Trafikbuller

Det finns riktlinjer för buller som inte bör överskridas vid exempelvis nybyggnation av bostäder.

Riksdagen har beslutat om nya riktvärden för buller från trafik som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller ny-/ombyggnad av trafikinfrastruktur. För mer information se länk i vänsterspalt.

Åtgärdsplaner

I Sverige exponeras ca 2 miljoner människor för trafikbuller högre än 55 dB(A) utomhus vid bostaden. Riksdagen har därför tagit beslut om när åtgärder ska vidtas i befintlig bebyggelse. Detta görs genom etappmål där de värst drabbade omfattas först för att på sikt nå ner till riktvärdena enligt ovan.

Störs du av buller?

Störs du av trafikbuller kontakta kommunens miljöenhet (se under Kontakt överst) om det gäller kommunens gator och vägar. Gäller det Trafikverkets ansvarsområden klicka här >>

Vill du veta mer?

Se länk längst ner på sidan till "Naturvårdsverket, bulleråtgärder" samt bilaga D i Bullerkartläggningen.

Lerumsstudien

Lerums kommun arbetar sedan flera år tillbaka med bullerfrågan och har tagit fram ett antal utredningar om bullersituationen.

I Lerum genomfördes 2004 en stor undersökning av hur trafikbuller påverkar vår hälsa. Resultaten är viktiga, inte minst för kommunernas samhällsplanering och sammanfattas i denna broschyren "Sjuk av trafikbuller" Du hittar den längst ned på sidan. Rapporten kan ladda hem (1,5 Mb), se länk till höger.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Som ett led i utmaningen att minska buller störningarna och för att inte skapa nya bullerstörda miljöer har ett sk tematiskt tillägg till översiktsplanen tagits fram som knyter ihop dessa utredningar med aktuell forskning på området med Lerums speciella förutsättningar.