtaget (och hjulen) på sopkärlet vara vänt utåt för att minska belastningsskadorna för Renovas renhållare. Var och en hanterar i genomsnitt 300 kärl per dag. Eftersom de kan väga en hel del blir belastningen stor om handtaget är vänt åt fel håll. Kontakta Renovas kundtjänst om du undrar när ditt/dina kärl töms, telefon 0302-238 90.

Vintertid

För att sophämtningen ska fungera vintertid behöver Renova din hjälp under de kalla månaderna. För att Renova ska hinna tömma alla kärl under en arbetsdag måste dragvägen vara snöröjd och vid behov också sandad. Det gäller hela vägen fram till kärlet. Tänk på att skotta i hela kärlets bredd.
Det är också bra om dragvägen till gatan är så kort som möjligt. Om kärlet är felvänt eller svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor.

Glöm inte ......

Glöm inte att ställa fram kärlet klockan 06.00 den dag det ska tömmas. Låt sedan kärlet stå tills tömning skett.

Tips för sopkärlet

  • placera kärlet i skuggan
  • lägg en tidning i botten på sopkärlet som suger upp vätska och annan fukt
  • räkskal och fiskrens kan du frysa in så länge och slänga den dag då soporna hämtas 

Du betalar inte bara för sophämtning, du får också

  • tillgång till återvinningscentralen Hultet
  • hämtning av farligt avfall fyra gånger per år
  • miljöriktig hantering av elektronikskrot
  • miljöriktig hantering av farligt avfall
  • rådgivning till hushållen 

Om du flyttar

Om du ska flytta vill Renova ha skriftligt besked om det senast två veckor innan. Du kan meddela Renova antingen genom