Hushållsavfall

Som abonnent väljer du själv vilken typ av avfallsabonnemang du vill ha. Renhållningstaxan i Lerum är miljöstyrande, vilket innebär att den största miljöbelastningen ger den högsta avgiften.

Väljer du att sortera ut ditt matavfall blir den fasta avgiften ungefär hälften så stor jämfört med om du lämnar osorterat avfall. Du betala även en viktavgift på allt avfall du slänger.
Komplett renhållningstaxa och avfallsföreskrifter kan du ladda ner längst ner på sidan. För avgifter och regler vid återvinningscentralen Hultet gå in under fliken till vänster i menyn.

Abonnenter kan

 • välja kärlstorlek - 190, 240, 370 och 660 liter
 • välja att sortera ut sitt matavfall till biogas, hemkompostera sitt matavfall eller lämna osorterat avfall.
 • Vill du ändra ditt abonnemang? Exempelvis utsortering av matavfall eller få glesare hämtning av övrigt hushållsavfall - kontakta kommunens kundcenter KomIn på telefonnummer: 0302- 52 10 00 alternativt på e-postadressen kommun@lerum.se

I avfallsabonnemanget ingår även

 • tillgång till återvinningscentralen Hultet
 • hämtning av farligt avfall fyra gånger per år
 • miljöriktig hantering av elektronikskrot
 • miljöriktig hantering av farligt avfall
 • rådgivning till hushållen

Fast och rörlig avgift

Avgiften för ett sopabonnemang är uppdelat på en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är beroende av kärlstorlek samt hämtningsintervall. Den rörliga avgiften består av två kronor per kilo för allt hämtat hushållsavfall.

Val av abonnemang

Som abonnent kan du välja mellan tre olika abonnemangstyper.

sopkärlMatavfall till biogas

Du sorterar ut allt ditt matavfall i en särskild papperspåse som läggs i ett brunt kärl för matavfall. Priserna inkluderar tömning av både brunt och grönt kärl. Kärl, hållare och påsar ingår i avgiften. Läs mer under fliken ”Matavfall” för att få sorteringshjälp. Övrigt hushållsavfall slänger du som vanligt i ditt gröna sopkärl.

Hemkompostering  hemkopost

Du sorterar ut allt ditt matavfall och lägger det i en skadedjurssäker varmkompost på din tomt. Du står själv för inköp, skötsel och utrustning. Läs mer under fliken Kompostering. Övrigt hushållsavfall slänger du som vanligt i ditt gröna sopkärl.

Osorterat avfall blandat avfall 

Du blandar alla hushållssopor, vilket innebär nästan dubbelt så hög fast avgift per år.

Beräkningsexempel

Exemplet är baserat på det vanligaste abonnemanget i kommunen, ett kärl för brännbart avfall och ett kärl för matavfall. Kärlen ingår i alla abonnemangsavgifter. Papperspåsar och påshållare ingår i abonnemanget med matavfallsinsamling.

 • Helårsabonnenmang, fast avgift 2018: 1334 kronor
 • 100 kilo matavfall (tömning 26 gånger per år): 200 kronor
 • 200 kilo brännbart avfall (26 tömningar per år): 400 kronor

Totalkostnad per år: 1813 kronor (inklusive moms).

Avgift för dragväg

På tömningsdagen ska kärlet stå max en meter från platsen där sopbilen stannar. Vill du att chauffören ska hämta kärlet för tömning, sker det mot en avgift. En dragväg på 1,1–5,0 meter kostar 94 kronor per år och kärl inklusive moms (vid hämtning 26 gånger/år). Notera att vid brant backe är det inte alltid möjligt att få dragväg på grund av arbetsmiljöskäl.

Flerfamiljsbostad

Bor du i flerfamiljshus eller samfällighet, väljer fastighetsägaren eller styrelsen vilken sorts abonnemang som ska gälla för hela fastigheten. Påsar och hållare för matavfall beställs hos kundcenter KomIn på telefonnummer 0302 - 52 10 00 alternativt kommun@lerum.se.

Ett grönt kärl på 660 liter samt ett brunt kärl på 140 liter med 52 tömningar per år beräknas räcka för cirka 10 hushåll.

Rengör kärlet

Sopkärl och soputrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov. Det är fastighetsägaren som ansvarar för detta. För att undvika dålig lukt eller fastfrysning i kärlet bör det göras regelbundet.

När det är hämtningsdag

Tömningen av matavfall och övrigt hushållsavfall sker var 14:e dag för villaägare och tvåfamiljsfastigheter. För flerfamiljsbostäder och verksamheter vanligtvis varje vecka. På hämtningsdagen ska handtaget (och hjulen) på sopkärlet vara vänt utåt för att minska belastningsskadorna för Renovas renhållare. Avstånd mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sopbilen bör inte överstiga 20 meter, och vara lättframkomligt. För villahushåll gäller dessutom att sopkärlet ska ligga så nära angöringsplats för sopbilen som möjligt.

Vintertid

För att sophämtningen ska fungera vintertid behöver Renova din hjälp under de kalla månaderna. Dragvägen måste vara snöröjd och vid behov också sandad. Det gäller hela vägen fram till kärlet. Tänk på att skotta i hela kärlets bredd. Det är också bra om dragvägen till gatan är så kort som möjligt. Om kärlet är felvänt eller svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor.

Glöm inte ...

Glöm inte att ställa fram kärlet klockan 6.00 den dag det ska tömmas. Låt sedan kärlet stå tills tömning skett.

Bygge av kur för sopkärl

För att tömningen av kärlen ska kunna ske så smidigt som möjligt finns det några enkla riktlinjer att följa. Se till att det finns cirka 1 decimeter på sidorna om- och mellan kärlen. Inga nivåskillnader eller kanter ska finnas upp till kärlen. Ta som måttstock att kärlen ska gå att rulla ut och in i ramen. Helst ska kärlen endast vara inbyggda på tre sidor och öppet fram. Detta brukar alltid vara tillräckligt som vindskydd. Det blir lätt krångel med en dörr och dess låsning. En dörr ska alltid ha en uppställningsanordning (dörrstopp). Om man sätter en tvärslå i framkant eller tak på ramen bör den ligga minst tre decimeter över kärlens lock. Tänk på att det kan krävas bygglov för byggnation av fasta konstruktioner.