Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Attefallshus, friggebod

Det finns två varianter av Attefallshus som du kan bygga, komplementbyggnad och komplementbostadshus båda får vara upp till 30 kvadratmeter. Om du tänker utföra en bygglovsbefriad åtgärd, så kallad Attefallsåtgärd, behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Ligger din fastighet i ett område med kulturmiljö eller som på annat sätt anses vara särskilt värdefull kan det krävas bygglov för Attefallsåtgärder.

Anmälan kan du göra via e-tjänst. Byggnadsnämnden ska sedan ge ett startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Om du börjat bygga en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Fyra åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov 

För en- och tvåbostadshus:

1. Så kallat Attefallshus. Uppförande av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på 30 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden 
 • får strida mot bestämmelser i detaljplan. Byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. En Attefallsbyggnad får också uppföras på en tomt som redan använt hela sin byggrätt.
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall behöver du söka bygglov.
 • ska anmälas till kommunen.

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea 

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • en Attefallstillbyggnad får strida mot bestämmelser i detaljplan.
 • byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. 
 • en Attefallstillbyggnad får också uppföras på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt.
 • ska anmälas till kommunen
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande.
 • en Attefallstillbyggnad får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

3. Tillbyggnad med högst två takkupor 

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen ( då krävs bygglov)
 • anmälningspliktigt inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

För enbostadshus, dock inte komplementbostadshus dessutom:

4. Inredning av ytterligare en bostad

 • för att åtgärden ska vara bygglovsbefriad får inga yttre förändringar på byggnaden göras.
 • ska anmälas till kommunen.

Så här gör du

Du behöver lämna in:

 • Anmälan
 • Fasadritning, planritning samt situationsplan – ritningarna ska vara skalenliga och måttsatta.
 • Teknisk redovisning 
 • Kontrollplan

Läs mer på Boverkets webbplats om Attefallsåtgärder och andra bygglovsbefriade åtgärder här.

Tänk på 

Andra myndigheter kan behöva kontaktas inför ditt byggprojekt. Det kan till exempel vara om din fastighet ligger inom landskapsbildskydd, strandskydd eller om det behövs tillstånd för enskilt avlopp.

Kostnad för kommunalt VA, vatten och avlopp tillkommer, om det ligger inom verksamhetsområdet för VA. Denna kostnad tillkommer om du inreder ditt Attefallshus som en lägenhet, med kök, toalett, dusch och sovmöjlighet. Avgiften beror på hur stor tomtytan är. Bäst är att ansluta till vatten och avlopp med avläsning via befintlig vattenmätare så slipper du installera en ny vattenmätare i Attefallshuset då det genererar ett nytt abonnemang.
Läs mer om anslutning till kommunlnalt vatten och avlopp här.

Friggebod

En friggebod får uppföras utan bygglov. En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15 kvadratmeter. Höjden från omgivande mark till taknock får vara högst 3,0 meter och att den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Med grannens medgivande får friggeboden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
Om friggeboden placeras närmare än 4,5 meter från gata,väg eller parkmark krävs alltid bygglov.  
Ska friggeboden uppföras inom strandskyddsområde kan det krävas strandskyddsdispens. Klicka här för att läsa mer om strandskydd eller kontakta miljöenheten, 0302-52 10 00.