Luften utomhus

Mätningar av luftkvalitén har pågått i Göteborgsregionen sedan 1960-talet. Lerums kommun är med och finansierar Luftvårdsförbund i Göteborgsregion tillsammans med de andra kommunerna i regionen,Trafikverket och ett antal företag.

Syftet är att gemensamt kartlägga luftmiljön och att arbeta för förbättringar. Se länk till nedan.

En viktig del i luftövervakningen sker med mätningar av olika luftföroreningar på fasta mätplatser inom regionen och genom tillfälliga mätprojekt. Mätningarna kompletteras alltmer med beräkningar som ger en överblick över luften i kommunerna.

Mätningar i Lerum

Under perioden 12 januari - 17 april 2011 har mätningar av kvävedioxid och partiklar (PM10) i utomhusluften skett vid en mobil mätvagn som stått uppställd vid Hulanmotet i Lerum. Syftet med undersökningarna har varit att få en bild över hur luftkvaliteten ser ut i närheten av ett hårt trafikbelastat område i Lerum.

Låga halter

Resultaten från mätningarna vid Hulan visar låga halter av både kvävedioxid och partiklar. Med mätningarna som grund görs också bedömningen att man 2011 klarade miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar.

För att få en bild av halterna av kvävedioxid på övriga platser i Lerum kompletterades mätningarna med så kallade passiva provtagare på totalt nio platser. Mätningarna gjordes under totalt tre perioder och varje period varade i en vecka. Även dessa provtagningar visade låga halter av kvävedioxid. Resultaten redovisas i sin helhet i rapporten "Luftkvalitetsmätning i Lerums kommun i Hulanområdet". Se länk längst ner på sidan under rubriken Mer information.

Normerna

Miljökvalitetsnormerna är fastställda enligt miljöbalken och anger en föroreningsnivå som inte får eller inte bör överskridas. Syftet är att skydda människors hälsa och miljö.

Miljökvalitetsnormerna beskrivs på sid 33, tabell 8 och 10 i rapporten "Luftkvalitetsmätning  i Lerums kommun i Hulanområdet" under rubriken, Mer information, längst ned på sidan.

Mer information om mätningar, mätmetoder och föroreningar finns på Göteborgs stads hemsida sök på "luft".

Information om luftföroreningar finns dessutom på Naturvårdsverkets hemsida, se länk längst ner på sidan.

 

Effekter av kväveoxid och partiklar

Kvävedioxid kan ha negativ påverkan på hälsan men det finns inga bevisade hälsoeffekter vid låga halter.

Om man exponeras för kväveoxid under lång tid, motsvarande årsmedelvärdet som är mellan 30-100 mikrogram/m3 i utomhusluft, finns risk för luftvägssjukdomar.

Kvävedioxid indikerar även ett antal andra luftföroreningar och det är troligt att några av dessa orsakar de hälsoeffekter man ser vid förhöjda halter av kvävedioxid under längre tid.

Partiklar kan ge besvär i luftvägarna och kan minska motståndskraften mot till exempel infektionssjukdomar. Partiklar kan också påverka sjuklighet och öka antalet dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar