Bostäder för nyanlända och ordinarie bostadsmarknad

Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt nyanlända som fått uppehållstillstånd. Staten anvisar hur många personer i varje kommun ska ta emot. För Lerums kommun innebär det 142 personer under 2018 (162 under 2017,170 under 2016). Det finns också ett stort behov av hyresrätter i hela Lerums kommun.

Lerums kommun planerar att bygga både tillfälliga och permanenta hyreslägenheter i alla kommundelar för både nyanlända och andra på bostadsmarknaden. Kommunen arbetar med att hitta tomter och utreda om de är lämpliga för byggnation. Lägre ner på sidan kan du läsa protokollen från kommunstyrelsens sammanträden den 18 maj och 23 november 2016, med beslut om vilka tomter som ska utredas.

Vad planeras i min kommundel?

I menyn hittar du sidor med information om aktuell status för respektive fastighet i de tre kommundelarna Floda, Gråbo och Lerum. Uppgifterna på de sidorna uppdateras löpande.

Information till närboende

Lerums kommun har ambitionen att informera boende i respektive kommundel om nybyggnadsplanerna:

  • Den här och underliggande sidor på lerum.se hålls uppdaterade allteftersom beslut tas om respektive fastighet.
  • Ett flertal drop-in möten har hållits i Gråbo, Olstorp, Floda, Lerum och Stenkullen under 2016-2017.
  • I maj 2016 hölls de första öppna informationsmötena i alla kommundelar.

Stort behov av bostäder

För att lösa det akuta bostadsbehovet för nyanlända har kommunen köpt 15 villavagnar och genomfört en upphandling av lägenhetsmoduler. De utgör tillfälliga bostäder och kommer att uppföras på olika platser i kommunen.

Lerums kommun planerar också att bygga permanenta hyreslägenheter i alla kommundelar för både nyanlända och andra grupper på bostadsmarknaden. En del av permanenta bostäderna kommer att byggas av privata byggföretag där kommunen anvisar hälften av lägenheterna till nyanlända och hälften går till den övriga bostadsmarknaden. Kommunens allmännyttiga bostadsbolag AVAB (som byggs upp under våren 2017) kommer att också att hyra ut hälften av sina lägenheter till nyanlända och hälften till övriga bostadsmarknaden. Bostadskön till AVABs lägenheter hanteras av Boplats Göteborg.

Vilka tomter är det som ska bebyggas?

Kommunstyrelsen har beslutat att både tillfälliga och permanenta bostäder ska uppföras i samtliga kommundelar. Kommunen arbetar med att hitta tomter och utreda om de är lämpliga för byggnation.

I menyn hittar du information om hur långt arbetet har kommit med respektive fastighet i de olika kommundelarna.

Bygglov hanteras i miljö- och byggnadsnämnden

Bygglov beslutas i miljö- och byggnadsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, eftersom de flesta ärenden rör enskilda personer. Du hittar länken till miljö- och byggnadsnämnden nedan under rubriken Mer information.