Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kommunens skydd av kulturmiljöer utgår från plan- och bygglagen. All ändring av byggnader, liksom ändring av andra bygglovspliktiga anläggningar och bebyggelseområden, ska alltid göras varsamt så att deras kulturvärden tas tillvara. Byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Kulturmiljöprogram

Lerums kommun har ett kulturmiljöprogram och en kulturhistorisk byggnadsinventering. Kulturmiljöprogrammet pekar ut och beskriver särskilt värdefulla miljöer. Den kulturhistoriska byggnadsinventeringen listar enskilt värdefulla byggnader. Utöver det skydd som dessa miljöer ges utifrån plan- och bygglagens varsamhetskrav och förvanskningsförbud kan miljöer och byggnader även skyddas i en områdesbestämmelse eller en detaljplan genom olika typer av planbestämmelser. 

Med skyddsbestämmelser kan kommunen ge särskilt värdefulla byggnader ett förstärkt skydd. En sådan besämmelse kan innebära att utpekade delar eller egenskaper hos en byggnad eller anläggning:

 • inte får förändras
 • inte tas bort
 • inte får rivas
 • att underhåll ska ske på ett visst sätt

Bestämmelserna kan gå utöver de generella bevarande krav som följer av plan- och bygglagen. 

Flera lagstiftningar berörs

Det skyddade urvalet av kulturmiljöer kan delas in i två delar, ett som skyddas från statlig nivå och ett på kommunal nivå. Till den statliga hör kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen, fornlämningar och kulturmiljövårdens riksintressen. 

Byggnadsminnen är byggnader eller anläggningar som bedömts ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnen kan finnas i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 

Kyrkliga kulturminnen regleras enligt Kulturmiljölagen och är byggnader som före den första januari 2000 invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den första januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organitoriska delar. Kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillkommit för år 1939 får inte ändras väsentligt  utan tillstånd av Länsstyrelsen.

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. Det kan till exempel utgöras av :

 • boplatser
 • gravfält
 • gruvor
 • kvarnar
 • kulturlager i medeltida städer

I kulturmiljölagen anges vad som är fornlämning. Det är förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.
Kända fornlämningar kan finnas i Riksantikvarieämbetets Fornsök. 

Kulturmiljövårdens riksintressen kan exempelvis omfatta:

 • bruksmiljöer
 • stadskärnor
 • äldre brukningslandskap och
 • efterkrigstidens bebyggelse

Genom tydliga exempel på olika historiska verksamheter och processer ska riksintresseområdena tillsammans avspegla hela landets historia. Riksintressen regleras i Miljöbalken och Riksantikvarieämbetet har den nationella uppsikten. Vilka områden som berörs och motiviering till det finns på Riksantikvarieämbetets webbplats. 

Det är Länsstyrelsen som har tillsynsansvar för det statliga skyddet av kulturmiljöer.

 

Kontakta bygglovsenheten på telefon 0302-52 10 00 eller på e-post bygglovsenheten@lerum.se om du vill veta vad som gäller för en viss byggnad eller miljö.

Längst ner på sidan hittar du länkar till Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Boverkets kunskapsbank, Miljöbalken och Lerums Kulturmiljöprogram.