Bygglovsbefriade åtgärder

Om du tänker utföra en bygglovsbefriad åtgärd, så kallad Attefallsåtgärd, behöver du lämna in en anmälan till kommunen.

Anmälan kan du göra via e-tjänsten mittbygge.se. Byggnadsnämnden ska sedan ge ett startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Om du börjat bygga en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Fyra åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov 

För en- och tvåbostadshus:

1. Så kallat Attefallshus. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden 
 • får strida mot bestämmelser i detaljplan. Byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. En Attefallsbyggnad får också uppföras på en tomt som redan använt hela sin byggrätt.
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall behöver du söka bygglov.
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus
 • ska anmälas till kommunen

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea 

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • en Attefallstillbyggnad får strida mot bestämmelser i detaljplan.
 • byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. 
 • en Attefallstillbyggnad får också uppföras på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt.
 • ska anmälas till kommunen
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande.
 • en Attefallstillbyggnad får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

3. Tillbyggnad med högst två takkupor 

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen ( då krävs bygglov)
 • anmälningspliktigt inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

För enbostadshus, dock inte komplementbostadshus dessutom:

4. Inredning av ytterligare en bostad 

 • för att åtgärden ska vara bygglovsbefriad får inga yttre förändringar på byggnaden göras.
 • ska anmälas till kommunen.

Så här gör du

Du behöver lämna in (se blanketter längst ned på sidan):

 • Anmälan
 • Fasadritning, planritning samt situationsplan – ritningarna ska vara skalenliga och måttsatta.
 • Teknisk redovisning
 •  Kontrollplan

Ligger din fastighet i ett område som anses vara särskilt värdefull kan det krävas bygglov. Tänk på att andra myndigheter kan behöva kontaktas inför ditt byggprojekt. Det kan till exempel vara om din fastighet ligger inom landskapsbildskydd, strandskydd eller om det behövs tillstånd för enskilt avlopp. Det går också bra att maila frågor till: bygglovsenheten@lerum.se 

Tänk på 

Tänk på att det tillkommer en kostnad för VA, vatten och avlopp, om det ligger inom verksamhetsområdet för VA. Denna kostnad tillkommer om du inreder ditt Attefallshus som en lägenhet, med kök, toalett, dusch och sovmöjlighet. Avgiften blir mellan 27 000-54 000 kronor beroende på hur stor tomtytan är. Bäst är att ansluta till vatten och avlopp med avläsning via befintlig vattenmätare så slipper du installera en ny vattenmätare i Attefallshuset då det genererar ett nytt abonnemang på cirka 2 300 kronor per år.

Läs mer om Attefallsåtgärder på Boverkets hemsida .