Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Klagomål - störande olägenheter

Anmälan om olägenhet kan gälla till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller, lukt och mögel i lägenhet, otillfredsställande temperaturventilation i lägenhet, störande rök med mera.

Miljöenheten handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö.

Fastighetsägare, verksamhetsutövare och hyresgäster omfattas av miljöbalkens bestämmelser och har därför en skyldighet att kunna visa att de har den kunskap som behövs om verksamhetens miljö och hälsopåverkan. De ska också kunna visa att de vidtagit de försiktighetsmått som krävs för att verksamheten inte skall leda till att människors hälsa eller miljön störs.

Olägenhet enligt miljöbalken

Den störning, olägenhet, som du upplever ska utgöra en hälsorisk. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.

Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört, handläggs inte.

Anmälan

Innan du gör en anmälan är det bra om du nyligen själv kontaktat din fastighetsägare eller din bosdadsrättsförening eller den person eller verksamhetsutövare som orsakar störningen och berättat att du är besvärad. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen får då vetskap om besvären och kan eventuellt ge upplysningar om planerade åtgärder.

För att ärendet ska kunna handläggas och följas upp på ett effektivt sätt är det av stor vikt att du noggrant, och så långt det är möjligt och relevant, fyller i alla uppgifter i e-tjänst eller blankett. Om skriftväxling avseende störning tidigare skett mellan dig och den som orsakat störningen, kan det underlätta handläggningen om du bifogare kopior av sådana handlingar.

Om störningen inte pågår ständigt ber vi dig att fylla i en störningsdagbok som finns längst ned på sidan. I dagboken fyller du i datum, tidpunkt och vilken typ av störning det handlar om. Dagboken bör föras i tre veckor och skickas tillsammans med ditt klagomål, detta för att vi ska få ett tillräckligt bra underlag i vår fortsatta utredning av ditt ärende.

Om anmälan saknar viktiga uppgifter, kommer vi att be dig komplettera ärendet innan handläggningen påbörjas. 

Offentlig handling

Uppgifterna som du lämnar till oss utgör en allmän handling och är offentlig. En kopia av klagomålet kommer att ges till den person, fastighetsutövare eller verksamhetsutövare som du angivit som orsak till störningen.

Anonym anmälan

Klagomålet kan göras anonymt men för att anmälan ska kunna vara anonym krävs att du inte lämnar någon form av personuppgifter. En anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte fullt ut kan handläggas, om avgörande uppgifter saknas i ärendet och inte kan inhämtas.

Handläggning

Miljö och byggnadsnämnden kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar eller ansvarar för förhållandena. Detta sker i huvudsak först när den som orsakar eller ansvarar för förhållandena fått möjlighet att frivilligt utföra utredningar eller åtgärder. Innan dess gör miljöenheten oftast en inspektion på plats för att avgöra om störningen är en olägenhet i miljöbalkens mening.

Miljö och byggnadsnämnden kan besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen är ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan.

Miljö och byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.