Bygga

Här kan du läsa om regler för bygglov, vad det kostar och hur det går till. Du får också tips om vad som gäller för bland annat kulturhistoriska byggnader, strandskydd och friggebodar.

E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering av tillbygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge.se är det enkelt att söka förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov samt anmälningspliktiga åtgärder och anmälan för bygglovsbefriade åtgärder med mera.

Du behöver en e-legitimation för att använda tjänsten. Klicka här för att komma till www.mittbygge.se

Vill du veta mer om hur e-tjänsten Mittbygge fungerar. Se då den här korta informationsfilmen.

Tänker du installera en braskamin, kassett eller utföra annan väsentlig ändring så glöm inte att göra en anmälan till kommunen. I vissa fall kan det behövas bygglov, exempelvis om skorsten/rökkanal dras utanpå en fasad. Klicka här för att läsa mer om anmälan för installation av braskamin/kassett

Ändring av plan- och bygglagen

Från och 1 juli 2019 finns det nya undantag för krav på bygglov för altaner. 

Klicka här för att läsa mer om det nya undantaget.

Nya bestämmelser om handläggningstider och avgiftsreduktion för bygglov, förhandsbesked
och anmälningsärenden från 1 januari 2019.

Miljö- och byggnadsnämnden ska som huvudregel fatta beslut i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kom in till nämnden. I de fall en ansökan inte är komplett ska miljö-och byggnadsnämnden förelägga sökanden att inkomma med kompletterande uppgifter/handlingar inom tre veckor från det att ansökan kom in. Tidsfristen tio veckor börjar då löpa från det att kompletteringar har kommit in till nämnden.Om miljö- och byggnadsnämnden inte förelägger om kompletteringar inom tre veckor från det att ansökan inkom till nämnden börjar tidsfristen tio veckor att löpa från ankomstdatum. Om sökande självmant kompletterar med nya uppgifter i ärendet, oavsett när under handläggningen, börjar en ny tidsfrist på tio veckor. När en ansökan kompletterats självmant av sökanden har nämnden möjlighet att inom tre veckor förelägga sökanden att komplettera ansökan. En ny tidsfrist på tio veckor börjar då löpa från den dag som komplettering kommit in till nämnden.
Nämnden får, om det krävs för handläggningen eller utredningen i ärendet, förlänga tidsfristen på tio veckor med ytterligare en tidsfrist på högst tio veckor.

Anmälningsärenden

För anmälningsärenden (Attefallsärenden) gäller en handläggningstid på fyra veckor. Miljö-och byggnadsnämnden ska meddela beslut om startbesked inom fyra veckor från det att anmälan kom in. Tidsfristen för anmälningsärenden kan ändras på samma sätt som tidsfristen för handläggning av lov och förhandsbesked. Kompletteringar efter föreläggande från nämnden eller att sökanden självmant kompletterar börjar tidsfristen på fyra veckor från det att kompletteringarna kommit in till nämnden.
Om det är nödvändigt för handläggningen eller utredningen i ärendet kan tidsfristen förlängas en gång med högst fyra veckor.

Avgiftsreduktion

Om miljö-och byggnadsnämnden inte fattar beslut inom de tidsfrister som framgår ovan har sökanden rätt till avgiftsreduktion med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för meddelande om beslut i ärendet. Efter fem veckors överskridande har nämnden ingen rätt att ta ut någon avgift i ärendet.

Läs mer här på Boverkets webbplats.

Från 1 juli 2018 - ny verkställighet för bygglov

Tidigare har bygglov fått verkställas samma dag det beslutats. Från den 1 juli 2018 gäller istället fyra veckors fördröjning från det att beslutet kungjorts. Du kan läsa mer på Boverkets webbplats.

Kontakt för bokning, frågor och råd

Om du har frågor eller känner dig osäker är du välkommen att kontakta bygglovsenheten för rådgivning. Genom att träffa en förberedd handläggare får du svar på dina frågor och det stöd du behöver. Ett besök hos oss kan vara en bra start i din bygglovsprocess och en guidning till en komplett bygglovsansökan. Med en komplett bygglovsansökan får du beslut om bygglov snabbare. Vi finns i kommunhuset vid Bagges torg i Lerums centrum.

Du når oss via e-postadress: bygglovsenheten@lerum.se. Ange fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och vad frågan gäller. Om ärendet gäller besöksbokning, låt oss veta om det är någon speciell person du vill träffa. Företagare är välkomna att boka tid med någon i företagsgruppen.

Öppettider på bygglovsenheten

  • "Öppet Hus" måndagar klockan 16-18 och onsdagar klockan 8-10. Här kan du få rådgivning och hjälp med olika typer av bygglovsfrågor.
  • Gratis arkitektrådgivning inför och under ditt projekt kan du få tisdagar klockan 10-12. Denna tid gäller enbart arkitektrådgivning, övriga frågor hänvisas till "Öppet Hus".

Bygglovsenheten sitter i kommunhuset vid Bagges Torg, ingång via Kundcenter KomIn.

Om du har många eller komplicerade frågor rekommenderar vi att du kontaktar oss och bokar en tid för ett längre möte.

För enklare, mer allmänna frågor kan du också ta kontakt med Lerums kundcenter KomIn. Om Samhällsvägledarna inte kan hjälpa dig direkt hjälper de dig vidare.

Kontaktuppgifter och öppettider hittar du genom att klicka här.

Klicka här för att komma till sidorna om bygglov

Ordlista

På den här webbplatsen finns en speciell ordlista för fackuttryck som är vanligt förekommande när det gäller att söka bygglov. Den kan vara bra att ha till hands när du läser vidare.

Klicka här för att komma till ordlistan (sidan öppnas i nytt fönster)

Startbesked först

Innan du får påbörja din åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan måste ett startbesked ha beviljats.

Klicka här för att komma till sidan om startbesked

Byggsanktionsavgifter

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan utan lov eller startbesked tas en byggsanktionsavgift ut. Byggnaden får heller inte tas i anspråk innan slutbesked finns.

Klicka här för att läsa mer om byggsanktionsavgifter på Boverkets webbplats.

Miljöanpassad nybyggnation ger lägre avgifter och/eller premier

I Lerums kommun ger nybyggnation med lågt energibehov lägre avgifter för bygglov och startbesked. Klicka här för mer information

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglovsprocessen. Klicka här för att komma till Boverket.