Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Buller

Buller är ett av Lerums största miljöproblem. Kommunen delas av transportstråken E20 och Västra stambanan som går genom flera av kommunens tätorter.

Detta är definition av buller

Buller kan sägas vara allt oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar dock kraftigt. Ljud definieras vetenskapligt som tryckvågor som fortplantar sig i luften. Hur starkt ett ljud uppfattas beror dels på ljudtrycket och frekvenssammansättningen. Ljudstyrkan och bullernivån mäts i decibel och oftast används då ett mått som ska efterlikna hur örat upplever ljud.

Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att en fördubbling, eller halvering, av ljudet ger en förändring i decibelskalan på 3 dBA. Upplevelsen av bullernivån hänger dock inte direkt samman med bullernivån. En ökning eller minskning på 3 dBA uppfattas normalt som en knappt hörbar förändring medan en förändring på 8 till10 dBA uppfattas som en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Störningsmått

De vanligaste måtten för att beskriva buller är ekvivalentnivå och maxnivå. Ekvivalentnivå är en medelnivå under en given tidsperiod, normalt ett dygn. Maxnivån avser den högsta ljudnivån under en viss period till exempel vid en lastbils eller godstågspassage. För flygbuller finns också flygbullernivå som är ett viktat mått på ekvivalentnivån under ett år, där bullerhändelser under kväll och natt ges en högre vikt.

Effekter av buller

Buller kan orsaka störningar på ett flertal sätt till exempel genom att orsaka irritation, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, samtalsstörningar med mera. Fysiologiska effekter såsom förhöjt blodtryck, ökad puls och muskelspänning kan också uppkomma.

Riktvärden

Det finns framtagna riktvärden för flera bulleralstrande samhällssektorer. Dessa riktvärden anger acceptabla bullernivåer som inte bör överskridas. Om riktvärdet överskrids ska detta normalt leda till att åtgärder ska vidtas för att klara riktvärdet. Riktvärdesnivåerna varierar beroende på källa. Noterbart är också att de inte utgör en nivå där ingen människa känner sig störd utan snarare anger en acceptabel nivå på störningarna. Vill du veta mer om hur riktvärdena tillämpas, Se särskild information om Trafikbuller, Industribuller,  Buller från skjutbanor, Höga ljudnivåer, Inomhusbuller, Buller från byggplatser.

Åtgärder

Ansvarig för att vidta åtgärder är den som orsakar bullret. Detta innebär att exempelvis en industri är ansvarig för att bullernivåerna från verksamheten inte överskrider gällande riktvärden vid bostäder på samma sätt som Trafikverket är ansvarig för vägbuller, tågbuller och flygbuller.
Lerums kommun är ansvarig för buller från kommunala vägar.

För de olika trafikverken har antagits åtgärdsplaner för befintlig miljö beroende på att det är ett så stort antal människor i landet som utsätts för nivåer över riktvärdena från trafik. Se mer under trafikbuller.