Skjutbanor

Eftersom bullret från finkalibriga vapen är kort och snärtigt mäts buller från skjutbanor med sådan verksamhet i dBA Impuls vilket innebär att man mäter under en tid av 35 millisekunder.

För mer grovkalibriga vapen används DBLcx som tar hänsyn till den relativ stora andelen lågfrekvent buller. För buller från skjutbanor med finkalibriga vapen föreligger riktvärden som skiljer sig beroende på om det handlar om en befintlig bana eller nyanläggande alternativt väsentlig ombyggnad av bana. Buller från skjutbanor anges i maxnivå i form av dB(A) Impuls.

Riktvärdena för buller från skjutbanor

Är du intresserad av vilka riktvärden som gäller för buller från skjutverksamhet se länk till Naturvårdsverkets information om buller från skjutbanor nederst på sidan.