Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Avgifter

Avgift tas ut för till exempel förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked inklusive slutbesked, arbetsplatsbesök, nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Taxan har hittills grundats på prisbasbeloppet. Det betyder att avgifterna varierar från år till år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr. 

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2019 att införa en ny taxemodell baserad på förvaltningens kostnad och genomsnittliga arbetstid per ärendetyp. Den nya taxan gäller i ärenden som inkommer från 1 januari 2020. Taxan justeras årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet, PKV. PKV(dec 2020) för 2021 anges till +2%. Denna indexjusterade taxa gäller från 2021-02-01.

Miljörabatt

I visionen om att bli Sveriges ledande miljökommun vill Lerums kommun stimulera fler att bygga energieffektivt med lägre miljö- och klimatpåverkan.

Vid nybyggnation kan avgiften för bygglov och startbesked reduceras med 50 procent.

Såhär får du halverad avgift för bygglov och startbesked från 1 januari 2020:

 • Om bioenergi tillgodoser behovet av värme och varmvatten i bostad eller lokal: Minst hälften av beräknad fastighetsel (i lokaler och flerbostadshus) eller minst hälften av beräknad hushållsel (i en- och tvåbostadshus) ska teoretiskt kunna tillgodoses med egen förnybar el producerad inom egna fastigheten. Fjärrvärme baserad på nära 100 procent biobränsle ses som bioenergi.
 • Huset har eluppvärmning, exempelvis en värmepump och förses med solceller eller solfångare, minst 1 kW per 100 kvm bruttoarea, BTA, dock minst 3 kW.

Om byggnationen klarar någon av nivåerna ovan kan ytterligare tio procent av bygglovsavgiften reduceras om:

 • Minst hälften av byggnationens takyta täcks med sedumväxter eller annan typ av växtlighet.
 • Det är ett beställarkrav att byggnationen uppnår högsta klass i ett tredjepartscertifierat system för miljömärkning såsom exempelvis Miljöbyggnad, Breeam, Leed eller uppnår kriterierna för att klara märkningen i ett tredjepartscertifierat system för miljömärkning såsom exempelvis Svanen eller passivhus enligt den definition som gäller vid ansökningstillfället.

En förutsättning att få sänkta avgifter är att den sökande fått energi- och klimatrådgivning genom Lerums kommun i samband med ansökan om bygglov. Reducerad avgift kan endast ges om sökanden frivilligt lämnar energiberäkning, ritningar som visar ytor för sedumtak/solenergi/ alternativt visar beställarkrav för byggnationen, före beslut om bygglov tas.

Klicka här för att läsa mer om miljörabatter.

Hur beräknas avgiften?

Den nya bygglovstaxan visar tydligare vad kostnaden blir för den åtgärd som ska göras. Nedan finns exempel på vad kostnaden blir. Kostnaden beror på om åtgärden som ska utföras ligger inom detaljplanerat område eller utanför detaljplanerat område. Om åtgärden innebär en liten avviklese från detaljplan blir avgiften högre. 

Ansökan/bygganmälan som görs via e-tjänsten mittbygge.se får en avgiftsreducering av den administrativa avgiften.

Klicka här för att komma till www.mittbygge.se

Här är några exempel på sammanlagda avgifter för bygglov och anmälan. Avgift för bygglov och startbesked debiteras vid ett tillfälle.

Exempel på avgifter för åt 2021:

 • Villa + garage, planenligt med tekniskt samråd
  30 559 kr
 • Industribyggnad (101 - 1000 kvm), planenligt med tekniskt samråd
  30 559 kr
 • Enskilt garage, planenligt med tekniskt samråd
  16 371 kr
 • En tillbyggnad på enbostadshus, planenligt med tekniskt samråd
  16 371 kr
 • Anmälan för braskamin utan tekniskt samråd
  3 274 kr
 • Förhandsbesked utanför detaljplanerat område 20 171 kr

Vid avslag tas avgift ut för nerlagt arbete, dock max 100 procent av tabellavgiften för den aktuella ärendetypen.

Vid avskrivning tas avgift ut för nerlagt arbete i enlighet med tidsuppskattning för den aktuella ärendetypen.

Vid avvisning tas avgift ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattning för den aktuella ärendetypen.

Utöver dessa avgifter tillkommer

 • Avgift för nybyggnadskarta, cirka 5 000 - 10 000 kronor. Tomt som är över 3 000 kvadratmeter debiteras per timma.
 • För vissa detaljplanerade områden tillkommer en planavgift. En planavgift ligger normalt i storleksordningen ca 47 000 kronor.

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispenser beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden och går under miljöbalkens taxa. 

Olovligt byggande

Om man utfört en åtgärd som fordrar bygglov, marklov eller rivningslov tas en byggsanktionsavgift ut. Det tas även ut en avgift om man påbörjar ett bygge innan startbesked har lämnats eller om man tar byggnaden i anspråk innan slutbesked finns. På Boverkets webbplats går det att läsa mer om byggsanktionsavgifter.
Läs mer om byggsanktioner här på Boverkets webbplats.

Frågor om avgifter

Bygglovsenheten kan svara på frågor kring bygglovstaxan. Skicka e-post till bygglovsenheten@lerum.se, eller ring 0302 - 52 10 00.