Bullerutredning

I Vision 2010 angav Lerums Kommun att bullret ska minska och att vi värnar om våra tysta miljöer. För att nå detta mål har en kartläggning av bullersituationen gjorts i Lerums Kommun.

Kartläggningar har gjorts dels i tätortsstråket Lerum, Stenkullen, Floda och Tollered (2003) och dels i kommunens norra delar (2008). Till kartläggningen  i tätortsstråket har även en utredning kring vilka hälsoeffekter bullret har på kommunens invånare gjorts, den så kallade Lerumsstudien.

Tematiskt tillägg

Som ett led i utmaningen att minska bullerstörningarna och för att inte skapa nya bullerstörda miljöer har ett så kallade Tematiskt tillägg till översiktsplanen tagits fram som knyter ihop dessa utredningar med aktuell forskning på området med Lerums speciella förutsättningar.