Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Brandsäkerhet och inredd vind i radhus

I samband med att Räddningstjänsten Storgöteborg och Lerums kommun uppmärksammat att ett antal vindar inretts i radhus i Uddared, väcktes frågan om brandsäkerhet. Här samlar vi material, frågor och svar som rör vindsinredning i radhusen i Uddared.

Lägesrapport om inredda vindar i Uddaredsområdet 2014-09-29

Vad händer nu?

Fastighetsägarna uppmanas att undersöka hur konstruktionen för brandsäkerhet ser ut idag i den egna fastigheten. Det görs genom att respektive fastighetsägare anlitar sakkunnig inom brand (varken kommun eller räddningstjänst får rekommendera något företag). I uppdraget till brandsakkunnig behöver fastighetsägaren få svar på vad som måste åtgärdas och hur det ska lösas.

När behovet av åtgärder är inventerat och det finns förslag på vad som behöver göras, skickas en ansökan/anmälan in till bygglovsenheten. (Länk till sida med blanketter). Där finns även förslag på hur en kontrollplan för inredd vind kan se ut. Till ansökan ska bifogas kontrollplan, en tidsplan för arbetet och eventuellt ritningar.

När ansökan/anmälan är inlämnad och komplett, tar Miljö- och byggnadsnämnden ett beslut om startbesked.  Åtgärderna kan sedan göras enligt tidplanen. När arbetet är utfört signeras kontrollplanen av fastighetsägaren eller eventuell kontrollansvarig. Signerad kontrollplan ska skickas till bygglovsenheten som därefter utfärdar ett slutbesked. Efter detta får den inredda vinden användas. Observera att även om du bara behöver göra en anmälan måste du få startbesked innan du påbörjar arbetet och ett slutbesked när det är klart.

Avgift till byggnadsnämnden?

Taxan för bygglov med startbesked eller enbart startbesked ligger mellan 1132 och 4830 kronor. Priset beror helt på vilken åtgärd fastighetsägaren väljer att utföra.

 

Tidigare information om vindarna i Uddaredsområdet

Lägesrapport om inredda vindar Uddaredsområdet 2013-11-18

Efter inventeringen av inredda vindar, samt informationsmöte 31-01-2013 har följande skett:

Strax före sommaren fick konsulten FOJAB i uppdrag att ta fram förslag till planändring för att tillåta inredning av vindsvåning (aktuell plan tillåter inte inredning av vindsvåning) samt förslag på hur utrymning av vindsutrymmet kan anordnas. De av FOJAB presenterade förslagen till planändring och utrymningsvägar är nu under utvärdering. Arbetet ska leda fram till att ett förslag till ändring av planbestämmelserna kommer att presenteras för kommunstyrelsen i december, samt vid ett samrådsmöte med de berörda, datum meddelas senare.

Har du en fråga som saknas på sidan? Skicka in den via e-post till bygglovsenheten@lerum.se 

Frågor och svar om inredda vindar i Uddared

1 Vad kan hända om det börjar brinna hos mig? Hos en granne?

Rök och eld kan sprida sig snabbt mellan lägenheterna om det inte finns någon brandcellsgräns som fördröjer spridningen. 

2 Varför är det en risk att inreda vinden?

Om bjälklaget mellan övervåning och vind är brandcellsgräns (en brandcell fördröjer spridningen av brandgas och eld) i ditt hus, och du har en öppen trappa till vinden, så saknas den barriär som ska hindra elden att sprida sig inom en viss tid.

3 Om vi bara har vinden som hobbyrum, är det väl ingen fara?

Alla utrymmen som inte klassas som förråds måste uppfylla kraven på två utrymningsvägar. Vindarna uppfyller inte de kraven.

Brandfilt, brandsläckare och brandvarnare uppställda för visningFoto av: Räddningstjänsten4 Jag har inte inrett vinden, jag är väl inte berörd?

Om någon granne i din radhuslänga har brutit brandcellsgränsen (se fråga 1), kan en brand sprida sig snabbt i längan och då berörs även du.

5 Vems är ansvaret? Jag har köpt huset med inredd vind

Den som äger fastigheten idag har ansvaret. Vårt råd är att du kontaktar säljaren, mäklaren och ditt försäkringsbolag för en diskussion. Du kan också få råd av kommunens konsumentrådgivning (konsument@lerum.se eller 0302-52 16 00) om vilka rättigheter och skyldigheter du har i en fastighetsaffär. En köpare har undersökningsplikt enligt jordabalken.

6 Måste vi slå igen vinden?

Ni måste begränsa användningen på vinden innan brandkraven är uppnådda samt montera brandvarnare och brandsläckare på vindsutrymmet.

7 Vem betalar ombyggnaden om jag måste slå igen vinden?

Du som fastighetsägare betalar.

8 Finns det bidrag att söka för kostnaderna om jag måste slå igen vinden?

Nej, endast ROT-avdrag.

9 Hur bråttom är det att bygga om?

Husen som är i 1½ plan går att åtgärda omedelbart.

Husen som är i 2½ plan måste invänta en ändring av detaljplanen som vi räknar med kan bli klar inom ungefär ett år. Fram till dess får man endast göra enkla åtgärder, se svar på fråga 6.

10 Om jag söker bygglov för min inredda vind nu, hur snabbt får jag svar?

1½-planshusen kan få bygglov inom tiden för bygglovshandläggning. Läs mer om bygglovsprocessen här

2½-planshusen kan inte få beslut förrän detaljplanen vunnit laga kraft om ca 1 år, se även fråga 9.

11 Hur mycket måste jag betala i sanktionsavgift?

Om ombyggnaden är äldre än 10 år kommer ingen sanktionsavgift tas ut. För ombyggnader som utförts senare gäller reglerna i plan- och bygglagen från 1987. 

12 Om jag återställer vinden nu, slipper jag straffavgift då?

Ja

13 Det måste finnas många andra radhus med samma problem, hur gör ni med dem?

Vi kommer att se över liknande områden i kommunen tillsammans med Räddningstjänsten.