Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bygglovsfritt

Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. I tätbebyggt område får bara små åtgärder utföras utan bygglov, men om du bor på landet utan några nära grannar får du göra ganska mycket.

De bygglovsbefriade åtgärder som beskrivs längre ner på denna sida gäller endast småhus, det vill säga en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

Bygglovsbefriade åtgärder

De flesta av dessa åtgärder behöver anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge ett startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Klicka här för att läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets hemsida för en- och tvåbostadshus>>

Omfattas av detaljplan?

För att kunna avgöra vilka regler som gäller ditt hus behöver du i många fall veta om huset omfattas av en detaljplan. Om du kommer fram till att bygglov krävs fyller du i en bygglovsansökan.
Klicka här för att läsa mer om bygglovsansökan

Viktigt att tänka på!

Även om du får bygga utan bygglov ska du alltid tänka på följande:

 • trafiksäkerhet, du får inte bygga så att sikten skyms i korsningar eller gathörn,
 • medgivande från grannar bör alltid vara skriftligt, för att undvika framtida konflikter,
 • icke bygglovspliktiga åtgärder får på egen risk utföras även på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Fastighetsägaren är då ansvarig för att eventuella ledningar i marken hålls åtkomliga,
 • särskilda regler gäller inom ett område som omfattas av strandskydd.  

Följande åtgärder kan ibland utföras utan bygglov

Måla om ditt hus

Du får måla om ditt hus utan bygglov om det ligger utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller om byggnadens eller områdets karaktär inte väsentligt förändras.

Altan

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Längst ner på sidan finns länk till Boverket där du kan läsa mer om bygglovsbefriade altaner.

Bygga inglasat uterum/glasa in befintlig altan

Om du vill bygga ett inglasat uterum ska du ansöka om bygglov.
Har du en befintlig altan som du vill glasa in krävs det bygglov. Bygglov krävs oavsett om din altan byggts enligt de bygglovbefriade åtgärderna eller inte. Om inglasningen inte blir större än 15 kvadratmeter kan det räcka med att göra en anmälan och få startbesked enligt attefallsreglerna.

Staket 

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Ett staket ska ha en täthet på mindre än 50% material. Informera grannen om staketet byggs vid tomtgräns.Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.  

Plank och murar

Plank och murar kräver oftast bygglov. Det har ingen betydelse av vilket material planket är uppfört i. Det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett plank eller en mur. Bygglovsplikten brukar bedömas utifrån:

 • plankets eller murens läge,
 • utförande och beständighet

En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Kontakta bygglovsenheten vid frågor kring uppförande av plank eller mur.

Undantag:

Det krävs inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara:

 • högre än 1,8 meter.
 • med grannens medgivande får muren eller planket uppföras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • muren eller planket får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park inom detaljplanerat område), i så fall måste du söka bygglov.

Skärmtak

Du får utan bygglov bygga ett skärmtak som inte är större än 15 kvadratmeter, om det placeras:

 • minst 4,5 meter från tomtgräns. 
 • du kan bygga flera mindre skärmtak, men den sammanlagda ytan på skärmtaken får inte vara mer än 15 kvadratmeter.
 • med grannens medgivande får skärmtaket placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • skärmtaket får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park inom detaljplanerat område), i så fall måste du söka bygglov.

Friggebod

En friggebod får uppföras utan bygglov. En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om den sammanlagda byggnadsarean inte är:

 • större än 15 kvadratmeter,
 • höjden från omgivande mark till taknock får vara högst 3,0 meter,
 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen,
 • med grannens medgivande får friggeboden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns,
 • om friggeboden placeras närmare än 4,5 meter från gata,väg eller parkmark krävs alltid bygglov.  

Ska friggeboden uppföras inom strandskyddsområde kan det krävas strandskyddsdispens. Klicka här för att läsa mer om strandskydd eller kontakta miljöenheten, 0302-52 10 00.

Mindre tillbyggnad

Utanför ett område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov göra:

 • en mindre tillbyggnad av ett bostadshus,
 • med grannens medgivande får tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns,
 • tillbyggnaden får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park), i så fall måste du söka bygglov,
 • tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset och får inte bli dominerande.

Rådgör med bygglovsenheten vad som gäller för din fastighet

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader som behövs i jord- och skogsbruksverksamhet kräver inte bygglov om åtgärden utförs i ett område som inte omfattas av en detaljplan.
Att bygga ett stall för hästar på en jordbruksfastighet kan däremot kräva bygglov då det inte hör till jordbruksverksamhet.

Skylt

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar. Vet du inte om det finns en detaljplan i området - fråga bygglovsenheten.

Uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av:

 • ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar (högst två enheter),
 • om man placerar enheten närmare än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande,
 • uppställningen får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park), i så fall måste du söka bygglov,
 • uppställningen får inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område,
 • uppställningen ska vara av säsongskaraktär,
 • uppställningen får inte vara planstridig,
 • husvagnen, husbilen eller båten får inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under den tid som den är uppställd på tomten.

Parkeringsplats

Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats på fastigheter där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus, och parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov. Parkeringsplatsen får inte strida mot detaljplan.