Avgifter

Avgift tas ut för till exempel förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked inklusive slutbesked, arbetsplatsbesök, nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Taxan grundas på prisbasbeloppet. Det betyder att avgifterna varierar från år till år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Miljörabatt

I visionen om att bli Sveriges ledande miljökommun vill Lerums kommun stimulera fler att bygga energieffektivt med lägre miljö- och klimatpåverkan.

Vid nybyggnation kan avgiften för bygglov och startbesked reduceras med 50 procent.

För att få sänkta avgifter räcker det oftast om en villa med värmepump förses med minst tre kW solenergi. Hus som ansluts till fjärrvärmenät och förses med solenergi kan också får sänkta avgifter.

 Såhär får du halverad avgift för bygglov och startbesked:

  • Bioenergi tillgodoser behovet av värme och varmvatten i bostad eller lokal. Minst hälften av beräknad fastighetsel (i lokaler och flerbostadshus) eller minst hälften av beräknad hushållsel (i en- och tvåbostadshus) ska teoretiskt kunna tillgodoses med egen förnybar el producerad inom egna fastigheten. Fjärrvärme baserad på nära 100 procent biobränsle ses som bioenergi.
  • Energibehovet (kWh/kvm/år) i bostad eller lokal uppgår till högst 50 procent av Boverkets ställda energikrav samt förses med solceller eller solfångare, minst 1 kW per 100 kvm bruttoarea, BTA, dock minst 3 kW.

Om byggnationen klarar någon av nivåerna ovan kan ytterligare tio procent av bygglovsavgiften reduceras om:

  • Minst hälften av byggnationens takyta täcks med sedumväxter eller annan typ av växtlighet.
  • Det är ett beställarkrav att byggnationen uppnår högsta klass i ett tredjepartscertifierat system för miljömärkning såsom exempelvis Miljöbyggnad, Breeam, Leed eller uppnår kriterierna för att klara märkningen i ett tredjepartscertifierat system för miljömärkning såsom exempelvis Svanen eller passivhus enligt den definition som gäller vid ansökningstillfället.

En förutsättning att få sänkta avgifter är att den sökande fått energi- och klimatrådgivning genom Lerums kommun i samband med ansökan om bygglov. Reducerad avgift kan endast ges om sökanden frivilligt lämnar energiberäkning, ritningar som visar ytor för sedumtak/solenergi/ alternativt visar beställarkrav för byggnationen, före beslut om bygglov tas. Lämnas handlingar i senare skede kan endast reducerad avgift för startbesked ges.

Klicka här för att läsa mer

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beräknas bland annat efter storlek och hur mycket arbete som görs i ärendet, det innebär att den exakta avgiften kan anges först när ärendet är klart.
Klicka här för att se Plan- och bygglovstaxa

Nytt för 2017 är om ansökan/bygganmälan görs via e-tjänsten mittbygge.se reduceras den administrativa avgiften.

Klicka här för att komma till www.mittbygge.se

Här är några exempel på sammanlagda avgifter för bygglov och anmälan/startbesked

Exempel på avgifter:

Villa + garage (135+50 kvm)
ca 18 000 kr
Industribyggnad (400 kvm)
ca 31 600 kr
Enskilt garage (50 kvm)
ca 5 100 kr
En tillbyggnad på enbostadshus (30 kvm)
ca 11 500 kr
Anmälan för braskamin 
1 108 kr

Vid avslag tas 50 procent av avgiften ut. Vid återkallande av ansökan tas 25 procent av
avgiften ut.

Utöver dessa avgifter tillkommer

  • Avgift för nybyggnadskarta, cirka 5 000 - 10 000 kronor. Tomt som är över 3 000 kvadratmeter debiteras per timma.
  • För vissa detaljplanerade områden tillkommer en planavgift. En planavgift ligger normalt i storleksordningen 10 000 - 30 000 kr.

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispenser beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden och går under miljöbalkens taxa. Enligt taxan kostar en beviljad strandskyddsdispens 9 680kr och ett avslag kostar 5 280kr.

Olovligt byggande

Om man utfört en åtgärd som fordrar bygglov, marklov eller rivningslov tas en byggsanktionsavgift ut. Det tas även ut en avgift om man påbörjar ett bygge innan startbesked har lämnats eller om man tar byggnaden i anspråk innan slutbesked finns. På Boverkets hemsida går det att läsa mer om byggsanktionsavgifter.
Klicka här för att komma till Boverkets hemsida.

Frågor om avgifter

För frågor om vilka avgifter som gäller kontakta bygglovsenheten bygglovsenheten@lerum.se, eller 0302 - 52 10 00, Lerums kundcenter KomIn.