Avgifter

Avgift tas ut för till exempel förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked inklusive slutbesked, arbetsplatsbesök, nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Taxan grundas på prisbasbelopp. Det betyder att avgifterna varierar från år till år. Mer information om detta finns på Statistiska centralbyråns hemsida.

Klicka här för att komma till Statistiska centralbyrån

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beräknas bland annat efter storlek och hur mycket arbete som görs i ärendet, det innebär att den exakta avgiften kan anges först när ärendet är klart.
Klicka här för att se Plan- och bygglovstaxa

Här är några exempel på sammanlagda avgifter för bygglov och anmälan/startbesked

Exempel på avgifter:

Villa + garage (135+50 kvm)
ca 18 000 kr
Industribyggnad (400 kvm)
ca 31 600 kr
Enskilt garage (50 kvm)
ca 5 100 kr
En tillbyggnad på enbostadshus (30 kvm)
ca 11 500 kr
Anmälan för braskamin 
1 108 kr

Vid avslag tas 50 procent av avgiften ut. Vid återkallande av ansökan tas 25 procent av
avgiften ut.

Den som har sökt bygglov innan 2011-05-02 (när ny plan- och bygglag började gälla) ska betala avgift enligt äldre taxa.

Utöver dessa avgifter tillkommer

  • Avgift för nybyggnadskarta, cirka 5 000 - 10 000 kronor. Tomt som är över 3 000 kvadratmeter debiteras per timma.
  • För vissa detaljplanerade områden tillkommer en planavgift. En planavgift ligger normalt i storleksordningen 10 000 - 30 000 kr.

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispenser beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden och går under miljöbalkens taxa. Enligt taxan kostar en beviljad strandskyddsdispens 9 680kr och ett avslag kostar 5 280kr.

Miljörabatter

Lerums kommun vill stimulera fler att bygga energieffektivt, varför avgifterna är betydligt lägre för energieffektivt byggande. Bostäder och lokaler där energianvändningen är högst 40 procent under Boverkets energikrav, ger 50 procent lägre avgifter för bygglov och startbesked. 
Klicka här för att läsa mera 

Svartbygge

Om man utfört en åtgärd som fordrar bygglov, marklov eller rivningslov tas en byggsanktionsavgift ut. Det tas även ut en avgift om man påbörjar ett bygge innan startbesked har lämnats eller om man tar byggnaden i anspråk innan slutbesked finns.
Klicka här för att läsa mera

Frågor om avgifter

För frågor om vilka avgifter som gäller kontakta bygglovsenheten bygglovsenheten@lerum.se, eller 0302 - 52 10 00 (kommunens växel), fråga efter bygglov.