Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kartor för bygglov

I samband med bygglov krävs en situationskarta. En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader.

Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad byggherren planerar att göra.

Situationsplanen 

På situationsplanen anges tomtens begränsning och mått samt markens nivå. Situationsplanen visar befintligt eller planerat läge för byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten och i förhållande till tomtens gränser. På en situationsplan visas markdispositioner som planteringar, hårdgjorda ytor, p-platser och liknande. En situationsplan som ingår bland handlingar för ansökan om bygglov är oftast upprättad på en nybyggnadskarta i skala 1:400. Situationsplanen upprättas av byggherren eller av dennes arkitekt.

Klicka här för att komma till några ritningsexempel

Nybyggnad

Vid nybyggnad använder vi två olika typer av situationsplaner (nybyggnadskarta eller primärkarta) beroende av vilket område i kommunen som bygglovet gäller.

Tillbyggnad

Vid tillbyggnad använder vi endast utdrag från primärkartan oberoende av vilket område i kommunen som bygglovet gäller. En primärkartan kan du få på vårt Kundcenter komIn.

 

Vad är en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan är ett obligatoriskt hjälpmedel som utgör underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt. Kartan innehåller de plantekniska, fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter som behövs för den bygglovsökandes projektering och Bygglovsenhetens bygglovsprövning.

Normalt ritas nybyggnadskartan ut i skala 1:400 men den kan även tillhandahållas i digital form.

Avgift för nybyggnadskarta tillkommer med cirka 5 000 - 10 000 kronor. Tomt som är över 3 000 kvadratmeter debiteras per timma. Ibland tillkommer också planavgift om tomten ligger i ett område som omfattas av detaljplan.

Husutstakning och lägeskontroll

När det behövs för bedömning av byggnadslov, kompletteras situationsplanen (kartan) med en särskild finutsättning för bestämmande av byggnads läge i höjdled eller nära tomtgräns.