Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lokala föreskrifter för människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa i Lerums kommun meddelade av kommunfullmäktige 2014-10-02, § 186.

Djurhållning

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan hålla

 1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
 2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
 3. Giftorm.

Tillstånd krävs inte för hållande av 6 hönor eller färre.

Tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1minut.

Detta gäller inte

 1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel trafikkö
 2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonetsändamålsenliga brukande - driva annan anordning, på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan, samt intill detaljplan upp till 100 meter från detaljplanegräns, gäller utöver vad som finns i annan lagstiftning följande

 1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.
  Torrt och blåsigt väder med vind bort från bebyggelsen innebär minst risk.
 2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.
 3. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag.

Eldning

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att

 1. Lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt.
 2. Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan, enligt tillverkaren, är avsedd för.
 3. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av trä som inte är förorenat.

Tillståndsansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma ärendet.

Sanktioner

I miljöbalken finns straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter.

Dispens

Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.