Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Garage

Golvbrunn i garage bedöms inte vara nödvändigt i ett normalt villagarage som endast används för privat bruk.

Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens försiktighetsprincip ska alltid tillämpas och därför bör inte golvbrunn installeras

Finns det särskilda omständigheter som gör att golvbrunn behövs i garaget och fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp så ska brunnen vara kopplad till spillvattennätet, inte till dagvattennätet eller lokalt omhändertagande av dagvatten. I spillvattennätet samlas avloppsvatten som leds till det kommunala reningsverket.

Om garaget ligger utanför kommunalt verksamhetsområde ska miljöenheten göra en bedömning av vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Brunnen ska inte vara kopplad till den enskilda avloppsanläggningen.

Om garaget är 50 m2 eller större eller används för yrkesmässiga ändamål ska oljeavskiljare installeras. Oljeavskiljaren ska uppfylla GRYAABs riktlinjer.

Läs mer på Gryaabs webbplats www.gryaab.se