Bygglovsfritt

Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. I tätbebyggt område får bara små åtgärder utföras utan bygglov, men om du bor på landet utan några nära grannar får du göra ganska mycket.

De bygglovsbefriade åtgärder som beskrivs längre ner på denna sida gäller endast småhus, det vill säga en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

Bygglovsfritt från 2 juli 2014

Den 2 juli ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge ett startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.
Klicka här för att läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder >>

Omfattas av detaljplan?

För att kunna avgöra vilka regler som gäller ditt hus behöver du i många fall veta om huset omfattas av en detaljplan. Om du kommer fram till att bygglov krävs fyller du i en vanlig bygglovsansökan samt blanketten förslag till kontrollplan.
Klicka här för att läsa mer

Viktigt att tänka på!

Även om du får bygga utan bygglov ska du alltid tänka på följande:

  • Trafiksäkerhet, du får inte bygga så att sikten skyms i korsningar eller gathörn. 
  • Medgivande från grannar bör alltid vara skriftligt, för att undvika framtida konflikter.
  • Icke bygglovspliktiga åtgärder får på egen risk utföras även på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Fastighetsägaren är då ansvarig för att eventuella ledningar i marken hålls åtkomliga.
  • Särskilda regler gäller inom ett område som omfattas av strandskydd.  

Klicka här för att komma till Boverkets broschyr

Följande åtgärder kan ibland utföras utan bygglov

 

Måla om ditt hus

Du får måla om ditt hus utan bygglov om det ligger utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller om byggnadens eller områdets karaktär inte väsentligt förändras.

Altan

Kontakta alltid bygglovsenheten när du har planer på att bygga en altan.

Bygga inglasat uterum/glasa in befintlig altan

Om du vill bygga ett inglasat uterum ska du ansöka om bygglov.
Har du en befintlig altan som du vill glasa in krävs det bygglov. Bygglov krävs oavsett om din altan byggts enligt de bygglovbefirade åtgärderna eller inte, det vill säga om taket över uteplatsen inte är större än 15 kvm krävs ändå bygglov för att glasa in den.

Staket, plank eller mur

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Informera alltid grannen om staketet byggs vid tomtgräns.  
Plank och murar kräver oftast bygglov. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten brukar bedömas utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Kontakta bygglovsenheten vid frågor kring uppförande av staket, plank eller mur.

Undantag:

Det krävs inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Med grannens medgivande får planket placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Skärmtak

Du får utan bygglov bygga ett skärmtak som inte är större än 15 kvadratmeter, om det placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Du kan bygga flera mindre skärmtak, men den sammanlagda ytan på skärmtaken får inte vara mer än 15 kvadratmeter. Med grannens medgivande får skärmtaket placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Friggebod

En friggebod får uppföras utan bygglov. Friggeboden får inte byggas ihop med en annan byggnad, men ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15 kvadratmeter. Höjden från omgivande mark till taknock får vara högst 3,0 meter och att den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Med grannens medgivande får friggeboden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
Om friggeboden placeras närmare än 4,5 meter från gata,väg eller parkmark krävs alltid bygglov.  
Ska friggeboden uppföras inom strandskyddsområde kan det krävas strandskyddsdispens. Klicka här för att läsa mer om strandskydd eller kontakta miljöenheten, 0302-52 10 00.

Mindre tillbyggnad

Utanför ett område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov göra en mindre tillbyggnad av ett bostadshus. Med grannens medgivande får tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset och får inte bli dominerande.  Rådgör med bygglovsenheten vad som gäller för din fastighet.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader som behövs i jord- och skogsbruksverksamhet kräver inte bygglov om åtgärden utförs i ett område som inte omfattas av en detaljplan.
Att bygga ett stall för hästar på en jordbruksfastighet kan däremot kräva bygglov då det inte hör till jordbruksverksamhet.

Skylt

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar. Vet du inte om det finns en detaljplan i området - fråga bygglovsenheten.

Mer information