Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Taxor

Taxa för livsmedelsverksamhet

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 22 oktober 2020 enligt paragraf 137 om taxan för offentlig kontroll av livsmedel. De nya priserna börjar att gälla med start 1 januari 2021

Avgifter för livmedelsverksamhet

Registrering av livsmedelsverksamhet, gäller även allmän dricksvattenförsörjning eller anläggning för att tillverka snus och tuggtobak

 • 1023 kronor per timma
 • Utfärdande av exportintygintyg
  1023 kronor per timma
 • Offentligt kontroll av livsmedel
  1129 kronor per timma
 • Uppföljning av brister och utredning av klagomål på livsmedel
  1023 kronor per timma

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 22 oktober 2020 enligt paragraf 137 om taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning.

Avgifter för olika typer av strandskyddsärenden

 • Ansökan om strandskyddsdispens
  10 620 kronor  per fastighet. Tillkommande fastigheter utöver den första som söks i samma ansökan plus 25% dock max kostnad 16 000 kronor
 • Ansökan om tillstånd eller dispens från naturreservatsföreskrifterna
  8 496 kronor
 • Tillsyn i strandskyddsärenden eller inom naturreservat
  5 310 kronor
 • För uppföljning av brister
  2 655 kronor

Avgifter för anmälan eller tillstånd till värmepumpar

 • Anmälan om att anlägga värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ur ytvatten eller från grundvatten.
  2 124 kronor.
 • Anmälan om eller tillstånd till att anlägga värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde, enligt föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.
  5 310 kronor.
 • Rabatt 531 kronor om du gör anmälan eller ansökan om tillstånd med e-tjänsten på lerum.se.

Avgifter för ansökan eller anmälan av olika typer av avlopp

 • Ansökan för byggnation av avlopp inklusive vattentoalett, bad-, disk- och tvättvatten till sluten tank samma kostand för ett avloppsutsläpp till mark eller vatten genomsnitts antal användare 5 personer.
  8 496 kronor  - fler användare max kostnad 16 000 kronor
 • Anslutning till befintligt avloppsanläggning
  4 248 kronor.
 • Ändring av avloppsanordning
  4 248 kronor.
 • Bad, disk och tvättvatten samt en torrtoalett, exempel mulltoa eller förbränningstoalett
  6 372 kronor.
 • Tillsyn av enskild avloppsanordning 1 till 24 användare
  3 186 kronor.
 • Uppföljning av brister i avloppsanordningen
  2 655 kronor.
 • Rabatt 531 kronor om du gör anmälan eller ansökan om tillstånd med e-tjänsten på lerum.se.

Avgifter gällande förorenade områden

 • Tillsyn och handläggning
  10 620 kronor
 • För uppföljning av brister
  2 655 kronor

Avgifter för några vanliga åtgärder prövning och tillsyn

 • Anmälan av ny verksamhet som har beteckning C i miljöprövningsförordningen
  14 868 kronor eller 21 240 kronor beroende på verksamhet
 • Anmälan om ändring av sådan verksamhet
  7 434 eller 10 620 kronor beroende på verksamhet
 • Anmälan av efterbehandling av förorenad mark
  10 620 kronor
 • Granskning av köldmedierapporter eller anmälan omkonvertering eller information om installation av köldmedium
  1 062 kronor
 • Anmälan om spridning av bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel
  5 310 kronor
 • Ansökan eller dispens från lokala hälsoskyddsföreskrifter
  2 124 kronor
 • Anmälan eller ansökan om tillstånd eller dispens från föreskrifter för vattenskyddsområde
  5 310 kronor
 • Ansökan om undantag från krav på avfallshantering eller ansökan om latrinkompost
  3 186 kronor
 • Anmälan om att driva solarium
  4 248 kronor
 • Anmälan om att driva verksamhet som kan påverka hälsan och anges i paragraf 38 i förordningen om miljöfaralig verksamhet och hälsoskydd
  8 496 kronor eller 4 248 kronor beroende på verksamhet
 • Tillsyn av olika områden inom miljöbalkens område och angränsande lagstiftning
  2 655 kronor, 5 310 kronor, 6 372 kronor eller 8 496 kronor beroende på verksamhet
 • För uppföljning av brister
  2 655 kronor