Olovligt byggande, svartbygge

Ett så kallat svartbygge är byggnader och anläggningar utan bygglov eller byggnader och anläggningar som gjorts annorlunda än medgivet bygglov.

1. Ansök i efterhand om bygglov för de byggnader du har och för de ändringar du gjort.

2. Kom ihåg att utan bygglov får ditt hus fel taxeringsvärde och det kan bli bekymmer vid försäljning av fastigheten.

3. Saknas slutbevis och i vissa fall en byggfelsförsäkring kan det även bli problem med eventuella försäkringar.

Olovligt byggande, "svartbygge"

Ett så kallat svartbygge är byggnader och anläggningar utan bygglov eller byggnader och anläggningar som gjorts annorlunda än medgivet bygglov.

Olovligt byggande kommer oftast till kommunens kännedom genom anmälningar från anonyma, grannar eller i samband med kommunens besiktningar eller lantmäterimyndighetens förrättningar. Bygglov har på senare tid dessutom ökat tillsynen.

Byggnadsnämnden är skyldig att utreda överträdelser när man får kännedom om det. Ett uppdagat svartbygge kan leda till en rad olika åtgärder:

Ibland kan bygglov ges i efterhand = bygglovsavgift + byggnadsavgift + tilläggsavgift vid åtgärder större än 10 m² bruttoarea

Ibland kan inte bygglov ges i efterhand = den olovligt utförda byggnaden/anläggningen ska rivas eller ändras inom viss tid + byggnadsavgift + eventuell tilläggsavgift + vite om åtgärden inte åtgärdas inom angiven tid.

Om den olovliga åtgärden avser åtgärder som från byggnadsnämndens sida endast gäller anmälan är det "särskild avgift" som man får betala.

Avgifter/vite

Avgifterna är avsevärt högre än om du sökte bygglov eller gjorde en anmälan från början. Vissa av avgifterna (byggnadsavgift och särskilda avgifter) prövas av byggnadsnämnden. Tilläggsavgiften prövas av länsrätten. Utöver detta får man betala ett högt vite per månad om byggnader som ska rivas/ändras inte rivs/ändras. Avgifterna tillfaller till största delen staten.
Klicka här för att läsa om sanktionsavgifter