Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Garage, carport, förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov. En carport, ett garage eller ett förråd är en komplementbyggnad. Det innebär att det är en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad och som inte sitter ihop med den.

Komplementbyggnader kräver bygglov. Klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller däremot andra regler.

Det är detaljplanen som styr vad du får göra

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Du kan få bygga utan bygglov

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus, exempelvis villa, par- eller radhus, bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov. Det måste dock byggas i anslutning till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Viktigt att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, till exempel brandskydd. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område krävs det oftast bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Garage

Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens försiktighetsprincip ska alltid tillämpas och därför bör inte golvbrunn installeras

Finns det särskilda omständigheter som gör att golvbrunn behövs i garaget och fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp så ska brunnen vara kopplad till spillvattennätet, inte till dagvattennätet eller lokalt omhändertagande av dagvatten. I spillvattennätet samlas avloppsvatten som leds till det kommunala reningsverket.

Om garaget ligger utanför kommunalt verksamhetsområde ska miljöenheten göra en bedömning av vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Brunnen ska inte vara kopplad till den enskilda avloppsanläggningen.

Om garaget är 50 m2 eller större eller används för yrkesmässiga ändamål ska oljeavskiljare installeras. Oljeavskiljaren ska uppfylla GRYAABs riktlinjer.

Gryaabs riktlinjer för oljeavskiljare