Avfallsminimering

Avfallsminimering - vad innebär det?

Avfallstrappan

Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige.

  1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
  2. Återanvänd
  3. Återvinn material
  4. Återvinn energi genom förbränning
  5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

I Sverige är vi världsledande på steg 3, att återvinna våra sopor och steg 4, att bränna för att få el och värme. Detta har bidragit till att hela 96 % av hushållsavfallet återvinns. Men allt det som du sorterar på en återvinningsstation eller återvinningscentral är också avfall även om du sorterat det rätt. Det minskar inte totala mängden avfall.

Nu ska vi även bli bra på steg 1 och 2 i trappan. De flesta är väl medvetna om den mängd avfall som hanteras hemma och som källsorteras för återvinning. Däremot är inte många människor medvetna om det industriavfall som skapas under hela produktionskedjan. Det blir industrifavfall vid nyproduktion av produkter såsom råvarutvinning, tillverkning, elproduktion, förpackning och avfallshantering. Vi behöver alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

två stycken jordglobar

Ditt fotavtryck

Den 2 augusti 2017 inföll Earth Overshoot Day. Det var sex dagar tidigare jämfört med 2016. Dagen markerar det datum då mänskligheten har använt alla resurser som jorden producerar under ett år. Från och med den 2 augusti och fram till årets slut hade vi använt oss av jordens lagrade reserver. I mitten av 1970-talet var för första gången vår konsumtion av naturresurser större än det som jorden kunde återskapa. Därefter har Earth Overshoot Day inträffat tidigare och tidigare för varje år.