Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bygglovsansökan

För att få bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller anläggning krävs ett bygglov.

När du söker bygglov bedöms din ansökan utifrån plan- och bygglagen, kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.

 

Orange knapp med texten sök bygglov på nätet via mittbygge.se.Sök bygglov via nätet

Sök bygglov via portalen www.mittbygge.se 

Glöm inte

Innan bygget får påbörjas måste byggherren få ett startbesked.
Klicka här för att läsa mer om startbesked

Vid bygglovsprövningen granskas anpassningen till tomt och grannskap, gestaltning (utseende) liksom funktionalitet.

Kvinna som spikar väggFoto av: Kate Kärrberg Bygglovsansökan

När du söker bygglov kommer det krävas olika typer av handlingar. Gör gärna ansökan direkt på nätet, via portalen  www.mittbygge.se eller sänd in ansökan via
e-post till bygglovsenheten@lerum.se .

1. Ansökan om bygglov Vi tar emot ritningar upp till A3- format.

2. Plan- och fasadritningar, principsektioner med byggnadshöjder i skala 1:100. upp till A3-format
Klicka här för att komma till exempelritningar.

3. Situationsplan i skala 1:400 upp till A3-format. För nya bostadshus krävs nybyggnadskarta.

4. Förslag på kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad enligt gällande PBL. 
På Boverkets webbplats www.boverket.se kan man finna certifierade kontrollansvariga.
Vid vissa åtgärder, till exempel vid små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus 
och vid åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader behövs dock vanligtvis inte någon kontrollansvarig.

5.Om det saknas kommunalt avlopp till fastigheten, ska ett godkännande finnas till enskild avloppsanläggning från miljöenheten.  

6.Tänk på att andra myndigheter kan behöva kontaktas inför ditt byggprojekt. Det kan vara till exempel om din fastighet ligger inom landskapsbildsskydd och/eller strandskydd.

Vad gäller för skärmtak, altaner, murar, plank, staket och skyltar?  

Klicka här för att läsa mer

Allmänt om bygglovsprocessen

Miljö- och byggnadsnämnden prövar om de krav som samhället ställer på placering och utformning uppfylls. Om det inte finns några hinder får man ett tillstånd som kallas bygglov. Ett positivt bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas först efter fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Innan bygget får starta behöver man ha ett startbesked från kommunen. I denna process prövas byggnadens tekniska egenskaper. Om alla samhällets krav uppfylls utfärdas ett startbesked som innebär att bygget får starta.
I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygglov och anmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger.
Olika bestämmelser gäller:

  • inom detaljplanerat område
  • inom sammanhållen bebyggelse
  • utanför detaljplanerat område, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse

 

På Boverkets webbplats kan finns mer information om Plan- och bygglagen.