Lokalisering av bostäder till nyanlända och övriga bostadsmarknaden

Den 18 maj tog kommunstyrelsen beslut om vilka tomter förvaltningen ska arbeta vidare med, för tidsbegränsade och permanenta bostäder till nyanlända och till övriga bostadsmarknaden.

Aktuella bygglovsansökningar

Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt de personer som fått uppehållstillstånd. Det är staten som fördelar personerna till landets kommuner och i år ska Lerums kommun ta emot 170 personer.

För att snabbt lösa bostadsbehovet har Lerums kommun köpt in 15 villavagnar och håller på med en upphandling av moduler för bostäder.

Dessa tillfälliga bostäder kommer att placeras på olika platser i kommunen. Parallellt pågår planering för att bygga permanenta bostadsrätts- och hyreslägenheter för både nyanlända och andra grupper på bostadsmarknaden. Också dessa permanenta bostäder kommer att fördelas i alla kommundelar.

Bygglovsansökan för sex bostäder bakom Vattenpalatset

På miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 30 augusti behandlas bygglovsansökan för sex villavagnar på fastigheten Torp 2:80 (bakom Vattenpalatset). Villavagnarna är 40 kvm vardera och kommer att ha tak av svart shingel, ljusgrå träpanel och vita fönsterfoder.

Här kan du se var villavagnarna är tänkta att placeras på Torp 2:80 (länk till situationsplan, öppnas i ny flik)

Skiss på hur villavagnarna ser ut:

Skiss av tillfällig bostad i ett plan 40 kvm. Grå träfasad och vita fönsterExteriörFoto av: Lerums kommunSkiss över interiör i villavagn. 40 kvm ett rum och kökinteriörFoto av: Lerums kommun

 

 

 

 

 

Förutsatt att Miljö- och byggnadsnämnden lämnar positivt besked i ärendet, startar markarbeten och andra förberedelser så snart beslutet vunnit laga kraft. Det går inte att säga något om datum för byggstart eller inflyttning i nuläget.

Bygglovsansökan för fem bostäder i Sjövik

Ansökan har kommit in om tillfälligt bygglov för fem stycken villavagnar på fastigheten Östad 12:52, Hovgårdsvägen, i Sjövik. Villavagnarna är tänkta att placeras på mark som i gällande detaljplan är parkområde.

Handlingarna finns att ta del av på medborgarkontoret KomIn, vid Bagges Torg. Senast den 31 augusti ska eventuella synpunkter lämnas till bygglovsenheten.

Här kan du se var villavagnarna är tänkta att placeras på Östad 12:52. Länk till situationsplan, öppnas i ny flik.

Skiss på hur villavagnarna ser ut.

Skiss på villavagn exteriör.

 

 

 

 

Inköp av 15 mindre bostäder

Den 21 september beslutade kommunstyrelsen att genomföra direktupphandling av femton mindre bostäder. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om upphandlingar av dels villavagnar och dels moduler för boende med anledning av den nya lagstiftningen, men de upphandlade bostäderna räcker inte till utan ytterligare upphandling är nödvändig.

Permanent byggnation av hyresrätter

Den 21 september beslutade kommunstyrelsens att utse följande byggföretag för perment byggnation av hyresrätter:

 • Hunstugan 1:115 – Lisa och Johan Jansson Bygg AB
 • Bråta 1:36 och Bråta 2:104 – Laborint International Services AB
 • Drängsered 1:118 och Drängsered 1:119 – GBJ Bygg AB

Vilka tomter berörs av tillfälliga bostäder?

Beslutet den 18 maj 2016 innebär att förvaltningen fortsätter arbetet genom att söka tidsbegränsade bygglov för villavagnar och moduler på följande fastigheter, med tillhörande begränsningar:

Lerum

 • Hallsås 1:47 (Norra Hallsås): tillfälligt bygglov kan sökas för högst tio bostäder. Förvaltningen ska pröva områden mellan förskolan och punkthuset eller vid vändplatsen för bussarna.
 • Torp 1:18 (Aspevallen): Ingen byggnation. Förvaltningen får istället i uppdrag att titta på annan placering i till exempel Nyebroparken (högst 20) och parkeringen vid Aspenäskyrkan (högst tio).
 • Torp 2:80 (vid Vattenpalatset): tillfälligt bygglov kan sökas för högst tio bostäder. Bostäder ska inte byggas närmare än 65 meter från Vattenpalatset.

Stenkullen

 • Hede 2:3 (i närheten av brandstationen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder.
 • Hede 2:3 (mittemot Förbohallen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder.

Floda

 • Floda 3:742 (nedanför Högsboholmsvägen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder.

Gråbo

 • Olstorp 6:2 (norr om Olstorpsvägen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder, på norra sidan.
 • Hjällsnäs 36:1 (väster om vårdcentralen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder. Boulebanorna ska särskilt fredas.

Sjövik

 • Östad 15:52 (vid Hovgårdsvägen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 15 bostäder, om kommunen måste inleda detaljplanearbete.

Tollered

 • Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att hitta områden för tillfälliga bostäder även i Tollered, dock högst 20 bostäder.

Permanenta bostäder - hyresrätter

Kommunstyrelsen beslutade att minst hälften av de permanenta bostäderna ska göras tillgängliga för den ordinarie bostadsmarknaden. Förvaltningen fick i uppdrag att omgående och tillsammans med exploatörer skapa permanent byggnation av hyresrätter på följande fastigheter:

Lerum

 • Hallsås 16:1, högst 24 bostäder.
 • Bråta 1:36 högst fem bostäder.
 • Bråta 2:104, högst fem bostäder. Förvaltningen ska i så fall också tillgängliggöra skogsområdet.
 • Bråda 2:32, högst fem bostäder.
 • Rydsberg 8:2, högst 50 bostäder.
 • Undantaget är fastigheten Torp 2:81 (Skafsås). På denna fastighet ska inga bostäder byggas.

Stenkullen

 • Hunstugan 1:115, högst 15 bostäder

Floda

 • Drängsered 1:38, högst 20 bostäder
 • Drängsered 1:118 och 1:119, högst fem bostäder
 • Floda 3:31, högst åtta bostäder

Gråbo

 • Skepplaskog 2:10, högst åtta bostäder
 • Lekstorp 2:103 och 2:104, högst åtta bostäder
 • Lekstorp 14:2, högst 24 bostäder

Tollered

 • Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att hitta områden för permanenta bostäder även i Tollered, dock högst 20 bostäder.

Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen för slutgiltiga beslut.

Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda möjligheten att lokalisera bostäder för nyanlända hos privata fastighetsägare, och att löpande informera och visualisera hur processen fortlöper i olika informationskanaler.

Bygglov hanteras i miljö- och byggnadsnämnden

Nu kommer förvaltningen att utreda utvalda tomter djupare, exempelvis buller, geoteknik, naturvärden och andra parametrar. Om förutsättningar att bygga fortfarande finns söker kommunen bygglov för aktuell fastighet.

Bygglov beslutas i miljö- och byggnadsnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos miljö- och byggnadsnämnden rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten. Vilka ärenden som kommer att behandlas på respektive möte finns i föredragningslistan som du hittar som en pdf på miljö- och byggnadsnämndens sida. Länk till den sidan hittar du nedan under Mer information. På den sidan finns också datum för miljö- och byggnadsnämndens möten.