Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Luften utomhus

Övervakning av luftkvaliteten har pågått i Göteborgsregionen sedan 1960-talet. Lerums kommun är med och finansierar Luftvårdsförbundet i Göteborgsregion tillsammans med de andra kommunerna i regionen, Trafikverket och ett antal företag. Syftet är att gemensamt kartlägga luftmiljön och att arbeta för förbättringar.

En viktig del i luftövervakningen sker med mätningar av olika luftföroreningar på fasta mätplatser inom regionen och genom tillfälliga mätprojekt. Mätningarna kompletteras alltmer med beräkningar som ger en överblick över luften i kommunerna.

Mätningar av luftkvalitet i Lerum 2018

Under två månade på våren och två månader på hösten 2018 har mätningar av kvävedioxid och partiklar (PM10) i utomhusluften skett vid en mobil mätvagn som stått uppställd vid Tingshuset i Lerum intill korsningen Adelstorpsvägen och Göteborgsvägen. Syftet med undersökningarna har varit att få en bild över hur luftkvaliteten ser ut i gaturummet i centrala Lerum som påverkas av både trafiken på E20 och hårt belastade lokalvägar.

Låga halter

Resultaten från mätningarna vid Tingshuset visar låga halter av både kvävedioxid och partiklar. Med mätningarna som grund görs också bedömningen att man 2018 klarade miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. Även miljömålen för både kvävedioxid och partiklar klarades under mätperioden.

Du kan läsa rapporten i sin helhet på Luftvårdsförbundets webbplats. 

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsnormer för luftföroreningar är fastställda enligt miljöbalken och anger en föroreningsnivå som inte får överskridas. Syftet är att skydda människors hälsa och miljö.

Flera luftföroreningar påverkar hälsan även under nivån för miljökvalitetsnormerna och det bör därför eftersträvas att halterna hålls så låga som möjligt. Därför finns även uppsatta miljökvalitetsmål som är det långsiktiga målet att sträva mot i områden med höga luftföroreningshalter.

Beräkningar av halter kvävedioxid i Lerum 2017

2017 gjordes en beräkning av kvävedioxid i Lerum baserat på utsläppsiffror från 2015. Beräkningen visade att E20 är den största källan till utsläpp av kvävedioxid i Lerum. I kombinationen med vältrafikerade lokalgator som Göteborgsvägen och Alingsåsvägen kan det tillfälligt bli höga halter längs med dessa vägar. Årsmedelvärdet för miljökvalitetsmålet för kvävedioxod klaras dock i Lerum förutom i direkt anslutning till E20. Fjärrvärmeverket vid Aspedalen ger också ett bidrag av kvävedioxid vilket ger något högre halter av kvävedioxid i dess närhet. Beräkning indikerar att det finns risk för att miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde överskrids i direkt anlslutning till Aspedalen och luftvårdsförbundet måste fortsätta bevaka hur luftkvaliteten utvecklas inom området. 

Du kan läsa rapporten i sin helhet på Luftvårdsförbundets webbplats.  

Fakta om kvävedioxid och partiklar

Kvävedioxid

Viktiga källor till kväveoxider i omgivningsluften är fordonstrafiken, arbetsmaskiner, större fossil- eller biobränslebaserade kraft- och värmeanläggningar samt, i vissa tätorter, sjöfarten.

Minskningen av halterna går långsamt till följd av den ökade trafikmängden och den ökade andelen dieselfordon.

Kvävedioxid är en skadlig förorening i sig, men även en viktig markör för andra föroreningar från förbränning. Höga halter kvävedioxid ger ökad dödlighet i hjärt-/kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Kvävedioxider har även en negativ påverkan på barns luftvägshälsa.

Partiklar (PM 10)

En dominerande källa till höga partikelhalter i gatumiljön i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget sker bland annat genom användning av dubbdäck på snöfria vägbanor. Slitagepartiklarna är relativt grova med en storlek på 1–10 μm. Andelen dubbdäck har stor betydelse för PM10- halterna i gatumiljön.

Partiklar bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter. Bland de hälsoeffekter som tillmäts störst betydelse för folkhälsan hör en tidigare än förväntad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar såväl som lungsjukdomar, till följd av långtidsexponering för luftföroreningar med förhöjda halter av partiklar. Ökade partikelhalter i luften medför också en ökning i antalet som upplever besvär från luftvägarna, särskilt bland känsliga personer som astmatiker. Långtidsexponering kan även försämra utveckling av lungfunktionen hos barn.