Bygglovsbefriade åtgärder

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder blir bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus.

Det man behöver göra är att lämna in en anmälan till kommunen. Anmälan kan du göra via e-tjänsten Mittbygge.se. Byggnadsnämnden ska sedan ge ett startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.
Om du börjat bygga en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked tas en byggsanktionsavgift ut. Klicka här för att läsa mer om lagändringen.

Fyra åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov

För en- och tvåbostadshus:

1. Så kallat "Attefallshus". Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (9 kap. 4a §)

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för "friggebodar")
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus
 • ska anmälas till kommunen

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea (9 kap. 4b § 1 st. 1)

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska anmälas till kommunen

3. Tillbyggnad med högst två takkupor (9 kap. 4b § 1 st. 2)

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

För enbostadshus, dock ej komplementbostadshus dessutom:

4. Inredning av ytterligare en bostad (9 kap. 4c §)

 • ska anmälas till kommunen

Så här gör du

Du behöver lämna in (se blanketter längst ned på sidan):

 • Anmälan
 • Fasadritning, planritning samt situationsplan – ritningarna ska vara skalenliga och måttsatta.
 • Teknisk redovisning
 •  Kontrollplan

Medgivande från grannar krävs om åtgärden kommer närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Ligger din fastighet i ett område som anses vara särskilt värdefull kan det krävas bygglov.  Tänk på att andra myndigheter kan behöva kontaktas inför ditt byggprojekt! Det kan till exempel vara om din fastighet ligger inom landskapsbildskydd, strandskydd eller om det behövs tillstånd för enskilt avlopp. Det går också bra att maila frågor till: bygglovsenheten@lerum.se 

Tänk på ...

... att det tillkommer en kostnad för VA, vatten och avlopp, om man ligger inom verksamhetsområd för VA. Denna kostnad tillkommer om man inreder sitt Attefallshus som en lägenhet (med kök, toa, dusch och sovmöjlighet). Avgiften blir mellan 27 000-54 000 kr beroende på hur stor tomtytan är. Bäst är att ansluta till vatten och avlopp med avläsning via befintlig vattenmätare så man slipper installera en ny vattenmätare i Attefallshuset då det genererar ett nytt abonnemang på ca 2 300 kr/år.