Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

I Lerums kommun finns det en mängd värdefulla kulturmiljöer och byggnader, som kyrkliga byggnadsminnen, fornlämningar. Dessa omfattas av olika skydd.

Det skyddade urvalet av kulturmiljöer kan delas in i två delar, ett som skyddas från statlig nivå och ett på kommunal nivå. Till den statliga hör byggnadsminnen, fornlämningar och kulturmiljövårdens riksintressen. 

Kyrkliga byggnadsminnen och fornlämningar har ett starkt skydd utifrån Kulturmiljölagen. Kyrkor och kyrkotomter invigda i Svenska kyrkan som har tillkommit innan år 1940 är skyddade enligt denna lag.

Byggnadsminnen är byggnader eller anläggningar som bedömts ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnen kan finnas i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 

Fornlämningar ska vara lämningar efter människors verksamhet och varit varaktigt övergivna samt tillkommit innan år 1850. Kända fornlämningar kan finnas i Riksantikvarieämbetets Fornsök. 

Kulturmiljövårdens riksintressen omfattar områden som tillsammans syftar till att avspegla landets historia. Dessa kulturvärden tål förändring i varierande omfattning men gemensamt är att de ska vara vägledande vid utveckling. Vilka områden som berörs och motivering till det finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Det är Länsstyrelsen som har tillsynsansvar för det statliga skyddet av kulturmiljöer.

Plan- och bygglagen skyddar kulturmiljöerna

Kommunens skydd av kulturmiljöer utgår från Plan- och bygglagen. Detta kan uttryckas genom skydds-, varsamhets-, eller hänsynsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Skyddsbestämmelser kan exempelvis ange att byggnader inte får rivas eller att specifika detaljer och material ska bevaras medan varsamhetsbestämmelser bestämmer utformning. Hänsynsbestämmelser syftar till att reglera tillkommande element i kulturmiljöer.  

Lerums kommun har även ett kulturmiljöprogram och en kulturhistorisk byggnadsinventering. Kulturmiljöprogrammet beskriver känsliga kulturmiljöer medan inventeringen listar enskilt värdefulla byggnader. Möjlighet till förändring av dessa kan vara begränsade. Detta skydd är utifrån Plan- och bygglagens varsamhetskrav och förvanskningsförbud. Dessa är generellt utformade och gäller även bebyggelse som inte har ett uttryckligt skydd.

Kontakta bygglovsenheten på telefon 0302-52 10 00 eller på e-post bygglovsenheten@lerum.se om du vill veta vad som gäller för en viss byggnad eller miljö.

Längst ner på sidan hittar du länkar till Kulturmiljölagen, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Boverkets kunskapsbank och Lerums Kulturmiljöprogram.