Lerum

Lerum

Hallsås 16:1, vid Kring Alles väg

Det finns ett stort behov av centralt belägen förskola i Lerum. Den 31 maj beslutade kommunstyrelsen därför att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan som ger möjlighet för en förskola med minst sex avdelningar. Ingen byggnation av bostäder är aktuell just nu.

Hallsås 1:47, Norra Hallsås

Bygglov ska sökas för max tio bostäder. I första hand ska permanent bygglov sökas, om det inte går ska tidsbegränsat bygglov sökas.

Lerum 1:31, Hallegårdsvägen

Permanent bygglov har ansökts för max 20 bostäder. Bygglovsansökan lämnades in i november 2018.

Bråta 1:36

Inte längre aktuell.

Bråta 2:104

Inte längre aktuell.

Rydsberg 8:2

Våren 2018: Byggprojektering pågår.

Torp 1:18

Här har kommunstyrelsen beslutat att det inte är aktuellt att bygga bostäder. Kommunen kommer inte att söka bygglov för denna plats.

Almekärr 3:40, campingen

Ingen byggnation aktuell på grund av buller och säkerhetsrisk från järnväg och motorväg.

Stenkullen

Hede 2:3, mittemot Förbohallen

Tidsbegränsat bygglov kan sökas för högst 20 bostäder. Ansökan om tidsbegränsat bygglov är inte längre aktuell. Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för permanent bostadsbyggande i området.

Hunstugan 1:115

Kommunen har utsett byggföretaget Lisa och Johan Jansson Bygg AB som får bygga högst 15 bostäder. Ny värdering av fastigheten pågår våren 2018.