Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bygglovsansökan

För att få bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller anläggning krävs ett bygglov.

När du söker bygglov bedöms din ansökan utifrån:

 • plan- och bygglagen,
 • kommunens detaljplaner och
 • områdesbestämmelser.


Sök bygglov via nätet

Från 1 maj 2021 får vi nya e-tjänster för byggärenden och MittBygge-portalen stängs. Du som har pågående ärende eller startar ett nytt, kommer enkelt kunna följa ärendet i den nya e-tjänsten som är integrerad med vårt ärendesystem.

Glöm inte

Innan bygget får påbörjas måste byggherren få ett startbesked.
Klicka här för att läsa mer om startbesked. Vid bygglovsprövningen granskas anpassningen till tomt och grannskap, gestaltning (utseende) liksom funktionalitet.

 Bygglovsansökan

När du söker bygglov kommer det krävas olika typer av handlingar. Gör gärna ansökan direkt på nätet eller sänd in ansökan via
e-post till bygglovsenheten@lerum.se .

 •  Ansökan om bygglov Vi tar emot ritningar upp till A3- format.
 • Plan- och fasadritningar, principsektioner med byggnadshöjder i skala 1:100. upp till A3-format
  Klicka här för att komma till exempelritningar.
 • Situationsplan i skala 1:400 upp till A3-format. För nya bostadshus krävs nybyggnadskarta.
 • Förslag på kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad enligt gällande PBL. På Boverkets webbplats www.boverket.se kan man finna certifierade kontrollansvariga. Vid vissa åtgärder, till exempel vid små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus och vid åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader behövs dock vanligtvis inte någon kontrollansvarig.
 • Om det saknas kommunalt avlopp till fastigheten, ska ett godkännande finnas till enskild avloppsanläggning från miljöenheten.  

Tänk på att andra myndigheter kan behöva kontaktas inför ditt byggprojekt. Det kan vara till exempel om din fastighet ligger inom landskapsbildsskydd och/eller strandskydd.  

Allmänt om bygglovsprocessen

Miljö- och byggnadsnämnden prövar om de krav som samhället ställer på placering och utformning uppfylls. Om det inte finns några hinder får man ett tillstånd som kallas bygglov. Ett positivt bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas först efter fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Innan bygget får starta behöver man ha ett startbesked från kommunen. I denna process prövas byggnadens tekniska egenskaper. Om alla samhällets krav uppfylls utfärdas ett startbesked som innebär att bygget får starta.
I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygglov och anmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger.
Olika bestämmelser gäller beroende på om fastigheten ligger inom:

 • inom detaljplanerat område
 • utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse
 • utanför detaljplanerat område men utanför sammanhållen bebyggelse
 • utanför detaljplanerat område men inom områdesbestämmeler, landskapsbildskydd och/eller strandskydd

Här på Boverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna i plan- och bygglagen.

Överklaga beslut om bygglov, förhandsbesked,marklov och rivningslov

Om du skulle vara missnöjd med ett beslut som gäller bygglov, förhandsbesked, marklov och rivningslov kan du överklaga beslutet. För att har rätt att överklaga ska du anses vara beröd av beslutet.

Läs mer om hur man överklagar ett kommunalt beslut här